Zapisz się na DARMOWY webinar: RODO w Administracji Publicznej

Sprawdź termin wydarzenia i zgłoś uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona!

Kodeks Postępowania Administracyjnego wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą o doręczeniach elektronicznych

Szkolenie online

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Dane szkolenia

Data
18.06.2024
Godzina

09:00 - 14:00 (5h)

Trener

Kamil Miśtal

Cena
529 zł

KPA po zmianach wprowadzonych ustawą o e-doręczeniach

Szkolenie z KPA obejmuje kwintesencję przypadków obejmujących wszczęcie, prowadzenie i orzekanie w ramach postępowania administracyjnego służącego prowadzącego do wydania decyzji administracyjnej.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu z Kodeksu Postępowania Administracyjnego:

Celem szkolenia jest analiza etapów prowadzenia postępowania administracyjnego
Uczestnicy zostaną zapoznani z poszczególnymi instytucjami postępowania administracyjnego, które 
wykorzystują w działalności orzeczniczej. Szkolenie będzie oparte o najnowsze zmiany przepisów – zwłaszcza jeśli chodzi o doręczenia elektroniczne oraz likwidowanie barier administracyjnych. Ponadto omówione zostaną najczęściej występujące błędy w praktyce wydawania decyzji administracyjnych.

Szkolenie będzie zbiorem dobrych praktyk w zakresie KPA oraz będzie się składać z podania gotowych rozwiązań problemów występujących w procedurze administracyjnej.

Adresaci szkolenia z KPA:

Szkolenie jest skierowane do pracowników:

 • urzędów gmin i miast
 • starostw powiatowych
 • ośrodków pomocy społecznej
 • urzędów wojewódzkich
 • urzędów marszałkowskich
 • organów centralnych i terenowych
 • służb
 • inspekcji
 • straży

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Zasady postępowania administracyjnego w praktyce wydawania decyzji administracyjnych
 2. Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego
 3. Dokument elektroniczny a postać elektroniczna dokumentu w postępowaniu administracyjnym
 4. Wezwanie do usunięcia braków formalnych. Forma i zasadność odmowy wszczęcia postepowania.
 5. Klauzule informacyjne z art. 13 RODO w postępowaniu administracyjnym.
 6. Strona postępowania administracyjnego
 7. Uwierzytelnianie strony postępowania administracyjnego
 8. Podmioty posiadające legitymację czynną w postępowaniu
 9. Właściwość organów, wyłączenie pracownika i organu
 10. Konsekwencje uchybień w zakresie wyłączeń pracownika/organu
 11. Pełnomocnictwa - charakter i ich znaczenie dla dalszego postępowania
 12. Przedstawicielstwo osoby ubezwłasnowolnionej i osoby nieobecnej
 13. „Elektronizacja” postępowania i jej konsekwencje
 14. Obliczanie terminów na załatwienie sprawy
 15. Prawo strony do wniesienia ponaglenia. Forma, tryb, termin, postępowanie organu w sytuacji wniesienia ponaglenia
 16. Przewlekłość postępowania a bezczynność organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu
 17. Odpowiedzialność urzędników na podstawie art. 38 k.p.a.
 18. Postępowanie wyjaśniające i dowody w postępowaniu administracyjnym
 19. Doręczenia tradycyjne i elektroniczne
 20. Publiczna usługa hybrydowa i jej wpływ na postępowanie administracyjne
 21. Zmiana procedury doręczenia właściwego i zastępczego
 22. Korzystanie przez organ z bazy adresów elektronicznych
 23. Problematyka ustalania skuteczności doręczenia
 24. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego
 25. Adresy doręczenia
 26. Skuteczność doręczenia pism na adres mailowy organu i pracownika organu
 27. Dochowanie terminu przy doręczeniach elektronicznych
 28. Wezwania
 29. Metryka sprawy. Protokoły i adnotacje w KPA
 30. Zawieszenie i umorzenie postępowania - problemy praktyczne
 31. Postępowanie uproszczone – kiedy i w jaki sposób jest prowadzone
 32. Rozstrzygnięcia kończące postępowanie – możliwe rodzaje i ich skutki dla stron i organu
 33. Decyzje administracyjne – rodzaje i charakter oraz skutki
 34. Elementy decyzji – obligatoryjne i fakultatywne
 35. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego konsekwencje
 36. Wprowadzanie zmian w wydanej decyzji
 37. Czynności organu I instancji, etap międzyinstancyjny – omówienie procedury odwoławczej
 38. Decyzje organu odwoławczego
 39. Uchylenie decyzji i przekazanie do ponownego rozpatrzenia – zadania organu I instancji
 40. Tryby nadzwyczajne jako sposób wzruszalności decyzji: wznowienie postępowania, zmiana/uchylenie decyzji oraz stwierdzenie nieważności decyzji
 41. Tryby nadzwyczajne a odpowiedzialność odszkodowawcza pracowników organu
 42. Analiza najczęściej występujących problemów w zakresie wydawania decyzji administracyjnych
 43. Planowane zmiany KPA w 2024 r.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Kamil Miśtal

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Aktualnie wykładowca akademicki, trener, dyrektor ds. ochrony danych w kancelarii prawnej, inspektor ochrony danych w spółkach grupy kapitałowej w branży ochrony zdrowia. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, sądowym postępowaniu egzekucyjnym i prawie  ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i prawie pracy. Autor licznych  publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Zajmuje się szkoleniami pracowników organów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników  przedsiębiorstw i spółek. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi, w tym Nagrodą Rektora UŁ.