Sprawdź nowy, rozszerzony kurs dla rejestratorek medycznych

Sześciogodzinne, intensywne szkolenie w obniżonej cenie za wczesny zapis. Sprawdź najbliższe dostępne terminy!

Stacjonarny kurs kancelaryjno archiwalny I stopnia. 3-dniowe szkolenie z egzaminem

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Zapraszamy na 3-dniowy kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia, który odbędzie się w Warszawie. Kurs trwa 24 godziny dydaktyczne i jest zaprojektowany z myślą o osobach pragnących zdobyć solidne podstawy w zakresie zarządzania dokumentacją oraz prowadzenia archiwów zakładowych. Szkolenie kończy się egzaminem, który pozwala na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego nabyte kompetencje.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do prowadzenia archiwum zakładowego lub składnicy akt, oraz zdobycie umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego, referenta kancelaryjnego, koordynatora czynności kancelaryjnych czy infobrokera.

Korzyści z uczestnictwa w kursie:

 1. Zarządzanie dokumentacją zgodnie z przepisami: Nauczysz się zarządzać dokumentacją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

 2. Prowadzenie ewidencji archiwum zakładowego: Zdobędziesz umiejętności prowadzenia ewidencji i dokumentowania przebiegu spraw.

 3. Samodzielne opracowanie zasobu archiwalnego: Będziesz w stanie samodzielnie opracować i klasyfikować zasoby archiwalne.

 4. Brakowanie dokumentacji: Nauczysz się prawidłowego procesu brakowania dokumentacji.

 5. Tworzenie jednolitego rzeczowego wykazu akt: Poznasz zasady tworzenia i stosowania wykazu akt odpowiadającego potrzebom Twojej jednostki.

 6. Wymiana doświadczeń: Uzyskasz możliwość wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk z przedstawicielami innych jednostek.

Adresaci kursu:

 • Przedstawiciele podmiotów publicznych i prywatnych.

 • Obecni i przyszli archiwiści zakładowi.

 • Referenci spraw.

 • Osoby oddelegowane do uporządkowania zasobu archiwum zakładowego/składnicy akt.

 • Osoby, które przejęły prowadzenie archiwum/składnicy po innym pracowniku.

 • Kierownicy podmiotów chcący uporządkować zgromadzoną i narastającą dokumentację.

 • Osoby chcące zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu porządkowania dokumentacji.

 • Pracownicy firm prywatnych zajmujących się archiwizacją dokumentów.

 • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia, chcące podnieść kwalifikacje lub planujące przebranżowienie się.

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją
  • Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego
  • Podstawowe konstrukcje prawa archiwalnego
  • Narodowy zasób archiwalny
  • Państwowy zasób archiwalny
  • Niepaństwowy zasób archiwalny
  • Państwowa sieć archiwalna
  • Nadzór archiwalny nad narodowym zasobem archiwalnym
  • Formy ochrony prawnej
 2. Rodzaje współczesnej dokumentacji
  • Podział dokumentacji pod względem formy i podmiotowości
  • Rodzaje dokumentacji aktowej i nieaktowej
  • Rodzaje dokumentacji typowej i specyficznej
  • Dokumentacja jawna i niejawna
  • Materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna
 3. Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji
  • Kryteria kwalifikacji archiwalnej dokumentacji
  • Podział dokumentacji na kategorie archiwalne
  • Okresy przechowywania ważniejszych rodzajów dokumentacji niearchiwalnej
 4. Organizacja pracy kancelaryjnej
  • Tradycyjny obieg dokumentacji
  • Systemy kancelaryjne
  • Elektroniczne systemy obiegu i zarządzania dokumentacją
  • Instrukcja kancelaryjna
  • Jednolity rzeczowy wykaz akt – konstrukcja i stosowanie
 5. Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt
  • Cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt
  • Planowanie i sprawozdawczość archiwum zakładowego
  • Personel archiwum zakładowego i składnicy akt
  • Lokal archiwum zakładowego i składnicy akt
  • Wyposażenie archiwum zakładowego
  • Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych
  • Gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym i składnicy akt
  • Porządkowanie zasobu archiwalnego
  • Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej
  • Środki ewidencyjne archiwum zakładowego – opracowanie i korzystanie
  • Udostępnianie dokumentacji
  • Ekspertyza dokumentacji
  • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
  • Konserwacja akt
  • Przekazywane akt do archiwum państwowego
 6. Archiwizacja a RODO
 7. Archiwizacja dokumentacji projektów unijnych
 8. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej
 9. Archiwizacja cyfrowa
  • Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją
  • Doręczenia elektroniczne a prowadzenie dokumentacji elektronicznej
  • Archiwum cyfrowe
 10. Standardy postępowania z dokumentacją
  • Zasady tworzenia przepisów kancelaryjno-archiwalnych dla jednostek podległych organom samorządowym
  • Regulacje dotyczące zakresu kontroli przeprowadzanych przez archiwa państwowe i NDAP
  • Standard porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych
  • Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej
  • Tryb oraz zakres wprowadzania zmian i aktualizacji w obowiązujących w jednostce normatywach kancelaryjno-archiwalnych
 11. Usługi archiwalne
 12. Archiwizowanie dokumentacji aktowej – podsumowanie
  • Terminologia archiwizowania
  • Studia wstępne
  • Rozpoznanie przynależności zespołowej
  • Segregacja dokumentacji
  • Systematyzacja dokumentacji w obrębie zespołu
  • Weryfikacja kategorii archiwalnych
  • Brakowanie przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej
  • Archiwizowanie materiałów archiwalnych
  • Archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej
  • Opisywanie teczek
  • Inwentaryzacja
  • Sygnowanie dokumentacji
  • Opracowane rysu historycznego twórcy zespołu archiwalnego
 13. Egzamin

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

 

Trener

Roman Stempel

Dyplomowany archiwista z ponad 19-letnią praktyką w zawodzie, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, czy Zarządem Mienia Skarbu Państwa. Przez kilka lat kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych. 
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz z organizacją obiegu dokumentów papierowych i elektronicznych w jednostkach administracji publicznej na szczeblu państwowym i samorządowym. 
Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno- archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m. in. dokumentacji osobowej, technicznej, medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej. Posiada ponad 12-letni staż trenerski. W trakcie swojej kariery zawodowej przeprowadził kilka tysięcy godzin kursów i szkoleń z zakresu archiwizacji i zarządzania dokumentacją papierową i elektroniczną.

Szkolenie archiwalne