Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej, 4-dniowej, weekendowej oraz stacjonarnej!

Od przyjęcia do zwolnienia pracownika, jak zapobiegać mobbingowi?

Szkolenie przełożone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, zostało przełożone. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Onboarding, mobbing poziomy i pionowy jako forma przemocy psychologicznej w miejscu pracy, offboarding pracownika w praktyce

Na co szczególnie należy zwrócić uwagę zarówno we wdrażaniu pracownika, jak i w jego pożegnaniu z firmą? 
Które kwestie stanowią w tym kontekście kluczowe zagadnienia, bez których nie może się obyć organizacja?

Podczas szkolenia przedstawimy sposoby identyfikowania zachowań, którym można przypisać znamiona mobbingu zarówno poziomego, jak i również pionowego, zasady obrony przed mobbingiem zarówno przełożonego, kolegi jak również podwładnego. Pokarzemy, w jaki sposób udzielić wsparcia osobie poszkodowanej, jeśli niestety już do tego niezgodnego z prawem pracy zjawiska dojdzie. Przedstawimy także zasady odpowiedzialności pracodawcy w tym odpowiedzialności odszkodowawczej.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 1. Zrozumienie procesów onboarding i offboarding: Uczestnicy nauczą się, jak efektywnie wprowadzać nowych pracowników i profesjonalnie zarządzać ich odejściem;

 2. Rozpoznawanie i zapobieganie mobbingowi: Szkolenie dostarczy wiedzy na temat identyfikacji i reagowania na mobbing zarówno poziomy, jak i pionowy;

 3. Ochrona prawna i redukcja ryzyka: Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat odpowiedzialności prawnej pracodawców związanej z mobbingiem

 4. Wsparcie dla poszkodowanych pracowników: Szkolenie nauczy, jak efektywnie wspierać pracowników, którzy doświadczyli mobbingu.

 5. Poprawa kultury organizacyjnej: Uczestnicy nauczą się, jak implementować strategie i praktyki, które promują pozytywne relacje między pracownikami i tworzą kulturę organizacyjną wolną od przemocy psychologicznej.

 6. Profesjonalne zarządzanie kadrami: Szkolenie wyposaży uczestników w umiejętności i narzędzia potrzebne do profesjonalnego zarządzania kadrami.

Adresaci szkolenia:

 • Kadra zarządzająca

 • Specjaliści ds. HR

 • Pracownicy działów kadr

 • Liderzy zespołów

 • Pracodawcy i właściciele firm

 • Aktywiści i osoby zaangażowane w działania na rzecz poprawy warunków pracy

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia: 

