Certyfikowany Audytor Wewnętrzny SZBI ISO 27001 z egzaminem

Zapisz się na 4-dniowy kurs i zostań audytorem wewnętrznym. Obowiązuje rabat za wczesny zapis! Spiesz się- Liczba miejsc ograniczona

Procedura Niebieska Karta krok po kroku, z uwzględnieniem nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.9)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Cele i korzyści szkolenia:

 • nabycie przez uczestników szkolenia praktycznej wiedzy z zakresu realizacji procedury Niebieskie Karty;
 • przygotowanie uczestników szkolenia do kontroli w zakresie realizacji procedury Niebieskie Karty;
 • omówienie projektu najnowszej nowelizacji Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie;
 • omówienie projektu najnowszej nowelizacji Ustawy o Policji i Żandarmerii Wojskowej;
 • omówienie najczęściej występujących problemów w realizacji Procedury Niebieskie Karty;
 • przekazanie uczestnikom dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury Niebieskie Karty.

 

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane jest do pracowników socjalnych OPS,
 • Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Zastępców Przewodniczących,
 • Koordynatorów Grup Roboczych,
 • funkcjonariuszy Policji,
 • Kuratorów Sądowych,
 • wszystkich członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, związanych z realizacją Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Procedury „Niebieska Karta”.

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

 1. Co to jest procedura Niebieskie Karty?;
 2. Uzasadnione podejrzenie zaistnienia przemocy w rodzinie”. Wyjaśnienie pojęcia;
 3. Formy/rodzaje przemocy. Omówienie poszczególnych form;
 4. Przemoc a Konflikt. Rozróżnienie pojęć;
 5. Podmioty uprawnione do wszczęcia procedury Niebieskie Karty?;
 6. Z jakich etapów składa się procedura i kiedy następuje jej rozpoczęcie?;
 7. W jakiej sytuacji podjąć decyzję o wdrożeniu procedury Niebieskie Karty?;
 8. Klauzula zachowania poufności w procedurze Niebieskie Karty;
 9. Niebieska Karta – „A”. Omówienie formularza i zasad wypełniania;
 10. Osoby małoletnie a procedura NK;
 11. Terminy w procedurze NK;
 12. Formularz „A” a nieobecność osoby podejrzewanej o doświadczanie przemocy;
 13. Zadania Grup Roboczych;
 14. Indywidualny Plan Pomocy, opracowany przez Grupę Roboczą;
 15. Niebieska Karta „B”;
 16. Wytyczne ustawodawcy, dotyczące czynności podejmowanych w ramach procedury NK;
 17. Notatki w ramach procedury NK;
 18. Zaproszenie osoby podejrzewanej o doświadczanie przemocy i Wezwanie osoby podejrzewanej o stosowanie przemocy;
 19. Treść zawiadomienia do Policji o wdrożeniu procedury;
 20. Brak współpracy w ramach procedury NK; Czy brak współpracy wstrzymuje realizację procedury NK?;
 21. Kurator sądowy a wdrożenie procedury NK. Czy po nowelizacji przepisów, kurator może wdrożyć procedurę NK czy jedynie zgłosić podejrzenie stosowania przemocy?;
 22. Dokumentowanie czynności w ramach procedury NK;
 23. Protokoły z posiedzeń GR/ZI. Kto sporządza Protokół z posiedzenia ZI i GR, sekretarz czy koordynator GR?;
 24. Procedura NK dla osób nie mieszkających razem;
 25. Procedura NK w stosunku do obcokrajowca. Czy można wdrożyć procedurę NK wobec obcokrajowca?;
 26. Jak postąpić gdy osoba podejrzewana o doświadczanie przemocy mieszka w innej gminie niż osoba podejrzewana o stosowanie przemocy?;
 27. Pismo o wgląd w sytuację rodzinną;
 28. Niebieska Karta „C”; Omówienie formularza i zasad wypełniania;
 29. Niebieska Karta „D”; Omówienie formularza i zasad wypełniania;
 30. Formularz NK D - data urodzenia czy wiek osoby (RODO)?;
 31. Druki wewnętrzne w procedurze NK;
 32. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w procedurze NK;
 33. Profesjonalny pełnomocnik na posiedzeniu ZI/GR?. Czy możemy dopuścić profesjonalnego pełnomocnika do Posiedzenia ZI/GR a jeżeli nie to na jakie przepisy należy się powołać?;
 34. Nośnik CD w procedurze NK; Czy istnieje obowiązek przyjęcia CD do dokumentacji NK?;
 35. Kto zamyka procedurę NK, Zespół Interdyscyplinarny czy Grupa Robocza?;
 36. Dokumentacja do zamknięcia procedury NK;
 37. Przesłanka “uzasadnione przypuszczenie zaprzestania dalszego stosowania przemocy”. Wyjaśnienie pojęcia;
 38. Protokół Zakończenia Procedury Niebieskie Karty. Co zawiera Protokół, kto sporządza Protokół?;
 39. Poinformowanie o zakończeniu procedury Niebieska Karta;
 40. Podejmowane działania po zamknięciu procedury NK ( monitoring);
 41. Dostęp do dokumentacji NK osoby podejrzewanej o doświadczanie i stosowanie przemocy;
 42. Postępowanie Cywilne a dokumentacja NK;
 43. Dokumentacja NK na potrzeby innych urzędów/organizacji. Organy uprawnione do żądania dokumentacji NK;
 44. Kserokopia Dokumentacji NK. Kto poświadcza za zgodność z oryginałem dokumentację NK?;
 45. Osoba duchowna a członkostwo w GR/ZI;
 46. Nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, z dnia 30.11.2020r. Omówienie zmian;
 47. Projekt nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Omówienie proponowanych zmian.
 48. Omówienie projektu ponownej nowelizacji Ustawy o Policji i Żandarmerii Wojskowej;
 49. Podsumowanie, dyskusja, dobre praktyki.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Adam Mołdoch

Z wykształcenia socjolog UMCS w Lublinie. Wieloletni praktyk w dziedzinie przeciwdziałania przemocy domowej. Ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz studia podyplomowe z Organizacji Pomocy Społecznej.
Od 2016r. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie, Zastępca Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lublinie. Od ponad 20 lat kurator społeczny w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego Lublin-Zachód. 
Uczestnik licznych wystąpień w środkach masowego przekazu dot. przeciwdziałania przemocy domowej i procedury Niebieskie Karty.
Trener szeregu szkoleń, m.in. dla pracowników Pomocy Społecznej, Oświaty, Kuratorskiej Służby Sądowej, z zakresu przeciwdziałaniu przemocy domowej i realizacji Procedury Niebieskie Karty oraz wdrażania standardów ochrony osób małoletnich. 
W uznaniu za znaczący wkład w koordynowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych służących przeciwdziałaniu przemocy, odznaczony Medalem Prezydenta Miasta Lublin oraz Medalem Unii Lubelskiej.

Szkolenie archiwalne