Zapisz się na DARMOWY webinar: RODO w Administracji Publicznej

Sprawdź termin wydarzenia i zgłoś uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona!

Szkolenie Procedura Niebieskie Karty

Procedura "Niebieskie Karty" to system interwencji wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy domowej. Została wprowadzona w Polsce w 2010 roku na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Procedura umożliwia kompleksowe podejście do problemu przemocy, angażując przedstawicieli różnych instytucji, takich jak pomoc społeczna, policja, oświata, ochrona zdrowia, i gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych. Interwencja realizowana jest bez zgody osoby doświadczającej przemocy, obejmując działania mające na celu zapewnienie jej bezpieczeństwa i wsparcia, a także podejmowanie prób zmiany zachowań osoby stosującej przemoc.

Szkolenie niebieska karta

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami prawymi, omówienie wpływu tych zmian na realizację ustawy i gminne akty prawne, oraz praktyczne podejście do realizacji zadań przez odpowiednie zespoły i grupy. Szkolenie oferuje bezpośredni kontakt z prowadzącym, możliwość dyskusji, komplet materiałów szkoleniowych i certyfikat, wystawiany przez instytucje szkoleniową, po jego ukończeniu. 
 

Nasze szkolenie skierowane jest do:

 • Pracowników socjalnych OPS (Ośrodków Pomocy Społecznej),
 • Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych,
 • Koordynatorów Grup Roboczych,
 • Funkcjonariuszy Policji,
 • Pracowników Oświaty i służby zdrowia,
 • Członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Kuratorów sądowych,
 • Oraz wszystkich członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, realizujących zadania Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (przemocy domowej).

Szkolenie niebieska karta- najważniejsze informacje

Podczas naszego szkolenia z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej omówimy między innymi takie zagadnienia:

 1. Zapoznanie z nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: Uczestnicy dowiedzą się o najnowszych zmianach prawnych.
 2. Wyjaśnienie zmian w realizacji Ustawy: Omówienie, jak nowelizacja wpłynęła na dotychczasowe przepisy i procedury.
 3. Konsekwencje nowelizacji dla gminnych aktów prawnych: Zrozumienie wpływu zmian na Gminne Programy Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, oraz na programy dla sprawców przemocy.
 4. Praktyczne omówienie zmian: Uczestnicy nauczą się, jak stosować nowe przepisy w pracy Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Diagnostyczno-Pomocowych.
 5. Zmiana dokumentacji przez ZI/GDP: Zajęcia będą obejmować informacje o koniecznych zmianach w dokumentacji w związku z nowelizacją.
 6. Nabycie praktycznej wiedzy: Uczestnicy zdobędą umiejętności potrzebne do realizacji procedury "Niebieskie Karty".
 7. Dobre praktyki: Podział doświadczeniem i dobrymi praktykami w zakresie wdrażania nowych przepisów ustawy.

Szkolenie to ma na celu nie tylko teoretyczne zapoznanie się z nowelizacją ustawy, ale również praktyczne przygotowanie uczestników do efektywnej pracy zgodnie z nowymi przepisami i procedurami. 

Zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze- czym są w procedurze niebieskiej karty? 

Zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze to kluczowe elementy procedury "Niebieskie Karty", mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Ich zadaniem jest kompleksowe i skoordynowane podejście do problemu przemocy domowej poprzez współpracę przedstawicieli różnych zawodów i instytucji. Oto ich charakterystyka:

 • Zespoły Interdyscyplinarne (ZI)
  Zespoły interdyscyplinarne są powoływane na poziomie gminy i składają się z przedstawicieli różnych sektorów, takich jak policja, pomoc społeczna, oświata, ochrona zdrowia, i gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych. Członkowie zespołów są odpowiedzialni za opracowanie i realizację planów działania mających na celu ochronę ofiar przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałanie przemocy. Zespoły interdyscyplinarne spotykają się regularnie, aby analizować i oceniać sytuację, a także koordynować działania różnych instytucji zaangażowanych w pomoc osobom dotkniętym przemocą domową.
   
 • Grupy Robocze (GR)
  Grupy robocze są tworzone przez zespoły interdyscyplinarne do zajęcia się konkretnymi przypadkami przemocy w rodzinie. Do zadań grup roboczych należy bezpośrednia interwencja, monitorowanie sytuacji oraz realizacja ustalonego planu pomocy i ochrony dla ofiar przemocy. Grupy robocze mogą być bardziej specjalistyczne, skupiając się na określonych aspektach problemu przemocy w rodzinie, takich jak interwencja kryzysowa, wsparcie psychologiczne, pomoc prawna, czy działania edukacyjne i prewencyjne.