Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia

SPRAWDŹ! Realizujemy kursy 3-dniowe; 4-dniowe oraz weekendowe!

Realizacja Procedury odebrania dziecka przez pracownika socjalnego, w związku z przemocy w rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty”, aspekty i problematyczne w realizacji procedury NK.

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.9)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Cele i korzyści szkolenia m.in.:

 • nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu realizacji procedury Niebieskie Karty;
 • przygotowanie uczestników szkolenia do kontroli w zakresie realizacji procedury Niebieskie Karty oraz omówienie problemów w realizacji Procedury NK;
 • przekazanie uczestnikom dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i procedury NK;
 • nabycie praktycznej wiedzy z zakresu obowiązków poszczególnych służb uczestniczących w „Procedurze odebrania dziecka”;
 • omówienie zasad przewozu dziecka, w ramach interwencyjnego odebrania dziecka;
 • omówienie projektu najnowszej nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane jest do pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej,
 • Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych,
 • Koordynatorów Grup Roboczych,
 • funkcjonariuszy Policji,
 • wszystkich członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, realizujących zadania Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

 1. Co to jest procedura Niebieskie Karty;
 2. „Podejrzenie zaistnienia przemocy w rodzinie”. Warunek konieczny do wdrożenia Procedury NK?;
 3. Formy/rodzaje przemocy. Omówienie poszczególnych form;
 4. Przemoc a Konflikt. Rozróżnienie pojęć;
 5. Podmioty uprawnione do wszczęcia procedury Niebieskie Karty?. Czy asystent rodziny może wdrożyć procedurę NK?;
 6. Z jakich etapów składa się procedura NK i kiedy następuje jej rozpoczęcie?;
 7. W jakiej sytuacji podjąć decyzję o wdrożeniu procedury Niebieskie Karty?;
 8. Klauzula zachowania poufności w procedurze Niebieskie Karty. Czy do każdej procedury NK należy wypełnić klauzulę zachowania poufności?;
 9. Niebieska Karta – „A”. Zasady wypełniania formularza oraz najczęściejpopełniane błędy;
 10. Osoby małoletnie a procedura NK. Czy osoba małoletnia może być objęta procedurą NK?. Jakie wówczas obowiązki spoczywają na Zespole Interdyscyplinarnym lub Grupie Roboczej?;
 11. Terminy w procedurze NK. Czy terminy ustanowione w KPA także mają zastosowanie w pracy ZI/GR?;
 12. Formularz „A” a nieobecność ofiary przemocy. Zasady postępowanie;
 13. Zadania Grup Roboczych;
 14. Indywidualny Plan Pomocy, opracowany przez Grupę Roboczą. Zadania do realizacji w ramach Indywidualnego Planu Pomocy;
 15. Niebieska Karta „B”; Sposób dokumentowania przekazania osobie podejrzewanej o doświadczanie przemocy, formularza NK „B”;
 16. Wytyczne ustawodawcy, dotyczące czynności podejmowanych w ramach procedury NK;
 17. Notatki poszczególnych służb w ramach procedury NK. Zasady sporządzania;
 18. Zaproszenie osoby podejrzewanej o doświadczanie przemocy i Wezwanie osoby podejrzewanej o stosowanie przemocy. Czy zawsze Przewodniczący wzywa i zaprasza na posiedzenie Grupy Roboczej?. Omówienie możliwych odstępstw i zasad Wzywania i Zapraszania na posiedzenie GR;
 19. Treść zawiadomienia do Policji o wdrożeniu procedury NK;
 20. Brak współpracy w ramach procedury NK; Czy brak współpracy wstrzymuje realizację procedury NK?. Jakie działania może wówczas podjąć GR/ZI?;
 21. Dokumentowanie czynności w ramach procedury NK;
 22. Protokoły z posiedzeń GR/ZI. Kto sporządza Protokół z posiedzenia ZI i GR, sekretarz czy koordynator GR?. Zasady sporządzania;
 23. Procedura NK dla osób nie mieszkających razem. Czy fakt oddzielnego zamieszkiwania lub zmiany miejsca zamieszkania przez osobę podejrzewaną 
  o doświadczania i stosowanie przemocy, wstrzymuje realizację Procedury NK?;
 24. Procedura NK w stosunku do obcokrajowca; Czy można wdrożyć procedurę NK wobec obcokrajowca?. Co w przypadku, gdy obcokrajowiec, objęty procedurą NK zgłasza, iż nie zna języka polskiego?;
