Certyfikowany Audytor Wewnętrzny SZBI ISO 27001 z egzaminem

Zapisz się na 4-dniowy kurs i zostań audytorem wewnętrznym. Obowiązuje rabat za wczesny zapis! Spiesz się- Liczba miejsc ograniczona

Zmiany w ZFŚS w 2024- podsumowanie najnowszych zmian przepisów

Zmiany w ZFŚS w 2024- podsumowanie najnowszych zmian przepisów

Kto w 2024 roku zobowiązany jest do tworzenia funduszu socjalnego? 

Ustawa wskazuje, że obowiązek ten dotyczy wszystkich pracodawców, bez względu na liczbę pracowników, którzy prowadzą działalność w formie jednostek budżetowych. Natomiast pracodawcy spoza sfery budżetowej, zobowiązani są do prowadzenia ZFŚS jeżeli zatrudniają:
-minimum 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty 
-minimum 20 pracowników, jednak mniej niż 50 pracowników, jeżeli z wnioskiem o utworzenie ZFŚS wystąpi związek zawodowy. 

Terminy przekazania środków na ZFŚS

Środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych, przekazywane są w dwóch ratach i powinny zostać przekazane: 

  • I rata- do 31 maja 2024 roku- minimum 75% równowartości dokonanych odpisów
  • II rata- do 30 września 2024 roku- pozostała kwota 

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- ile wynosi, jak naliczać? 

Co roku kwota odpisu na ZFŚS jest aktualizowana, podstawę do jej obliczeń stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej. W 2024 roku wysokość podstawowego odpisu liczymy od kwoty 6 445.71 zł, czyli od przeciętnego wynagrodzenia w drugim półroczu 2023 roku. 
Odpis podstawowy na ZFŚS w 2024 roku wynosi więc 2 417,14 zł czyli 37,5% wyżej wymienionej kwoty.

Wysokość odpisu podstawowego na pracownika, który wykonuje pracę o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia, czyli w roku 2024 wynosi 3222,86 zł. 

Na co mogą zostać przeznaczone środki z ZFŚS? 

Środki zgromadzone na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą zostać przeznaczone na: 

  1. wypoczynek pracowników, np. dofinansowanie do urlopu 
  2. działalność kulturalno- oświatowa, np. organizacja wydarzeń kulturalnych 
  3. sport i rekreacja, np. wydarzenia sportowe, działania promujące zdrowy styl życia 
  4. opieka nad dziećmi pracowników, np. kluby dziecięce i żłobki 
  5. pomoc na cele mieszkaniowe, np. pożyczka mieszkaniowa w formie zwrotnej lub bezzwrotnej 
  6. pomoc materialna lub finansowa, np. z powodu zdarzeń losowych 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat funkcjonowania ZFŚS oraz jak prawidłowo naliczać odpisy sprawdź szkolenie ZFŚS w formie online!