Zamów szkolenie zamknięte dla swojej placówki!

Sprawdź nasze propozycje szkoleń zamkniętych lub uzupełnij formularz i opisz szkolenie, którego potrzebujesz.

Rewolucyjne zmiany w Kodeksie Pracy w latach 2023-2026

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Dane szkolenia

Data
25.06.2024
Godzina

09:00 - 14:00 (5h)

Trener

Barbara Dąbrowska

Cena
489 zł

Szkolenie zapewnia uczestnikom dogłębne zrozumienie najnowszych zmian w Kodeksie Pracy oraz w przepisach dotyczących podatku PIT, które mają kluczowe znaczenie dla pracowników działów kadr i płac, a także dla zarządzających zasobami ludzkimi. Uczestnicy zostaną wyposażeni w niezbędne narzędzia do adaptacji i zastosowania tych zmian w swoich organizacjach, z naciskiem na praktyczne aspekty, takie jak praca zdalna, kontrola trzeźwości, oraz nowe uprawnienia pracownicze.

Celem szkolenie jest przekazanie wiedzy popartej przykładami oraz praktycznych wzorów dokumentów w Kodeksie Pracy: 

 • pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości jak również obowiązujących nowych uprawnień pracowniczych, 
 • zmian w zasadach nawiązywania umów, rozszerzeniu zakresu informacji o warunkach zatrudnienia pracownika w tym prawa do równoległego zatrudnienia, 
 • zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej
 • elastycznej organizacji pracy dla pracowników wychowujących dzieci do lat 8, 
 • krótszego okresu wykorzystania urlopu ojcowskiego
 • zmian w urlopie rodzicielskim
 • nowego bezpłatnego urlopu opiekuńczego
 • zmian w szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają informacje dotyczące kluczowych i bardzo obszernych zmian w PIT- 2. Podczas szkolenia zostaną omówione propozycje zmian w 2024 – skrócony tydzień pracy, wydłużony okres urlopowy wypoczynkowego, każdy z prawem do bycia offline – czyli dyspozycyjność i 2026- jawność wynagrodzeń.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu ze zmian w kodeksie pracy:

 1. Zrozumienie najnowszych zmian w Kodeksie Pracy: Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wszystkich istotnych zmian legislacyjnych wprowadzonych między 2023 a 2026 rokiem.

 2. Praktyczne narzędzia do implementacji zmian: Dzięki przykładom i wzorom dokumentów uczestnicy nauczą się, jak efektywnie wdrażać zmiany w swoich organizacjach.

 3. Optymalizacja procesów HR: Szkolenie pozwoli uczestnikom optymalizować procesy związane z zatrudnieniem, od kontroli trzeźwości po elastyczne godziny pracy.

 4. Zarządzanie zgodnie z nowymi regulacjami: Uczestnicy dowiedzą się, jak zarządzać zgodnie z nowymi wymaganiami prawymi.

 5. Rozwiązanie specyficznych problemów w pracy zdalnej i kontroli trzeźwości.

 6. Zwiększenie kompetencji w zakresie prawa pracy i PIT: Uczestnicy pogłębią swoje kompetencje w zakresie prawa pracy oraz zasad opodatkowania.

 7. Wzory druków: Uczestnicy otrzymają gotowe wzory druków niezbędne do wdrożenia pracy zdalnej, kontroli trzeźwości oraz zasad work life balance.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zobligowanych do uzyskania bieżącej wiedzy na temat zmian w Kodeksie Pracy, podatku PIT które należy implementować w działach Kadr i Płac:

