Zapisz się na DARMOWY webinar: RODO w Administracji Publicznej

Sprawdź termin wydarzenia i zgłoś uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona!

Kursy online z zamówień publicznych

W naszej ofercie szkoleń i kursów online znajdziesz tematy poruszające zagadnienia związane między innymi z zamówieniami publicznymi w podmiotach leczniczych czy zamówieniami publicznymi w placówkach oświatowych. Poruszamy również tematykę zmian w Ustawie i dobrych praktykach stosowanych w przetargach. Oferujemy również kompleksowy kurs online dla Specjalistów ds. zamówień publicznych. Skierowane są zarówno dla wykonawców jaki i zamawiających. 

Szkolenia online zamówienia publiczne

Ponieważ sektor publiczny coraz częściej korzysta ze szkoleń online, ważne jest, aby zrozumieć najlepsze praktyki dotyczące zamówień. Ogólnie rzecz biorąc, obowiązują te same zasady, co w przypadku każdego innego rodzaju szkolenia: chcą Państwo uzyskać najlepszą wartość za swoje pieniądze i chcą Państwo mieć pewność, że wybrana firma jest renomowana i ma dobre wyniki. Istnieje jednak kilka kluczowych kwestii, które są charakterystyczne dla szkoleń online. Po pierwsze, należy sprawdzić, czy firma, którą Państwo rozważają, jest akredytowana przez wiarygodną organizację. Po drugie, należy dokładnie przyjrzeć się treści oferowanych kursów. Należy upewnić się, że są one dostosowane do Państwa potrzeb i że są prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Wreszcie, nie należy zapominać o logistyce szkoleń online. Proszę upewnić się, że rozumieją Państwo, w jaki sposób będą prowadzone kursy i jakiego rodzaju wsparcia mogą Państwo oczekiwać od firmy. Postępując zgodnie z tymi wskazówkami, mogą być Państwo pewni, że inwestycja w szkolenia online z zakresu zamówień publicznych przyniesie Państwu jak najwięcej korzyści.

Czym są zamówienia publiczne?

Zamówienia publiczne to proces, w ramach którego agencje rządowe i inne organy publiczne nabywają towary, usługi i roboty budowlane od dostawców z sektora prywatnego. Obejmują one szeroki zakres działań, od zakupu materiałów biurowych i sprzętu IT po budowę szkół i szpitali. W większości krajów zamówienia publiczne stanowią znaczną część wydatków rządowych, co czyni je kluczowym narzędziem stymulowania działalności gospodarczej i zapewnienia efektywnego wydawania pieniędzy podatników. Proces udzielania zamówień publicznych podlega również licznym zasadom i regulacjom mającym na celu zapewnienie uczciwości, przejrzystości i opłacalności. W związku z tym jest to złożona i wysoce wyspecjalizowana dziedzina prawa.

Zamówień udzielać można w siedmiu opisanych w ustawie trybach:

 • przetargu nieograniczonego,
 • przetargu ograniczonego,
 • negocjacji z ogłoszeniem,
 • dialogu konkurencyjnego,
 • partnerstwa innowacyjnego,
 • negocjacji bez ogłoszenia,
 • zamówienia z wolnej ręki,

Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych to:

 • zasada równego traktowania wykonawców,
 • zasada bezstronności i obiektywizmu,
 • zasada uczciwej konkurencji,
 • zasada jawności,
 • zasada pisemności postępowania.

Zgodnie z ustawą, uczestnikom postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej w postaci:

 • odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej,
 • skargi do sądu okręgowego.
 • poinformowania zamawiającego o podjęciu przez niego czynności niezgodnej z ustawą lub zaniechaniu czynności, do której jest ustawowo zobowiązany, w przypadku, gdy wykonawcom na tę czynność lub zaniechanie nie przysługuje zgodnie z ustawą odwołanie.

Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych to zbiór przepisów regulujących proces, w ramach którego agencje rządowe nabywają towary i usługi od firm prywatnych. Celem prawa zamówień publicznych jest zapewnienie, aby agencje rządowe przy dokonywaniu zakupów postępowały w sposób uczciwy i przejrzysty oraz aby nie stosowały preferencyjnego traktowania lub faworyzowania. Aby przestrzegać prawa zamówień publicznych, agencje rządowe muszą przestrzegać ścisłych zasad i przepisów dotyczących procesów zakupowych. Nieprzestrzeganie prawa zamówień publicznych może skutkować poważnymi karami, w tym karami finansowymi i wykluczeniem z przyszłych kontraktów rządowych. W związku z tym zarówno agencje rządowe, jak i firmy prywatne muszą koniecznie zapoznać się z wymogami prawa zamówień publicznych.

Platformy elektronicznych zamówień publicznych

W związku z nowelizacją przepisów o zamówieniach publicznych planowane jest uruchomienie nowej platformy elektronicznej dla e-zamówień. Projekt ma na celu stworzenie: centralnego repozytorium danych, modułów monitoringu i analizy oraz serwisu aukcyjnego, w którym można składać oferty w imieniu wykonawców lub zamawiających; wszystkie te funkcje będą współpracować ze sobą za pomocą jednego interfejsu, dzięki czemu użytkownicy z dowolnego portalu (zarówno wewnętrznego) będą mogli płynnie poruszać się po każdym etapie, nie mając trudności ze zrozumieniem, czego potrzebują w następnej kolejności 

Cel tej innowacji został częściowo zainspirowany ostatnimi zmianami zachodzącymi w Europie, gdzie kontrakty o wartości ponad pół miliarda euro zostały wygrane dzięki ofertom internetowym, co obecnie wydaje się możliwe tylko dzięki

Specjalista ds. zamówień publicznych- kurs online


Specjalista ds. zamówień publicznych to kluczowa postać w procesie zakupowym realizowanym przez instytucje publiczne. Jego głównym zadaniem jest organizacja i przeprowadzenie procedur zakupowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. To właśnie on odpowiada za przygotowanie dokumentacji przetargowej, ocenę ofert, a także monitorowanie wykonania umów.

Rola specjalisty ds. zamówień publicznych jest nieoceniona w zapewnieniu transparentności i efektywności wydatków publicznych. Pracując w ścisłej zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych, musi on wykazać się nie tylko dogłębną wiedzą prawną, ale także umiejętnościami negocjacyjnymi i analitycznymi. Dzięki jego staraniom, instytucje mogą realizować zakupy towarów i usług w sposób optymalny, zapewniający najlepszą wartość za wydane środki.

Uczestnictwo w szkoleniach to klucz do sukcesu dla specjalistów ds. zamówień publicznych, pozwalając na ciągłe rozwijanie kompetencji i pozostawanie na bieżąco z dynamicznie zmieniającymi się przepisami. Oto kilka powodów, dla których warto inwestować w edukację:

1. Aktualizacja wiedzy prawnej: Przepisy dotyczące zamówień publicznych są podatne na częste zmiany. Szkolenia umożliwiają specjalistom nie tylko zrozumienie aktualnych wymagań prawnych, ale też sposobów ich praktycznego zastosowania.

2. Podniesienie efektywności pracy: Dzięki zdobywaniu nowych umiejętności i technik, specjaliści mogą optymalizować procesy przetargowe, co przekłada się na większą efektywność i oszczędności dla instytucji publicznych.

3. Rozwój umiejętności negocjacyjnych i analitycznych: Szkolenia często koncentrują się na aspektach praktycznych, takich jak techniki negocjacyjne czy analiza ofert, co jest nieocenione w codziennej pracy specjalisty.

4. Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy: Wiedza i umiejętności nabyte podczas szkoleń zwiększają atrakcyjność specjalisty na rynku pracy, otwierając przed nim nowe możliwości kariery.

5. Zapewnienie zgodności i minimalizacja ryzyka: Błędy w procesie zamówień publicznych mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Szkolenia pomagają zminimalizować te ryzyka poprzez zapewnienie, że decyzje są podejmowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podsumowując, inwestycja w szkolenia to inwestycja w siebie i swoją karierę. Dla specjalistów ds. zamówień publicznych, ciągła edukacja jest niezbędna do utrzymania wysokiego poziomu profesjonalizmu i efektywności w zmieniającym się środowisku prawnym i rynkowym