Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej, 4-dniowej, weekendowej oraz stacjonarnej!

Role GKRPA w Przeciwdziałaniu Przemocy Domowej – Nowelizacja Ustawy

Szkolenie na zamówienie

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Dane szkolenia

Data
Ustalany indywidualnie
Godzina

Ustalany indywidualnie

Miasto

Ustalany indywidualnie

Cena

Ustalany indywidualnie

Trener

Adam Mołdoch

Rozwijaj swoje kompetencje i wiedzę na temat przeciwdziałania przemocy domowej

W obliczu nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej rola przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) nabiera jeszcze większego znaczenia. Nasze szkolenie oferuje unikalną okazję, aby zgłębić i zrozumieć zmiany w ustawie oraz ich wpływ na działania przeciwdziałające przemocy domowej. Zostaniesz wyposażony w najnowszą wiedzę prawną, praktyczne umiejętności zarządzania dokumentacją i procedurami zobowiązania do leczenia odwykowego, co pozwoli na efektywniejszą współpracę z innymi instytucjami.

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne systemu przeciwdziałania przemocy domowej;
 2. Pojęcie przemocy domowej, w związku z nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
 3. Powołanie przedstawiciela GKRPA do członkostwa w Zespole Interdyscyplinarnym;
 4. Zadania GKRPA, w ramach prac Grup Diagnostyczno-Pomocowych, wobec osób uzależnionych od alkoholu i objętych Procedurą Niebieskie Karty;
 5. Zakres współpracy GKRPA, z Zespołem Interdyscyplinarnym — możliwości, ograniczenia, wymogi Ustawowe;
 6. Dokumentacja członków GKRPA, w ramach realizacji zadań;
 7. Procedura Niebieskie Karty – omówienie krok po kroku;
 8. „Podejrzenie zaistnienia przemocy domowej” – wyjaśnienie pojęcia;
 9. Formy/rodzaje przemocy. Wyjaśnienie pojęcia przemocy ekonomicznej;
 10. GKRPA jako podmiot uprawniony do wszczęcia procedury Niebieskie Karty;
 11. Klauzula zachowania poufności w procedurze Niebieskie Karty, w pracach członków GKRPA;
 12. Niebieska Karta – „A”. Omówienie formularza po zmianie Rozporządzenia w sprawie wzorów formularzy i procedury NK;
 13. Pojęcie osoby stosującej przemoc domową;
 14. Współpraca GKRPA i ZI/GDP, w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy domowej;
 15. Procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, w ramach realizacji Procedury NK;
 16. Pierwsze posiedzenie Grupy Diagnostyczno – Pomocowej i poszerzenie składu Grupy Diagnostyczno – Pomocowej o przedstawiciela GKRPA;
 17. Indywidualny plan pomocy ustalony przez Grupę Diagnostyczno – Pomocową;
 18. Niebieska Karta „B”. Omówienie zasad przekazywania formularza;
 19. Zaproszenie osoby podejrzewanej o doznawanie przemocy i Wezwanie osoby stosującej przemoc domową na posiedzenie GDP;
 20. Zasady przekazywania informacji pomiędzy członkami GKRPA a GD-P;
 21. Niebieska Karta „C” i „D”; Omówienie zasad wypełnienia formularzy, po zmianie Ustawy i Rozporządzenia;
 22. RODO w realizacji zadań przeciwdziałania przemocy domowej i uzależnieniu od alkoholu;
 23. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w procedurze NK;
 24. Zamykanie procedury NK przez GDP i ZI;
 25. Poinformowanie o zakończeniu procedury Niebieska Karta przez GD-P;
 26. Podejmowane działania po zamknięciu procedury NK. Monitoring rodzin, przez przedstawiciela GKRPA, w których zakończono procedurę NK;
 27. Kierowanie osób stosujących przemoc domową na programy korekcyjno – edukacyjne i psychologiczno – terapeutyczne;
 28. Współpraca Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z kuratorami sądowymi i sądami w procedurze zobowiązania osoby uzależnionej do leczenia;
 29. Mity i stereotypy w realizacji Procedury NK. Czy przyczyną przemocy jest alkohol?;
 30. Wnioski/ Dyskusja/ Dobre praktyki/ Wymiana uwag.

Zostań liderem zmian

Ukończenie tego szkolenia umożliwi Ci nie tylko nabycie kluczowych umiejętności i wiedzy z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, ale także stanie się podstawą do stania się liderem zmian w swojej społeczności. Z certyfikatem potwierdzającym zdobyte umiejętności i wiedzę, będziesz gotowy do podjęcia skutecznych działań, które przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa i dobrostanu osób znajdujących się w trudnych sytuacjach.

 

Co otrzymasz?

Dostosowanie terminu

Szkolenie zaplanowane zgodnie z Twoimi preferencjami czasowymi, zapewniające elastyczność i komfort uczestników.

Specjalistyczne wsparcie

Bezpośredni dostęp do eksperta w danej dziedzinie, który zapewnia nie tylko wiedzę, ale i wsparcie merytoryczne na każdym etapie szkolenia.

Personalizacja programu

Program szkolenia skrojony na miarę potrzeb Twojej firmy, uwzględniający specyficzne wymagania i cele.

Certyfikacja ukończenia

Oficjalne potwierdzenie zdobytych umiejętności i wiedzy, stanowiące wartość dodaną dla uczestników i organizacji.

Dostęp do materiałów szkoleniowych

Uczestnicy otrzymują kompleksowy zestaw zasobów edukacyjnych, dostępnych do wykorzystania również po zakończeniu szkolenia.

Gwarancja satysfakcji

Zobowiązanie do dostosowania i poprawy elementów szkolenia, aby w pełni odpowiadały oczekiwaniom klienta.

Trener

Adam Mołdoch

Z wykształcenia socjolog. Wieloletni praktyk w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie, Zastępca Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lublinie, wieloletni czynny kurator społeczny w Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód. 

W przeszłości wieloletni pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, na stanowisku m.in. pracownik socjalny i kierownik Filii MOPR. 

Uczestnik licznych wystąpień w środkach masowego przekazu dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.