 • pracowników działów kadr i płac,
 • menedżerów firm konsultingowych,
 • kadry kierowniczej i zarządzającej,
 • pracodawców, właścicieli firm,
 • wszystkich osób zainteresowanych zmianami przepisów dotyczących Kodeksu Pracy, PIT.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Zasady kontroli trzeźwości pracowników, zleceniobiorców
  • omówienie zagadnienia na praktycznych przykładach,
  • kary na stawienie się do pracy w stanie wskazującym na spożycie,
   • kontrola trzeźwości pracowników wykonujących pracę zdalną,
  • zmiany w regulaminie pracy,
  • przekazanie wzorów dokumentów niezbędnych do implementacji przepisu,
 2. Zasady pracy zdalnej implementowane do Kodeku Pracy- zasady stosowania przygotowanie stosownej dokumentacji dla pracowników, gotowe wzory dokumentów
  • omówienie czterech sposobów powierzenia pracy zdalnej:
   • wykonywanie pracy zdalnej w ramach uzgodnień pomiędzy pracodawcą a pracownikiem podczas trwania umowy lub jej nawiązania, 
   • w drodze polecenia pracodawcy, 
   • na wiążący wniosek szczególnych grup pracowników, 
   • okazjonalnej pracy zdalnej w wymiarze do 24 dni w ciągu roku na wniosek pracownika
  • określenie zasad wykonywania pracy zdalnej, regulamin, porozumienie, pozwolenie
  • polecenie pracy zdalnej
  • miejsce pracy zdalnej
  • zaprzestanie pracy zdalnej
  • czy można pracownika zmusić do pracy zdalnej?
  • kiedy pracodawca jest związany wnioskiem o pracę zdalna?
  • zasady zwrotu kosztów zużycia prądu i korzystania z własnego komputera ryczałt czy ekwiwalent?
  • kiedy praca zdalna nie może być świadczona w domu pracownika?
  • zasady BHP przy świadczeniu pracy zdalnej
  • RODO przy świadczeniu pracy zdalnej
  • kontrola pracownika
  • kontrola trzeźwości podczas pracy zdalnej
  • praca okazjonalna
  • pisemna informacja o warunkach zatrudnienia dotycząca pracy zdalnej – wzór wniosku.
 3. Zmiany w aktach osobowych wynikające z wprowadzenia kontroli trzeźwości i pracy zdalnej.
  • W części B pracodawca przechowuje oświadczenia lub dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika. Należy przechowywać dokumenty potwierdzające poinformowanie pracownika o : 
   • kontroli trzeźwości pracowników lub 
   • kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu, grupie lub grupach pracowników objętych taką kontrolą i 
   • sposobie jej przeprowadzania.
   • zapoznaniu się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego,
   • zapoznaniu się z informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej,
  • W części E pracodawca przechowuje dokumenty związane z kontrolą trzeźwości pracownika lub kontrolą na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu. Należy przechowywać dokumenty następujące dokumenty: 
   • informację dotyczące kontroli trzeźwości pracownika przeprowadzonej przez pracodawcę (art. 22 1c  § 6 Kodeksu pracy),
   • informację dotyczącą badania stanu trzeźwości pracownika przeprowadzonego przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (art. 22 1d § 10 Kodeksu pracy),
   • informację dotyczące kontroli pracownika na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu (art. 22 1d § 10 i art. 22 1e § 2 Kodeksu pracy),
   • informację dotyczącą badania pracownika na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu przeprowadzonego przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (art. 22 1d § 10 i art. 22 1f § 2 Kodeksu pracy).
   • Czy przechowywanie informacji, z których wynika, że w badanym organizmie pracownika nie było alkoholu, jest zasadne i dopuszczalne?
 4. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę zmiany w umowach na okres próbny i czas określony
  • Wzory dokumentów
  • Zmiany w zawieraniu umowy na okres próbny:
   • skrócenie okresu próby,
   • wskazanie czasu trwania umowy na czas próbny 1,2,3 miesiące
   • możliwość wydłużenia umowy na okres próbny
  • Pracownik posiadający kilka umów o pracę,
  • Zmiany w elementach umowy o pracę:
   • miejsce wykonywania pracy,
   • dzień rozpoczęcia pracy,
 5. Dodatkowe dni wolne w sytuacjach nadzwyczajnych ze wzorem dokumentów
  • Rodzaje zwolnień z pracy z tytułu,
   • siły wyższej,
   • pilnych spraw rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika,
