Zapisz się na DARMOWY webinar: RODO w Administracji Publicznej

Sprawdź termin wydarzenia i zgłoś uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona!

Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia. 3 dniowe szkolenie z egzaminem

Szkolenie online

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Dane szkolenia

Data
06.05.2024 - 08.05.2024
Godzina

09:00 - 15:00 (18h)

Cena
1299 zł

Kurs archiwisty II stopnia- 24 godziny dydaktyczne

Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia to trzydniowe szkolenie, które ma na celu pogłębienie umiejętności uczestników w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną.
Szkolenie skierowane jest do pracowników administracyjnych, koordynujących pracę w archiwach zakładowych, pracowników kancelarii, sekretariatów oraz składnic akt. 

Program kursu obejmuje:

 • wprowadzenie do problematyki prawa archiwalnego,
 • omówienie obiegu dokumentacji w jednostce organizacyjnej,
 • zarządzanie profesjonalnym archiwum zakładowym,
 • warsztaty dotyczące procedur postępowania z dokumentacją,
 • praktyczną analizę wszystkich etapów porządkowania dokumentacji,
 • oraz porządkowanie dokumentacji pracowniczej. 

Korzyści z uczestnictwa w kursie archiwisty:

 1. Uczestnicy kursu zdobędą dogłębną wiedzę z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją.
 2. Szkolenie obejmuje warsztaty praktyczne, dzięki którym uczestnicy będą mogli nauczyć się konkretnych procedur postępowania z dokumentacją, w tym przyjmowania akt, brakowania dokumentacji niearchiwalnej, udostępniania i wypożyczania akt.
 3. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu końcowego potwierdza nabyte umiejętności i kwalifikacje, co może być kluczowe dla rozwoju kariery zawodowej w sektorze archiwalnym i administracyjnym.
 4. Kurs obejmuje także zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w kontekście prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 5. Uczestnicy nauczą się, jak efektywnie współpracować z Państwową Służbą Archiwalną.

Adresaci szkolenia dla archiwistów:

 • Pracownicy administracyjni, koordynujący pracę, bądź pracujący w archiwach zakładowych;
 • Pracownicy kancelarii i sekretariatów;
 • Pracownicy składnic akt,
 • Wszyscy zainteresowani pogłębieniem wiedzy z zakresu archiwistyki.

  Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do problematyki.
  • Źródła prawa archiwalnego
  • Zapoznanie z podstawową terminologią związaną z archiwistyką
  • Współpraca z nadzorem archiwalnym
  • Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji
  • Normatywy kancelaryjno- archiwalne
 2. Obieg dokumentacji w jednostce organizacyjnej. Miejsce i rola archiwum w jednostce.
  • Podstawowe systemy kancelaryjne
  • Schemat obiegu dokumentacji w zakładzie pracy
  • Procedura wprowadzania i zmiany normatywów kancelaryjno-archiwalnych
  • Podział kompetencji pracowników
  • System tradycyjny, system elektronicznego zarządzania dokumentacją, system tradycyjny wspomagany elektronicznie – omówienie głównych różnic
  • Teczki spraw i teczki akt niestanowiących akt spraw
  • Przygotowanie teczki do przekazania do archiwum zakładowego.
 3. Profesjonalne archiwum zakładowe.
  • Zasób archiwum zakładowego
  • Lokal archiwum zakładowego: magazyn archiwalny i biuro archiwisty
  • Wyposażenie archiwum zakładowego
  • Techniczne i organizacyjne zabezpieczenie zasobu archiwum zakładowego
  • Rozmieszczenie akt w archiwum zakładowym
  • Bezpieczny archiwista.
 4. Procedury postępowania z dokumentacją – warsztaty
  • Przyjmowanie akt z komórek organizacyjnych
  • Procedura brakowania dokumentacji niearchiwalnej
  • Udostępnianie i wypożyczanie akt zgromadzonych w zasobie archiwum zakładowego
  • Postępowanie w przypadku uszkodzenia wypożyczonych akt
  • Procedura skontrum
  • Procedura wycofywania dokumentacji ze stanu archiwum
  • Przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego
  • Sprawozdanie roczne z działalności archiwum zakładowego
  • Postępowanie w przypadku reorganizacji lub ustania działalności aktotwórcy.
 5. Praktyczna analiza wszystkich etapów porządkowania dokumentacji.
  • Studia wstępne
  • Rozpoznanie przynależności zespołowej
  • Segregacja i systematyzacja dokumentacji w obrębie zespołu
  • Klasyfikacja i kwalifikacja akt
  • Archiwizowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej
  • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
  • Opisywanie teczek
  • Przygotowywania ewidencji archiwum zakładowego i nadawanie sygnatury archiwalnej
  • Opracowanie rysu historycznego twórcy zespołu archiwalnego.
  • Typowanie dokumentacji przeznaczonej do brakowania. Przygotowanie spisów dokumentacji przeznaczonej do brakowania i wniosku o wyrażenie zgody na brakowanie
  • Typowanie materiałów archiwalnych przeznaczonych do przekazania do archiwum państwowego, przygotowywanie stosownej dokumentacji
  • Udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji znajdującej się w zasobie archiwum zakładowego
  • Przygotowywanie protokołu zaginięcia, uszkodzenia lub sporządzenia braków wypożyczonej dokumentacji
  • Przygotowywanie protokołu wycofania jednostki aktowej z ewidencji archiwum zakładowego
  • Przeprowadzenie skontrum dokumentacji zgromadzonej w zasobie archiwum
  • Przygotowanie sprawozdania z działalności archiwum zakładowego.
 6. Porządkowanie dokumentacji pracowniczej.
  • Zasady prowadzenia i dbania o dokumentację pracowniczą
  • Podstawa prawna prowadzenia dokumentacji pracowniczej
  • Podział dokumentacji osobowej pracownika na części
  • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
  • Okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej i możliwość ich skrócenia
  • Możliwość zmiany formy dokumentacji pracowniczej
  • Dane osobowe a dokumentacja pracownicza – RODO w archiwum
 7. Państwowa służba archiwalna. Współpraca archiwisty z nadzorem archiwalnym w zakresie kontroli, przekazywania materiałów archiwalnych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
  • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
  • Narodowy zasób archiwalny i jego podziały
  • Przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania do archiwum państwowego
  • Udział archiwum państwowego w procedurze brakowania dokumentacji niearchiwalnej – ekspertyza
  • Kontrola z archiwum państwowego

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo z 15 - letnim doświadczeniem zawodowym w strukturach organów państwowych. Obecnie kieruje działem obsługi prawnej. Z wykształcenia prawnik, z wyboru urzędnik, z zamiłowania szkoleniowiec - trener.
Ukończyła studia podyplomowe na kierunku zarządzanie kapitałem ludzkim  oraz kadry i płace. Certyfikowana specjalistka w zakresie procesów planowania i  organizowania pracy zespołu, zarządzania sobą w czasie oraz treningu interpersonalnego. Od 2014 r. związana z branżą szkoleniową. Prowadzi szkolenia, kursy, warsztaty oraz projekty e-lerningowe. Pasjonatka rozwoju osobistego i skutecznej komunikacji. Prowadzi szkolenia motywacyjne dla organizacji pozarządowej Dress for Success Poland  w tematyce praw  kobiet na rynku pracy, umiejętności wyznaczania celów, realizacji własnego potencjału oraz doradztwa zawodowego. Autorka licznych kursów w zakresie organizacji pracy instytucji publicznych, wdrażania zmian w zespołach pracowniczych, wzmacniania i motywowania pracowników w tym efektywnej komunikacji interpersonalnej. Wyznaje zasadę wiedza jest wartością, gdy umiesz ją przekazać drugiemu człowiekowi.