Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej, 4-dniowej, weekendowej oraz stacjonarnej!

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych- ze szczególnym uwzględnieniem realizacji projektów z funduszy unijnych

Szkolenie przełożone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, zostało przełożone. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Inne dostępne terminy

Typ Szkolenie stacjonarne
Data
24.09.2024
Godzina

10:00 - 16:00 (6h)

Lokalizacja

Warszawa (mazowieckie)

Cena
880 zł (netto)
Zapisz się na szkolenie

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Szkolenie zapewnia wnikliwe spojrzenie na przepisy regulujące dyscyplinę finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych. Uczestnicy zdobędą dogłębną wiedzę na temat organizacji odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych oraz dowiedzą się, kto podlega tym przepisom i jakie czyny mogą stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście zamówień publicznych. 

Kurs szczegółowo omawia nieprawidłowości związane z:

 • opisaniem przedmiotu zamówienia, 
 • ustalaniem wartości zamówienia, 
 • określaniem warunków udziału w postępowaniu,
 • kryteriów oceny ofert, 
 • a także konsekwencje naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych. 

Poprzez analizę orzecznictwa i wyników kontroli, uczestnicy nauczą się rozpoznawać i unikać potencjalnych błędów, co pozwoli na lepsze zrozumienie zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności. Szkolenie zawiera również praktyczne ćwiczenia, które pomagają zrozumieć złożoność szacowania wartości zamówienia oraz skuteczne stosowanie przepisów w praktyce. 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu z finansów publicznych:

Uczestnicząc w naszym szkoleniu:

 1. Zrozumiesz zasady dyscypliny finansów publicznych w kontekście zamówień publicznych.
 2. Nauczysz się identyfikacji potencjalnych naruszeń i zastosowania najlepszych praktyk w celu ich uniknięcia.
 3. Zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat procesów przetargowych i unikania typowych błędów.
 4. Poznasz procedury kontrolne i karne związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
 5. Zrozumiesz rolę i odpowiedzialność różnych organów w procesie egzekwowania dyscypliny finansów publicznych.
 6. Dowiesz się, jak przygotować organizację do przeprowadzenia procedur przetargowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Adresaci szkolenia "Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych":

 • Pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialni za przetargi i zamówienia publiczne.
 • Kierownicy placówek medycznych realizujących projekty z funduszy unijnych.
 • Osoby odpowiedzialne za finanse i budżetowanie w jednostkach sektora publicznego.
 • Specjaliści ds. zamówień publicznych w instytucjach finansowanych z budżetu państwa oraz z funduszy unijnych.
 • Audytorzy wewnętrzni i zewnętrzni monitorujący przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych i dyscyplinie finansów publicznych.
 • Prawnicy i doradcy specjalizujący się w prawie zamówień publicznych i finansach publicznych.
 • Wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniami naruszenia dyscypliny finansów publicznych w kontekście zamówień publicznych.

Program szkolenia:

 1. Czym jest dyscyplina finansów publicznych
 2. Organizacje i zasady powoływania organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 3. Zakres podmiotowy- kto podlega
 4. Zakres przedmiotowy- czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych związane z realizacją zamówień publicznych:
  • Niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję
   • Przykłady nieprawidłowości, orzecznictwo  – wyniki kontroli
  • Niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części lub konkursu, jeżeli miało wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości
  • Łączenie zamówień albo dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia publiczne skutkujące uniknięciem stosowania przepisów ustawy
   • Przykłady nieprawidłowości, orzecznictwo – wyniki kontroli
   • Ćwiczenia – szacowanie wartości zamówienia
  • Niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia
  • Niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych określenie kryteriów oceny ofert
   • Kwestionariusz samooceny warunków udziału w postępowaniu- praktyczne narzędzie audytorskie
 5. Nieprzekazanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych określonych ogłoszeń
 6. Niezamieszczenie specyfikacji warunków zamówienia lub opisu potrzeb i wymagań na stronie internetowej prowadzonego postępowania
 7. Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy:
  • który nie został wybrany w trybie lub procedurze, określonych w przepisach o zamówieniach publicznych
  • z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki
 8. Zawarcie umowy ramowej:
  • bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych
  • z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia lub trybu zamówienia z wolnej ręki
   • Przykłady nieprawidłowości, orzecznictwo  – wyniki kontroli
  • Rozstrzygnięcie konkursu bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych
  • Zawarcie umowy na usługi społeczne i inne szczególne usługi bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych
  • Naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób niż określony w przepisach ustawy, jeżeli miało ono wpływ odpowiednio na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zawarcie umowy ramowej
  • Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z zawarciem umowy lub umowy ramowej – katalog czynów
  • Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z unieważnieniem postępowania – katalog czynów
   • Przykłady nieprawidłowości, orzecznictwo  – wyniki kontroli
  • Pozostały katalog czynów skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych
  • Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ich wymiar
 9. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów, publicznych oraz kontrola sądowa prawomocnych rozstrzygnięć kończących postępowanie w toku instancji
 10. Zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
 11. Przykłady nieprawidłowości, orzecznictwo – wyniki kontroli
 12. Podsumowanie szkolenia

Trener

Małgorzata Niemiec

Ekspert zamówień publicznych z wieloletnim  doświadczeniem. Audytor, doradca, praktyk w zakresie kontroli i audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE.

 • Od 2002 roku prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych i audytu dla różnych podmiotów – tylko w ostatnich latach kilka tysięcy godzin szkoleniowych potwierdzonych referencjami. Uzyskała Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX.
 • Od 2004 roku Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.
 • Od 2007 reprezentuje strony jako pełnomocnik przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 • W latach 2004-2007 arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
 • Certyfikowany Audytor wewnętrzny (zaświadczenie Ministra Finansów oraz Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej).
 • Kierownik i wykładowca zaprojektowanych przez siebie studiów podyplomowych na Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu o tematyce zamówień publicznych oraz innych kierunków studiów, m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Jagiellońskim.
   

Szkolenie archiwalne