Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej, 4-dniowej, weekendowej oraz stacjonarnej!

Regulamin

§ 1. WSTĘP

 1. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem Serwisu.
 2. Regulamin określa ogólne zasady i wymagania techniczne korzystania z Serwisu, zasady zawierania i rozwiązywania Umów, prawa własności intelektualnej oraz procedurę reklamacyjną. 

§ 2. DEFINICJE

Usługodawca

PW SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Fryderyka Chopina 41/2, 20-023 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001013505; NIP: 7123447989; REGON 524180380

Dane Osobowe

wszystkie informacje identyfikujące osobę fizyczną, a także IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, w tym informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii zgromadzone przez Usługodawcę i przetwarzane przez niego na zasadach określonych w Regulaminie i Polityce Prywatności Serwisu.

Użytkownik

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług dostępnych w ramach Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Konto Użytkownika

zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu przypisanych konkretnemu Użytkownikowi oznaczony unikalną nazwą (login) i zabezpieczony hasłem. Proces autoryzacji dostępu (logowanie) do zasobów Konta wymaga podania loginu i hasła.

Konsument

osoba fizyczną dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Szkolenie wideo

Produkt Cyfrowy zawierający treści edukacyjne, udostępniony przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet (online), zorganizowany w moduły mieszczące w szczególności zestawy prezentacji, ćwiczeń, testów, materiałów poglądowych, zapisów audio i video, połączonych w merytoryczną całość obejmującą zakres wiedzy i praktyki z dziedziny wskazanej w udostępnionym w Serwisie opisie.

Newsletter

nieodpłatna elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom cykliczne i automatyczne otrzymywanie informacji o oferowanych przez Usługodawcę produktach, nowościach, promocjach, konkursach i wydarzeniach, świadczona na zasadach opisanych w Regulaminie.

Operator Płatności

wskazany w Serwisie podmiot obsługujący system dokonywania płatności elektronicznych

Regulamin

niniejszy regulamin

Rejestracja

czynność, polegająca na podaniu przez Użytkownika wymaganych danych, niezbędnych w celu uzyskania dostępu do określonych zasobów Serwisu. m.in. na wybraniu odpowiedniego loginu i hasła, podaniu imienia i nazwiska, kontaktowego adresu poczty elektronicznej oraz danych, niezbędnych do ewentualnego wystawienia rachunku lub faktury VAT. 

Przedsiębiorca

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta

osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Produkty Cyfrowe

dostępne za pośrednictwem Serwisu lub Platformy szkoleniowej Treści Cyfrowe, zawierające teksty, obrazy, grafiki, materiały video, zdjęcia lub dźwięki, będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293) prezentowane w szczególności w formie artykułów, e-booków, podcastów, tutorialu.

Serwis

platforma internetowa będąca zorganizowanym rozwiązaniem informatycznym znajdującym się pod adresem internetowym www.pelniwiedzy.pl  oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi,  a także w aplikacjach i innych narzędziach informatycznych (w tym poprzez interfejs API lub inną technologię np. Proxy, widget, za pomocą których Serwis w całości lub części może być dostępny w domenach podmiotów trzecich) obejmującym zespół współpracujących ze sobą programów komputerowych, baz danych i elementów towarzyszących (np. graficznych), połączonych w jeden system teleinformatyczny służący w szczególności do prezentacji, promocji i reklamy Produktów Cyfrowych Usługodawcy oraz do zawierania Umów

 

Uczestnik 

osoba fizyczna uczestnicząca w Wydarzeniu wskazana przez Użytkownika w formularzu zgłoszenia na dane Wydarzenie.

Umowa

umowa zawarta za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

Umowa Licencyjna

umowa na korzystanie przez Użytkowników z Produktów Cyfrowych Usługodawcy, zawierana na zasadach określonych w Regulaminie.