 1. Onboarding i offboarding pracownika- wprowadzenie
  • Co to jest onboarding?
  • Co to jest offboarding?
  • Dlaczego onboarding i offborading są ważne dla organizacji?
  • Czym onboarding różni się od tradycyjnego procesu zatrudnienia?
  • Czym offboarding różni się od tradycyjnego procesu zwolnienia?
  • Dlaczego warto zadbać o odpowiedni proces onboardingu i offboardingu pracowników?
  • Jakie mogą być konsekwencje braku odpowiedniego procesu offboardingu dla organizacji?
  • Jakie cele można osiągnąć dzięki skutecznemu onboardingowi?
  • Jakie cele można osiągnąć dzięki skutecznemu offboardingowi?
  • Jak te cele są wspierane przez rozwój organizacji i zadowolenie pracowników?
  • Jaka jest rola liderów w organizacji w procesie onboardingu i offboardingu?
 2. Korzyści z odpowiednio zaplanowanego onboardingu
  • Jakie są główne korzyści wynikające z efektywnego procesu onboardingu nowych pracowników?
  • W jaki sposób dobrze zaplanowany onboarding wpływa na zaangażowanie pracowników?
  • Jakie konsekwencje może mieć brak lub niewłaściwy onboarding dla organizacji?
  • W jaki sposób onboarding może pomóc w skróceniu czasu potrzebnego do osiągnięcia pełnej produktywności przez nowego pracownika?
  • Czy istnieją różnice w podejściu do onboardingu w różnych branżach?
 3. Jak wdrożyć skuteczny proces onboardingowy?
  • Jakie są kluczowe kroki w planowaniu procesu onboardingowego dla nowych pracowników?
  • Jakie informacje i materiały należy przygotować z wyprzedzeniem dla nowych pracowników?
  • Ile powinien trwać proces onboardingowy?
  • Jakie elementy powinien zawierać proces onboardingowy?
  • Czy proces onboardingowy można przeprowadzić zdalnie?
  • Jak zakończyć onboarding nowych pracowników?
  • Co zawrzeć w harmonogramie działań onboardingu?
  • Jakie etapy powinny zostać zawarte w procesie onboardingu?
  • Jak można zmierzyć skuteczność programu onboardingowego i jakie wskaźniki warto monitorować?
  • Jakie znaczenie ma otwarta i jasna komunikacja z nowozatrudnionymi pracownikami?
  • Jak pokazać pracownikowi wsparcie w zrozumieniu roli i zakresu obowiązków?
  • Jak pomóc nowemu pracownikowi w nawiązywaniu kontaktów z innymi członkami zespołu?
 4. Mobbing poziomy i pionowy jako forma przemocy psychologicznej
  • Definicja mobbingu ?
  • Czy przeciwdziałanie mobbingowi, jest obowiązkiem pracodawcy ?
  • Dlaczego nie zgłaszamy pracodawcy nieprawidłowych zachowań, których doświadczamy w pracy, co nami kieruje ?
  • Jakie zachowania to lekki mobbingu ?
  • Jakie zachowania świadczą o inwazyjnym mobbingu ?
  • Jakie zachowania nie stanowią mobbingu ?
  • Kim jest mobber ?
  • Jakie są cechy ofiary mobbingu ?
  • Jakie są cechy mobbera ?
  • Jakie są główne przyczyny mobbingu ?
  • Jakie rodzaje mobbingu możemy zdefiniować?
  • Jakie są fazy mobbingu ?
  • Oznaki mobbingu ?
  • Jak rozpoznać mobbing w pracy, czyli przemoc psychologiczną w pracy ?
  • Dlaczego pracodawcy chcą zamieść pod dywan mobbing ?
  • Dlaczego ludzie robią takie rzeczy, co chcą osiągnąć poprzez budowanie strachu osób, których to dotyczy ?
  • Czy mobber czuje się dobrze stosując przemoc psychologiczną ?
  • Jak reagować wobec mobbingu wobec nas i innych osób ?
  • Jakiego zachowania unikać wobec mobbera ?
  • Jak bronić się przed mobbingiem?
  • Czy można zgłosić mobbing do Państwowej Inspekcji Pracy ?
  • Zgłoszenie mobbingu do Sądu, na kim ciąży ciężar dowodowego ?
  • Czy należy odpuścić walkę i opuścić organizację ?
  • Czy firma powinna udzielić Ci wsparcia ?
  • Jak udowodnić mobbing?
  • Jak pracodawca może przeciwdziałać mobbingowi ?
  • Zadośćuczynienie za roztrój zdrowia wywołany mobbingiem.
  • Odszkodowanie z powodu rozwiązania umowy w związku z mobbingiem ?
  • Jakie dowody należy przedłożyć w Sądzie ?
 5. Skuteczny proces offboardingowy
  • Dlaczego warto zadbać o proces offboardingowy?
  • Jak pożegnać pracownika w sposób profesjonalny i przyjazny?
  • Jak możemy podziękować pracownikowi za wkład w organizację?
  • Jak przeprowadzić proces offboardingu?
  • Dlaczego warto poprosić o informację zwrotną od pracownika odchodzącego na temat firmy?
  • Co powinien zawierać harmonogram działań procesu offboardingowego?
  • O jakich dokumentach i procedurach trzeba pamiętać przy offboardingu?
  • Jak przeprowadzić przekazanie obowiązków i dokumentacji następcy?
  • Kto przeprowadza proces offboardingowy?
  • Jak komunikować się z pracownikiem podczas offboardingu?
  • Jak zapewnić wsparcie emocjonalne pracownikowi?
  • Jak zakomunikować pozostałym członkom zespołu odejście pracownika?
 6. Techniczna strona onboardingu i offboardingu 
  • Jak wykorzystać systemy zarządzania zasobami ludzkimi do planowania i monitorowania procesów?
  • Jak wykorzystać platformy społecznościowe do budowania więzi między pracownikami?
  • Jakie narzędzia i technologie można wykorzystać, aby ułatwić proces onboardingowy i offboardingowy?
  • Jakie dokumenty należy przygotować przy zatrudnianiu pracownika?
  • Jakie dokumenty należy przygotować przy zwalnianiu pracownika?
  • Dlaczego warto gromadzić informacje zwrotne od pracowników na temat ich doświadczeń i sugestii dotyczących ulepszeń?
  • Jak mierzyć skuteczność procesów onboardingowych i offboardingowych?
  • Jak wykorzystywać dane z pomiarów, aby ulepszać proces onboardingu i offboardingu?
 7. Onboarding i offboarding – działania długoterminowe
  • Jak zbudować strategię onboardingu i offboardingu w firmie?
  • Jak wdrażać zmiany i doskonalić proces na podstawie informacji zwrotnych i wyników?
  • Jak wartości firmy powinny być wprowadzane i utrzymywane przez procesy onboardingowe i offboardingowe?
  • Jak wspierać kulturę organizacyjną podczas całego cyklu pracowniczego?
  • Jak planować przyszłość i wspierać rozwój nowo zatrudnionych pracowników?

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 25 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich

Szkolenie archiwalne