 25. Pismo o wgląd w sytuację rodzinną. Zasady sporządzania pisma;
 26. Niebieska Karta „C”; Omówienie formularza i zasad wypełniania;
 27. Niebieska Karta „D”; Omówienie formularza i zasad wypełniania;
 28. Formularz NK D - data urodzenia czy wiek osoby podejrzewanej o stosowanie przemocy może być zawarty w formularzach NK?
 29. Druki wewnętrzne w procedurze NK;
 30. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zasady sporządzania Zawiadomienia;
 31. Profesjonalny pełnomocnik na posiedzeniu ZI/GR?. Czy można umożliwićudział profesjonalnego pełnomocnika w Posiedzenia ZI/GR?;
 32. Nośnik CD w procedurze NK; Czy istnieje obowiązek przyjęcia CD do dokumentacji NK?;
 33. Kto zamyka procedurę NK, Zespół Interdyscyplinarny czy Grupa Robocza?;
 34. Dokumentacja niezbędna do zamknięcia procedury NK;
 35. Przesłanka “uzasadnione przypuszczenie zaprzestania dalszego stosowania przemocy”. Wyjaśnienie pojęcia;
 36. Protokół Zakończenia Procedury Niebieskie Karty. Co zawiera Protokół, kto sporządza Protokół?;
 37. Podejmowane działania po zamknięciu procedury NK ( monitoring);
 38. Dostęp do dokumentacji NK osoby podejrzewanej o doświadczanie i stosowanie przemocy. Zasady udostępniania dokumentacji;
 39. Radca prawny/adwokat a wgląd w dokumentację NK. Omówienie podstawyprawnej do udostępnienia lub odmowy udostępnienia dokumentacji NK;
 40. Postępowanie Cywilne a dokumentacja NK;
 41. Udostępnianie dokumentacji Policji. Zasady i podstawa prawna;
 42. Dokumentacja NK na potrzeby innych urzędów/organizacji. Organy uprawnione do żądania dokumentacji NK;
 43. Kserokopia Dokumentacji NK. Kto poświadcza za zgodność z oryginałem dokumentację NK?;
 44. Błędy tzw. „Pomagaczy” w Procedurze NK;
 45. Następstwa u ofiar przemocy w rodzinie;
 46. Osoba duchowna a członkostwo w GR/ZI;
 47. Omówienie art. 12a Ustawy tj., Interwencyjne odebranie dziecka przez pracownika socjalnego w związku z przemocą w rodzinie;
 48. Przeanalizowanie obowiązków poszczególnych osób uczestniczących w „Procedurze odebrania dziecka”;
 49. Przewóz dziecka, w ramach interwencyjnego odebrania dziecka. Zasady przewozu dziecka.
 50. Postępowanie po odebraniu dziecka, w związku z przemocą w rodzinie;
 51. Omówienie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 marca 2011r., w kontekście udzielanego wsparcia przez funkcjonariusza Policji,                  na wniosek pracownika socjalnego, w związku z interwencyjnym odebraniem dziecka;
 52. Nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, z dnia 30.11.2020r.;
 53. Problemy w realizacji Procedury NK. Omówienie najczęściej występującychproblemów i niejasności w realizacji NK;
 54. Projekt najnowszej nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Omówienie proponowanych zmian;
 55. Projekt ponownej nowelizacji Ustawy o Policji i Żandarmerii Wojskowej. Omówienie proponowanych zmian;
 56. Podsumowanie i dyskusja.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Adam Mołdoch

Z wykształcenia socjolog UMCS w Lublinie. Wieloletni praktyk w dziedzinie przeciwdziałania przemocy domowej. Ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz studia podyplomowe z Organizacji Pomocy Społecznej.
Od 2016r. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie, Zastępca Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lublinie. Od ponad 20 lat kurator społeczny w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego Lublin-Zachód. 
Uczestnik licznych wystąpień w środkach masowego przekazu dot. przeciwdziałania przemocy domowej i procedury Niebieskie Karty.
Trener szeregu szkoleń, m.in. dla pracowników Pomocy Społecznej, Oświaty, Kuratorskiej Służby Sądowej, z zakresu przeciwdziałaniu przemocy domowej i realizacji Procedury Niebieskie Karty oraz wdrażania standardów ochrony osób małoletnich. 
W uznaniu za znaczący wkład w koordynowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych służących przeciwdziałaniu przemocy, odznaczony Medalem Prezydenta Miasta Lublin oraz Medalem Unii Lubelskiej.

Szkolenie archiwalne