Wydarzenie

spotkania integracyjne, szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje lub inne formy przekazywania wiedzy i umiejętności organizowane przez Usługodawcę:

 1. w określonym przez niego terminie i miejscu (Wydarzenie Stacjonarne) bądź 
 2. online tj. realizowane w określonym terminie za pośrednictwem przeglądarki internetowej z wykorzystaniem technologii webcast umożliwiającej obustronną komunikację między prowadzącym Wydarzenie a jego Uczestnikami czasie rzeczywistym tj. „na żywo”, (Webinar).
Zamówienie 

oświadczenie woli Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na warunkach wskazanych w Regulaminie.

§ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i materiałów, należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Serwis jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się z treściami w nim prezentowanymi.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz w sposób nienaruszający praw Usługodawcy oraz praw osób trzecich, od chwili podjęcia pierwszej czynności związanej z korzystaniem z Serwisu.
 5. Dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.
 6. O ile w Serwisie nie wskazano inaczej dostęp do odpłatnych Produktów Cyfrowych wymaga Rejestracji.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić Usługodawcę na utratę renomy, dobrego imienia lub na jakąkolwiek szkodę, polegające w szczególności na:
 8. korzystaniu z produktów oferowanych w ramach Serwisu z naruszeniem Umowy Licencyjnej;
 9. kopiowaniu, modyfikacji, hostowaniu, przesyłaniu strumieniowym, sublicencjonowaniu lub odsprzedawaniu produktów oferowanych w ramach Serwisu;
 10. uzyskiwaniu dostępu lub próbie uzyskania dostępu do Szkoleń wideo/Webinarów w jakikolwiek inny sposób niż za pośrednictwem Konta;
 11. wszelkim omijaniu ograniczeń dostępu lub użytkowania wprowadzonych w celu uniemożliwienia nieautoryzowanego korzystania ze Szkoleń wideo/Webinarów;
 12. publicznym udostępnianiu produktów oferowanych w ramach Serwisu, w szczególności w serwisach internetowych, zarówno odpłatnie jak i bezpłatnie;
 13. udostępnianiu treści niezgodnych z prawem, szkodliwych, groźnych, obscenicznych, brutalnych, obraźliwych, zniesławiających, wulgarnych, naruszających prywatność innej osoby, nienawistnych lub w inny sposób budzących sprzeciw;
 14. podszywaniu się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot bądź fałszywym podawaniu oraz przeinaczaniu w inny sposób swoich powiązań z osobą lub podmiotem;
 15. podejmowaniu prób wyłączenia, osłabienia lub zniszczenia Serwisu;
 16. przesyłaniu, przechowywaniu lub udostępnianiu treści bądź kodu zawierającego wirusy, złośliwy kod, złośliwe oprogramowanie lub jakiekolwiek składniki mające na celu uszkodzenie lub ograniczenie funkcjonalności Serwisu; 
 17. zakłócaniu lub powstrzymywaniu innego Użytkownika od korzystania z produktów oferowanych w ramach Serwisu,
 18. umieszczaniu reklamy jakichkolwiek produktów lub usług w Serwisie, bez pisemnej zgody Usługodawcy;
 19.  utworzeniu Konta Użytkownika w celu naruszenia niniejszych warunków lub obejścia zamknięcia Konta bądź innego rodzaju działań podejmowanych przez Usługodawcę; 
 20. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Usługodawcy bez jego zgody, w tym charakterystycznych elementów grafiki, danych i innych informacji Serwisu.
 21. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji dostępnych w Serwisie w celu prowadzenia przez Użytkownika jakiejkolwiek działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 22. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących własnych Produktów Cyfrowych i usług, w formach stosowanych w Internecie.
 23. Oprócz niniejszego Regulaminu mogą obowiązywać dodatkowe regulaminy uzupełniające niniejszy Regulamin, w szczególności w zakresie dodatkowych usług.

§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika z następujących wymagań technicznych:
 2. posiadania urządzenia końcowego (komputer/tablet/telefon komórkowy) umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny,
 3. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies,
 4. posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Celem zapoznania się z zawartością danego Szkolenia wideo bądź udziału w Webinarze i płynnego odtwarzania transmisji, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 3 Mb/s oraz posiadanie urządzenia zdolnego do odbioru dźwięku (głośniki lub słuchawki).
 6. Przed skorzystaniem z Serwisu Użytkownik obowiązany jest sprawdzić, czy posiadane przez niego urządzenie spełnia wymogi techniczne określone w Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Serwisu Użytkownik powinien wysyłać stosowne zapytaniem do Usługodawcy na adres: [email protected].
 7. Jakość odtwarzanych materiałów wideo dostępnych w ramach danego Szkolenia wideo lub jakość transmisji Webinarów może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane będą materiały wideo.
 8. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu było poprawne. Jednak Usługodawca nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem treści prezentowanych w ramach Serwisu. Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem należy zgłaszać do Usługodawcy na adres poczty elektronicznej: [email protected].
 9. Usługodawca informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Użytkownik/Uczestnik (zapory sieciowe, niewłaściwe wersje przeglądarki internetowej, programy antywirusowe i inne) mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi/Uczestnikowi dostęp do Szkoleń wideo lub Webinarów oferowanych w ramach Serwisu.
 10. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu udostępnia treści w nim prezentowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw serwisowych. O przerwach serwisowych i czasie ich trwania Usługodawca będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie stosownych komunikatów w Serwisie.
 11. Wszelkie działania podejmowane przez osoby trzecie, które mają dostęp do urządzenia końcowego Użytkownika podczas aktywnego zalogowania się do Serwisu, są odnotowywane jako działania Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje udostępnienia urządzenia końcowego innym osobom lub pozostawienia go bez nadzoru.

§ 5. NIEODPŁATNY DOSTĘP DO PRODUKTÓW CYFROWYCH I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W ramach Serwisu Usługodawca umożliwia Użytkownikowi bezpłatny dostęp do Produktów Cyfrowych oznaczonych jako nieodpłatne (brak ceny sprzedaży) oraz usługę Newsletter.
 2. Nieodpłatny dostęp do Produktów Cyfrowych prezentowanych w Serwisie następuje każdorazowo z chwilą wejścia Użytkownika na stronę internetową Serwisu, a w przypadku Newslettera, z chwilą skutecznego dokonania przez Użytkownika subskrypcji (zamówienia) Newslettera.
 3. Produkty Cyfrowe prezentowane w ramach bezpłatnego dostępu mogą być zamieszczane w Serwisie na określony czas. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ich usuwania, modyfikacji lub uzupełniania w dowolnym czasie.
 4. W ramach usługi Newsletter Usługodawca wysyła na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika informacje handlowe dotyczące swoich produktów i usług.
 5. Usługa subskrypcji (wysyłania na podany adres poczty elektronicznej) Newslettera jest usługą dostępną dla wszystkich Użytkowników, którzy podadzą swój adres poczty elektronicznej za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu. 
 6. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny wypisać się z usługi Newsletter (rezygnacji z usługi), w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do niego w ramach tej usługi.
 7. Możliwość korzystania przez Użytkowników z usługi Newsletter jest uwarunkowana posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 8. Każdy Newsletter pochodzący od Usługodawcy i adresowany do Użytkownika zawiera:
 9. informację o nadawcy;
 10. wypełnione pole „temat", określające treść wiadomości;
 11. informację o sposobie rezygnacji z korzystania z Usługi w postaci Newslettera.

§ 6.  SZKOLENIA WIDEO, REJESTRACJA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. W ramach Serwisu Usługodawca oferuje sprzedaż dostępu do Szkoleń wideo prezentowanych na dedykowanej platformie szkoleniowej. Dostęp do danego Szkolenia wideo możliwy jest jedynie przez przeglądarkę internetową. 
 2. Zawarcie Umowy na odpłatny dostęp do Szkolenia wideo następuje w wyniku skutecznie dokonanej Rejestracji, złożenia Zamówienia oraz zapłaty ceny. Usługodawca dopuszcza dla określonych kategorii Użytkowników (urzędy, sektor publiczny) możliwość zapłaty ceny po odbyciu danego Szkolenia wideo.
 3. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik powinien podać dane oznaczone w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe, a następnie zaakceptować Regulamin oraz zatwierdzić Rejestrację. Rejestracja Użytkownika w Serwisie i utworzenie dla niego indywidualnego Konta dokonuje się z momentem zatwierdzenia przez niego formularza Rejestracji.
 4. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż dane wymienione w formularzu są prawdziwe oraz że jest on uprawniony do dysponowania tymi danymi. 
 5. W przypadku osób fizycznych dla założenia Konta niezbędne jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 6. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie założenia Konta w Serwisie i od tego momentu ma on możliwość zalogowania się do Serwisu i dokonywania Zamówień.
 7. Rejestracja w Serwisie nie jest możliwa z wykorzystaniem loginu, zajętego uprzednio przez innego Użytkownika.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła dostępu do swojego indywidualnego Konta w Serwisie. Zabronione jest korzystanie z Kont innych Użytkowników lub udostępnianie Konta, w tym udostępnianie loginu oraz hasła Użytkownika innym Użytkowników oraz podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do Kont innych Użytkowników.
 9. W przypadku śmierci Użytkownika będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, umowa na korzystane z zasobów Serwisu wygasa. Usunięcie Konta przez Usługodawcę nastąpi po zgłoszeniu i wykazaniu przez uprawnionego okoliczności stanowiących podstawę do wygaśnięcia umowy.
 10. Złożenie Zamówienia na dane Szkolenia wideo następuje poprzez aktywowanie za pośrednictwem Serwisu formularza dostępnego przy każdym oferowanym Szkoleniu wideo i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na poszczególnych etapach procedury składania Zamówienia.
 11. W celu uzyskania dostępu do Szkolenia wideo za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest dokonać płatności w sposób określony w § 10 Regulaminu.
 12. Po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Usługodawcy, Użytkownik otrzyma e-mail z informacją o tym, że dane Szkolenie wideo jest już dla niego dostępne na platformie szkoleniowej. Otrzymanie przez Użytkownika tej wiadomości oznacza, iż Zamówienie zostało złożone prawidłowo i jest równoznaczne z zawarciem Umowy Licencyjnej uprawniającej do korzystania z danego Szkolenia wideo.
 13. Zamówienie na udostępnienie Użytkownikowi Szkolenia wideo zostanie zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu przekazania Użytkownikowi informacji o rozpoczęciu realizacji Zamówienia.
 14. Użytkownik może zamówić Szkolenia wideo oznaczone etykietą „w przedsprzedaży”. Termin realizacji takiego Zamówienia zostaje wydłużony do czasu, kiedy Szkolenie wideo trafi do regularnej sprzedaży. Użytkownik każdorazowo będzie informowany o terminie realizacji Zamówienia, poprzez stosowną informację, umieszczoną na karcie Szkolenia wideo
 15. Na wniosek Użytkownika Usługodawca wystawi mu stosowne zaświadczenie o ukończeniu Szkolenia wideo objętego Zamówieniem.

§ 7. LICENCJA 

 1. Użytkownik poprzez zawarcie Umowy Licencyjnej otrzymuje niewyłączną, odpłatną licencję na dostęp i korzystanie ze Szkolenia wideo na określony przedział czasowy, wyrażony w miesiącach. Przedział czasowy podawany jest każdorazowo w opisie danego Szkolenia wideo (dalej: okres abonamentowy).
 2. Korzystanie ze Szkolenia wideo w okresie abonamentowym uzależnione jest wyłącznie od woli Użytkownika - korzysta on z udostępnionych treści w dowolnie wybranym przez siebie czasie.
 3. Licencja dotyczy tylko jednego Szkolenia wideo i przysługuje jedynie Użytkownikowi. Zabronione jest umożliwianie innym osobom korzystania z danego Szkolenia wideo przy użyciu informacji o Koncie Użytkownika lub zezwalanie na to. Wszystkie materiały udostępniane w ramach Szkolenia wideo stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane Użytkownikom jedynie do ich użytku. Użytkownik nie jest uprawniony do ściągania, zapisywania lub kopiowania w jakikolwiek sposób danego Szkolenia wideo, jego modyfikacji a także jego sprzedaży, odsprzedaży, publicznego udostępniania lub rozpowszechniania – w tym także w sieciach komputerowych lub jakichkolwiek systemach teleinformatycznych, zarówno w całości jak i w częściach.
 4. Jakiekolwiek naruszenie postanowień Umowy Licencyjnej na dane Szkolenia wideo uprawnia Usługodawcę do niezwłocznego wypowiedzenia Użytkownikowi Umowy Licencyjnej. Oświadczenie o wypowiedzeniu Usługodawca wysyła na adres poczty elektronicznej wskazany na Koncie Użytkownika.
 5. Zapoznanie się z treścią Szkolenia wideo wymaga zalogowania tj. uwierzytelnienia i autoryzacji uprawnień poprzez podanie przez Użytkownika loginu i hasła ustalonych w procesie Rejestracji. Z tych względów usunięcie Konta Użytkownika równoznaczne jest z rozwiązaniem Umowy Licencyjnej i utratą dostępu oraz możliwości korzystania ze Szkolenia wideo
 6. W przypadku usunięcia Konta przez Użytkownika przed upływem okresu abonamentowego, opłata za dostęp do Szkolenia wideo nie podlega zwrotowi w całości lub części.