  • Dokumentowanie zwolnienia,
  • Wysokość wynagrodzenia - symulacja obliczeń,
  • Ujęcie dni wolnych w świadectwie pracy.
 6. Urlopy i inne zwolnienia związane z rodzicielstwem
  • Opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 14,
  • Wydłużenie urlopu rodzicielskiego dla pracowników ojców i obowiązek jego wykorzystania,
  • Forma elektroniczna wniosków związanych z rodzicielstwem,
  • Zmiany w urlopie ojcowskim: termin wykorzystania,
  • Urlop opiekuńczy: wymiar, zasady dokumentowania,
  • Elastyczna organizacja pracy dla pracownika wychowującego dziecko do lat 8.
 7. Zasiłek macierzyński
  • Zwolnienie z opodatkowania od 01 lipca 2022r. dla niektórych grup pracowników,
  • Zasiłek macierzyński: wysokość podstawy wymiaru 70 %, 81,5%, 100 %- zasady rozróżniania,
  • Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego,
  • Dodatkowe dziewięć tygodni urlopu rodzicielskiego dla ojca dziecka.
 8. Obowiązki pracodawcy
  • Katalog przesłanek zakazu dyskryminacji,
  • Nowe obowiązki pracodawcy delegującego pracownika z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w tym aktualizacja warunków zatrudnienia,
  • Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym.
 9. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę (stosunku pracy) – wzory dokumentów.
  • Nowe wzory dokumentów
  • Zmiany w zawieraniu umowy na okres próbny:
   • skrócenie okresu próby,
   • możliwość wydłużenia.
  • Pozostawanie pracownika w kilku stosunkach pracy,
  • Zmiany w elementach umowy o pracę:
   • miejsce wykonywania pracy,
   • dzień rozpoczęcia pracy,
   • postanowienie o przedłużeniu umowy na okres próbny.
 10. Rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia pracownika, w tym pracowników wysyłanych do państw członkowskich lub państw trzecich- wzory dokumentów
  • Zmiany w pisemnych warunkach zatrudnienia i możliwość przekazania ich w formie elektronicznej:
   • poszerzenie katalogu informacji,
   • przysługujące przerwy w pracy,
   • dobowy i tygodniowy odpoczynek,
   • zasady pracy zmianowej,
   • zasady przemieszczania się,
   • inne składniki wynagrodzenia,
   • urlop wypoczynkowy,
   • procedura zwolnień,
   • prawo do szkoleń,
   • informacja o objęciu ubezpieczeniami społecznymi i instytucji do której odprowadzane są składki.
 11. Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych,
  • Zakres informacji przekazywanych pracownikom delegowanym do pracy za granicą,
 12. Uprawnienia pracownika do zmiany warunków pracy: procedura i dokumentacja,
  • zmiana rodzaju pracy,
  • zmiana rodzaju umowy,
  • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 13. Wypowiadanie umów:
  • obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia,
  • umowy na czas określony, zakaz prowadzenia przygotowań do zwolnienia kobiety w ciąży, pracownika korzystającego z urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego.
 14. Terminy ochronne przed wypowiedzeniem wskutek złożenia wniosków związanych z rodzicielstwem,
 15. Obowiązki informacyjne pracodawcy:
  • awans,
  • wolne stanowiska,
  • zatrudnienie w wymiarach etatu.
 16. Zaprezentowanie wzorów wymaganych dokumentów zgodnych z nowymi regulacjami Prawa Pracy.
 17. Omówienie formularza PIT-2
  • upoważnienie płatnika (np. pracodawcę, zleceniodawcę) do stosowania kwoty zmniejszającej podatek,
  • dokonanie podziału kwoty zmniejszającej między 1, 2 lub 3 płatników, jeśli mamy kilka źródeł zarobkowania,
  • wykazanie prawa do ulg i zwolnień podatkowych, z których można korzystać już w trakcie roku.
  • wykazanie prawa do wspólnego rozliczanie się z małżonkiem,
  • wykazanie preferencji dla samotnych rodziców,
  • wykazanie ulgi dla powrót,
  • wykazanie ulgi 4+,
  • wykazanie ulgi dla pracujących seniorów;
  • wykazanie innych uprawnień.
 18. Skrócony czas pracy – 4 dni w tygodniu propozycja zmian w Kodeksie Pracy 2024,
 19. Wydłużony okres urlopowy wypoczynkowego propozycja zmian w Kodeksie Pracy 2024,
 20. Każdy z prawem do bycia offline – czyli ograniczona dyspozycyjność propozycja zmian w Kodeksie Pracy 2024,
 21. Jawność wynagrodzeń – zmiana proponowana od 2026r.
 22. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 25 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich