Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia

SPRAWDŹ! Realizujemy kursy 3-dniowe; 4-dniowe oraz weekendowe!

Kurs kancelaryjno archiwalny I stopnia. 3-dniowe szkolenie z egzaminem

Gwarancja terminu

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Inne dostępne terminy

Typ Szkolenie online
Data
23.07.2024 - 25.07.2024
Godzina

09:00 - 15:00

Cena
1199 zł (netto)
Zapisz się na szkolenie
Typ Szkolenie online
Data
26.07.2024 - 28.07.2024
Godzina

09:00 - 15:00

Cena
1199 zł (netto)
Zapisz się na szkolenie
Typ Szkolenie online
Data
29.07.2024 - 31.07.2024
Godzina

09:00 - 15:00

Cena
1199 zł (netto)
Zapisz się na szkolenie
Typ Szkolenie online
Data
02.08.2024 - 04.08.2024
Godzina

09:00 - 15:00

Cena
1199 zł (netto)
Zapisz się na szkolenie
Typ Szkolenie online
Data
12.08.2024 - 14.08.2024
Godzina

09:00 - 15:00

Cena
1199 zł (netto)
Zapisz się na szkolenie
Typ Szkolenie online
Data
16.08.2024 - 18.08.2024
Godzina

09:00 - 15:00

Cena
1199 zł (netto)
Zapisz się na szkolenie
Typ Szkolenie online
Data
23.08.2024 - 25.08.2024
Godzina

09:00 - 15:00

Cena
1199 zł (netto)
Zapisz się na szkolenie
Typ Szkolenie online
Data
28.08.2024 - 30.08.2024
Godzina

09:00 - 15:00

Cena
1199 zł (netto)
Zapisz się na szkolenie
Typ Szkolenie online
Data
06.09.2024 - 08.09.2024
Godzina

09:00 - 15:00

Cena
1199 zł (netto)
Zapisz się na szkolenie
Typ Szkolenie online
Data
20.09.2024 - 22.09.2024
Godzina

09:00 - 15:00

Cena
1199 zł (netto)
Zapisz się na szkolenie

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.9)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Szkolenie dla osób związanych z archiwizacją dokumentacji

Kurs kancelaryjno- archiwalny I stopnia trwa 24 godziny dydaktyczne. 

Celem kursu jest przygotowanie Uczestników do prowadzenia archiwum zakładowego lub składnicy akt
Kurs umożliwia zdobycie kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego, referenta kancelaryjnego, koordynatora czynności kancelaryjnych czy infobrokera.

Korzyści z udziału w 3-dniowym kursie archiwisty:

Nabyte umiejętności:

 • zgodne z przepisami zarządzanie dokumentacją;
 • poprawne prowadzenie ewidencji archiwum zakładowego;
 • rozumienie znaczenia i zasad właściwego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw;
 • właściwe zakładanie, rejestrowanie, znakowanie spraw i ich dokumentowanie, opisywanie teczek, przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego/składnicy akt.
 • samodzielne opracowanie zasobu archiwalnego;
 • przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego;
 • zgodne z przepisami brakowanie dokumentacji;
 • poznanie zasad przeprowadzania kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi i pozostałą dokumentacją;
 • poznanie obowiązków twórców materiałów archiwalnych i podmiotów, które wytwarzają jedynie dokumentację o czasowej wartości;
 • tworzenie jednolitego rzeczowego wykazu akt, odpowiadającego potrzebom podmiotu;

Dodatkową wartością jest wymiana doświadczeń z przedstawicielami innych jednostek.

Adresaci kursu kancelaryjnego:

 • przedstawiciele podmiotów publicznych i prywatnych;
 • obecni i przyszli archiwiści zakładowi;
 • referenci spraw;
 • osoby oddelegowane do uporządkowania zasobu archiwum zakładowego/składnicy akt;
 • osoby, które przejęły prowadzenie archiwum/składnicy po innym pracowniku;
 • kierownicy podmiotów chcący uporządkować zgromadzoną i narastającą dokumentację;
 • osoby chcące zdobyć praktyczną i użyteczną wiedzę z zakresu porządkowania dokumentacji;
 • pracownicy firm prywatnych, zajmujących się archiwizacją dokumentów;
 • wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia, chcące podnieść kwalifikacje lub planujące przebranżowienie się.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

Dzień 1

 1. Wprowadzenie do problematyki.
  • Źródła wiedzy na temat metodologii archiwalnej
  • Zapoznanie z podstawową terminologią związaną z archiwistyką
  • Różnice pomiędzy prowadzeniem archiwum zakładowego i składnicy akt
  • Współpraca z nadzorem archiwalnym
  • Określanie kategorii archiwalnej dokumentacji i jej przynależności do klasy.
 2. Obieg dokumentacji w jednostce organizacyjnej. 
  • Podstawowe systemy kancelaryjne
  • Schemat obiegu dokumentacji w zakładzie pracy
  • Omówienie normatywów kancelaryjno-archiwalnych
  • Procedura wprowadzania i zmiany normatywów kancelaryjno-archiwalnych
  • Podział kompetencji pracowników
  • System tradycyjny, system elektronicznego zarządzania dokumentacją, system tradycyjny wspomagany elektronicznie – omówienie głównych różnic
  • Teczki spraw i teczki akt nie stanowiących akt spraw
  • Przygotowanie teczki do przekazania do archiwum zakładowego.
 3. Najważniejsze akty prawa polskiego regulujące postępowanie z dokumentacji.
 4. RODO- Ochrona danych osobowych w archiwum zakładowym.
  • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – wprowadzenie do problematyki
  • Postawa prawna przetwarzania danych osobowych w archiwum zakładowym
  • Najważniejsze akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych obowiązujące archiwistę
  • Wprowadzenie teoretyczne do problematyki
  • Zasady przetwarzania danych osobowych przez osoby zatrudnione w zakładzie pracy
  • Współpraca archiwisty z podmiotami zewnętrznymi
  • Udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji a ochrona danych osobowych
  • Techniczne i organizacyjne zabezpieczenie danych osobowych przechowywanych w archiwum zakładowym

Dzień 2

 1. Profesjonalne archiwum zakładowe.
  • Zasób archiwum zakładowego
  • Lokal archiwum zakładowego: magazyn archiwalny i biuro archiwisty
  • Wyposażenie archiwum zakładowego
  • Techniczne i organizacyjne zabezpieczenie zasobu archiwum zakładowego
  • Rozmieszczenie akt w archiwum zakładowym
  • Bezpieczny archiwista.
 2. Najważniejsze procedury postępowania w archiwum zakładowym.
  • Przyjmowanie akt z komórek organizacyjnych
  • Procedura brakowania dokumentacji niearchiwalnej
  • Udostępnianie i wypożyczanie akt zgromadzonych w zasobie archiwum zakładowego
  • Postępowanie w przypadku uszkodzenia wypożyczonych akt
  • Procedura skontrum
  • Procedura wycofywania dokumentacji ze stanu archiwum
  • Przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego
  • Sprawozdanie roczne z działalności archiwum zakładowego
  • Postępowanie w przypadku reorganizacji lub ustania działalności aktotwórcy.
 3. Praktyczna analiza wszystkich etapów porządkowania dokumentacji.
  • Studia wstępne
  • Rozpoznanie przynależności zespołowej
  • Segregacja i systematyzacja dokumentacji w obrębie zespołu
  • Klasyfikacja i kwalifikacja akt
  • Archiwizowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej
  • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
  • Opisywanie teczek
  • Przygotowywania ewidencji archiwum zakładowego i nadawanie sygnatury archiwalnej
  • Opracowanie rysu historycznego twórcy zespołu archiwalnego.

Dzień 3

 1. Egzamin – godz.9.00 -10.30. 
 2. Praktyczna analiza najważniejszych procedur postępowania z dokumentacją w archiwum zakładowym.
  • Typowanie dokumentacji przeznaczonej do brakowania. Przygotowanie spisów dokumentacji przeznaczonej do brakowania i wniosku o wyrażenie zgody na brakowanie
  • Typowanie materiałów archiwalnych przeznaczonych do przekazania do archiwum państwowego, przygotowywanie stosownej dokumentacji
  • Udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji znajdującej się w zasobie archiwum zakładowego
  • Przygotowywanie protokołu zaginięcia, uszkodzenia lub sporządzenia braków wypożyczonej dokumentacji
  • Przygotowywanie protokołu wycofania jednostki aktowej z ewidencji archiwum zakładowego
  • Przeprowadzenie skontrum dokumentacji zgromadzonej w zasobie archiwum
  • Przygotowanie sprawozdania z działalności archiwum zakładowego.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

 

Trener

Adam Parysz

Trener, Auditor Wiodący SZBI wg. ISO 27001, Auditor Wiodący SZCD wg. ISO 22301, Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg. ISO 9001, 14001 i 45001, Six Sigma Yellow Belt, Inspektor ochrony danych, Koordynator ds. dostępności, Archiwista. Prowadził audyty w takich organizacjach jak Tauron Obsługa Klienta, Sygnity S.A., Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Karierę trenerską rozpocząłem w 2013 roku. Od tego czasu na sali szkoleniowej spędziłem 8 450 godzin szkoleniowych, szkoląc łącznie ponad 11 tysięcy osób. 
Mam przyjemność szkolić zarówno urzędy centralne, jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz firmy sektora prywatnego. Oprócz prowadzenia szkoleń przygotowuję normatywy kancelaryjno – archiwalne oraz dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych.

Miałem przyjemność szkolić między innymi 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelarię Senatu RP, TAURON Obsługa Klienta, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komendę Główną Policji, Pocztę Polską S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, ZUS, PGE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Żandarmerię Wojskową, Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, Polską Akademię Nauk, Akademię Górniczo-Hutniczą, Wojewódzkie Urzędy Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu, Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim,  Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki.

 

Szkolenie archiwalne