§ 8. UCZESTNICTWO W WYDARZENIACH

 1. Za pośrednictwem Serwisu możliwy jest zakup uczestnictwa na organizowane przez Usługodawcę Wydarzenia. 
 2. Użytkownik za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie wskazuje Uczestnika Wydarzenia i przesyła go Usługodawcy drogą elektroniczną. 
 3. Zgłoszenia na Wydarzenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc na dane Wydarzenie. O zakwalifikowaniu się Uczestnika na dane Wydarzenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Składający zamówienie oświadcza, że jest upoważniony do reprezentowania Użytkownika i złożenia Zamówienia w jego imieniu. W przypadku braku takiego upoważnienia Usługodawcy przysługuje prawo do obciążenia osoby składającej zamówienie pełnymi kosztami Wydarzenia. 
 5. Użytkownik jest zobowiązany dokonać płatności za uczestnictwo w Wydarzeniu w terminie i sposób określony w § 10 Regulaminu. Dokonanie płatności w wyznaczonym terminie jest warunkiem dopuszczenia użytkownika/Uczestnika do udziału w Wydarzeniu. Usługodawca dopuszcza dla określonych kategorii Użytkowników (urzędy, sektor publiczny) możliwość zapłaty ceny po odbyciu danego Wydarzenia.
 6. W przypadku Webinaru link do niego oraz kod dostępu będzie przesłany Uczestnikowi drogą elektroniczną na podany w formularzu zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej.
 7. Złożenie zamówienia na uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika zasad uczestnictwa w Wydarzeniu.
 8. Uczestnicy Wydarzeń nie mogą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały udostępniane na Wydarzeniu stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane Uczestnikom jedynie do ich użytku. Materiały te nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane, zmieniane, kopiowane, udostępniane publicznie lub rozpowszechniane – w tym także w sieciach komputerowych lub jakichkolwiek systemach teleinformatycznych, zarówno w całości jak i w częściach.
 9. Wydarzenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Poprzez uczestnictwo w Wydarzeniu Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny, której dotyczy Wydarzenie. Usługodawca nie gwarantuje Uczestnikowi osiągnięcia założonego przez niego skutku edukacyjnego związanego z tematyką Wydarzenia. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w jaki korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.
 10. Koszt przejazdu na Wydarzenie Stacjonarne oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu/dostępu oraz uczestnictwa w Wydarzeniu Uczestnikom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków a także zachowujących się agresywnie, prowokująco lub w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników bądź zakłócających przebieg Wydarzenia. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot dokonanej opłaty za udział w Wydarzeniu.
 12. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu Wydarzenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba Uczestników. Informacja o odwołaniu lub przesunięciu terminu Wydarzenia zostanie przesłana do Użytkownika drogą elektroniczną na podany przez niego w Zamówieniu adres poczty elektronicznej nie później niż na 3 dni robocze przed terminem Wydarzenia.
 13. W przypadku zmiany terminu Wydarzenia Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy uczestnictwa w Wydarzeniu bez ponoszenia żadnych kosztów, jeśli zaproponowany termin mu nie odpowiada. Jeśli jednak Użytkownik wyraźnie zaakceptuje zaproponowany przez Usługodawcę kolejny termin Wydarzenia wówczas obowiązują go nadal zasady uczestnictwa zgodne z pierwotnym Zamówieniem.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanego terminu Wydarzenia w każdej chwili w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, w szczególności takich jak nagła niedyspozycja trenera, czynniki pogodowe itp.
 15. W przypadku odwołania Wydarzenia z powodu niewystarczającej liczby uczestników lub z powodu sytuacji losowych Usługodawca zwróci Użytkownikowi w terminie 7 dni roboczych od zaplanowanej daty Wydarzenia w całości uiszczoną opłatę za Wydarzenie.
 16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej Wydarzenie w przypadku zaistnienia sytuacji losowych i nie stanowi to zmiany warunków Umowy. W takiej sytuacji prowadzący realizujący zajęcia w zastępstwie, będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie trenerskie, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych na Wydarzeniu zagadnień.
 17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Wydarzenia Stacjonarnego przedstawionego w ofercie, na obiekt znajdujący się w tym samym mieście i o takim samym lub wyższym standardzie. Taka zmiana nie stanowi zmiany warunków Umowy. Usługodawca zobowiązany jest do powiadomienia wszystkich Uczestników o zmianie miejsca nie później niż 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem Wydarzenia.
 18. W przypadkach uniemożliwiających przeprowadzenie Wydarzenia Stacjonarnego, będących wynikiem stanów nadzwyczajnych, w szczególności klęski żywiołowej lub stanu epidemii, Usługodawca zastrzega sobie prawo jego przeprowadzenia w formie online (Webinar) z tym samym zakresem merytorycznym i – jeśli to możliwe – w tym samym terminie. W takim przypadku Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy uczestnictwa w Wydarzeniu bez ponoszenia żadnych kosztów, jeśli zaproponowana zmiana mu nie odpowiada. Jeśli jednak Użytkownik wyraźnie zaakceptuje propozycję Usługodawcy, wówczas obowiązują go nadal zasady uczestnictwa zgodne z pierwotnym Zamówieniem.
 19. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Wydarzeniu. O swojej rezygnacji obowiązany jest powiadomić Usługodawcę przesyłając stosowną informację na adres e-mail: [email protected]
 20. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa Uczestnika w Wydarzeniu na co najmniej 5 dni przed jego planowanym terminem, uiszczone wynagrodzenie z tego tytułu zostanie zwrócone Użytkownikowi w pełnej wysokości.
 21. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Wydarzeniu na mniej niż 5 dni przed jego planowanym terminem lub w dniu jego rozpoczęcia Użytkownikowi nie przysługuje zwrot dokonanej opłaty za udział w Wydarzeniu.
 22. Nieobecność Uczestnika na Wydarzeniu bez zgłoszenia rezygnacji równoznaczne jest z należytym wykonaniem Umowy przez Usługodawcę i powoduje wygaśnięcie po stronie Użytkownika wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, w szczególności nie stanowi podstawy do zwrotu zapłaconego wynagrodzenia za udział w Wydarzeniu. Usługodawca może wyrazić zgodę na uczestnictwo innej osoby w zastępstwie Uczestnika w Wydarzeniu, o ile zostanie powiadomiony o takiej zmianie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej [email protected] nie później niż w dniu poprzedzającym termin Wydarzenia.
 23. Każdy Uczestnik po zakończeniu Wydarzenia otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające jego uczestnictwo w danym Wydarzeniu. 
 24. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest również zamówienie Wydarzenia na indywidualne zamówienie Użytkownika. Użytkownik chcący dokonać indywidualnego zamówienia powinien skontaktować się z Usługodawcą przesyłając wypełniony formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu. Po uzgodnieniu parametrów i cech usługi z Użytkownikiem, zostanie ona przygotowana i wykonana zgodnie z poczynionymi ustaleniami. 
 25. Zapisy niniejszego paragrafu nie uchybiają uprawnieniom Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta opisanych w par. 11 i 13 Regulaminu.

§ 9. CENY I PROMOCJE

 1. Ceny sprzedaży dostępu do Szkoleń wideo lub udziału w Wydarzeniu wskazane są każdorazowo przy danym Szkoleniu lub Wydarzeniu zamieszczonym w Serwisie.
 2. Wszystkie ceny prezentowane w ramach Serwisu podawane są w złotych polskich jako ceny netto do której należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT. Cena podana przy danym Szkoleniu wideo lub Wydarzeniu jest wiążąca dla Użytkownika w chwili złożenia Zamówienia. 
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Szkoleń wideo lub Wydarzeń oferowanych w ramach Serwisu. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą ceny.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie warunków danej promocji.
 5. W ramach ogłaszanych promocji Usługodawca zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń, które określone będą w warunkach promocji.
 6. Promocje w ramach Serwisu nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 10. PŁATNOŚCI

 1. Transakcje płatnicze w ramach działania Serwisu obsługiwane są przez zewnętrznych Operatorów Płatności.
 2. Do dokonania przez Użytkownika płatności w Serwisie, niezbędne jest posiadanie przez niego karty płatniczej i/lub konta bankowego bądź innej formy płatności, którą obsługuje Operator Płatności Stripe.
 3. Po wyborze danej metody płatności w celu realizacji transakcji Użytkownik zobowiązany jest podać niezbędne dane wymagane przez Operatora Płatności.
 4. Przed dokonaniem płatności Użytkownik powinien uprzednio zapoznać się i zaakceptować regulamin płatności udostępniany przez danego Operatora Płatności.
 5. Regulaminy korzystania z usług przekazu płatności o których mowa w ust. 4 powyżej określają zasady odpowiedzialności Operatora Płatności za należyte wykonanie usługi przekazu płatności oraz zasady obsługi procesu reklamacyjnego związanego z płatnościami dokonanymi w taki sposób. 
 6. Niezwłocznie po pobraniu płatności z rachunku Użytkownika, jest on informowany o tym fakcie za pomocą wiadomości e-mail/sms.
 7. W przypadku niektórych metod płatności zewnętrzny Operator Płatności może pobierać od Użytkownika dodatkowe opłaty, np. opłaty z tytułu transakcji zagranicznych lub inne opłaty związane z obsługą wybranej metody płatności. W celu uzyskania szczegółowych informacji Użytkownik powinien skontaktować się z Operatorem Płatności realizującym daną płatność. 
 8. Akceptując postanowienia regulaminu Użytkownicy nie będący konsumentami wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną.

§ 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW

 1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
 2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Konsumenta płatności.
 4. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:
 6. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 7. o dostarczenie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy;
 8. Jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta dostarczenie Treści Cyfrowych ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Usługodawca wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie.

§ 12. REKLAMACJE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub gdy przedmiot Umowy ma wadę.
 2. Wszelkie reklamacje Konsumenta dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Usługodawcę należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Konsumenta wnoszącego reklamację.
 3. Z zakresu reklamacji wyłączone są wady, usterki i nieprawidłowości wynikające z:
  1. błędów lub pomyłek Konsumenta,
  2. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych po stronie Konsumenta,
  3. działalności podmiotów trzecich, które nie uczestniczą z inicjatywy Usługodawcy w świadczeniu usług za pośrednictwem Serwisu.
 4. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do Konsumenta składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 5. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.
 6. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Konsumenta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Konsumenta, Usługodawca wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na wskazany przez niego adres do korespondencji.
 7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 
 8. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, znajdują się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 9. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odrPlatforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 10. Spór może być również rozpatrywany przez sąd polubowny o ile postępowanie reklamacyjne zostało zakończone i obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory mogą zostać poddane rozstrzygnięciu sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§ 13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest objęty ochroną przewidzianą w Ustawie o prawach konsumenta wyłącznie w zakresie:
 2. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
 3. odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu;
 4. prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość,
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa, którą zawarł z Usługodawcą posiada dla niego charakter zawodowy, weryfikowany na podstawie wpisu tego Przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 6. Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§ 14.    POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Użytkowników będących Przedsiębiorcami i nie mają zastosowania do Konsumentów jak również Przedsiębiorców na prawach konsumentów.
 2. W przypadku umów sprzedaży w obrocie między Przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów i usług.
 3. Usługodawca ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Przedsiębiorcą bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Przedsiębiorcy drogą elektroniczną stosownego oświadczenia na podany przez niego przy Rejestracji adres poczty elektronicznej. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 4. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi w stosunku do niego odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. 
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Usługodawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 15. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Produkty Cyfrowe i inne Treści Cyfrowe oraz pozostała zawartość Serwisu na którą składają się w szczególności, lecz niewyłącznie: teksty, grafika, logotypy, efekty dźwiękowe, materiały wideo, zarejestrowane znaki towarowe oraz kompilacja, układ, a także wygląd Serwisu, bądź też oprogramowanie zapewniające jego działanie, stanowią przedmiot praw autorskich lub praw własności przemysłowej przysługujących Usługodawcy i podlegają prawnej ochronie. 
 2. Korzystając z Serwisu, jak i uzyskując dostęp do prezentowanych w nim treści, Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa i nie podejmować działań stanowiących naruszenie praw własności intelektualnej.
 3. Użytkownik/Uczestnik umieszczając wpisy w Serwisie, w szczególności teksty, fotografie oraz grafiki zobowiązany jest nie naruszać praw wyłącznych, w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej Usługodawcy lub innych podmiotów. 
 4. Użytkownik/Uczestnik umieszczając wpisy w Serwisie, w szczególności teksty, fotografie oraz rysunki udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na ich utrwalanie dowolną techniką, publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie oraz wykorzystywanie w celach promocyjnych i reklamowych. W szczególności Użytkownik/Uczestnik poprzez umieszczanie w ramach Serwisu swoich komentarzy oraz recenzji na temat danego Szkolenia wideo lub Wydarzenia wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę tych komentarzy oraz recenzji, w tym również na ich rozpowszechnianie w celach promocyjnych i reklamowych Serwisu oraz Szkoleń wideo lub Wydarzeń. Użytkownik/Uczestnik udziela również Usługodawcy upoważnienia do wykonywania praw zależnych do utworu Użytkownika/Uczestnika oraz wykonywania w imieniu Użytkownika/Uczestnika autorskich praw osobistych, w szczególności prawa do integralności. Użytkownik/Uczestnik może w każdej chwili wypowiedzieć przedmiotową umowę poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu przedmiotowej licencji wraz z żądaniem usunięcia wskazanych w tym oświadczeniu materiałów.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie Usługodawcy prezentowanym w Serwisie, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Usługodawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Serwisie i w mediach społecznościowych, publiczne wyświetlanie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie), a także publiczne wyświetlanie.

§ 16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca jako administrator Danych Osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu.
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)”. Użytkownik, który dokonał Rejestracji w ramach Serwisu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Serwisu, w ramach indywidualnego Konta danego Użytkownika lub poprzez kontakt z Usługodawcą pod adresem e-mail [email protected].
 3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawiera POLITYKA PRYWATNOŚCI znajdująca się na Stronie Internetowej Serwisu.

§ 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Serwisu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie na podstronie: „Regulamin”.
 2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 3. Nie stanowi zmiany Regulaminu zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Usługodawcy ani zmiana jego danych wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.
 4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającym Konsumentom lub Przedsiębiorcom na prawach konsumenta określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Usługodawcę oraz Użytkownika.

Bądź z nami na bieżąco

Nie przegap żadnej okazji! Dołącz do naszego newslettera już teraz i odbierz najświeższe informacje o szkoleniach, atrakcyjnych ofertach oraz specjalnych promocjach – tylko dla Ciebie! 🎉

Dbamy o ochronę Twoich danych. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Napisz do nas

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie! 🤝

Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie – odpowiemy najszybciej jak to możliwe! 💬

Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-17:00.

Dbamy o ochronę Twoich danych. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.