Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej i weekendowej!

Stosowanie przepisów KPA w jednostkach pomocy społecznej

Szkolenie przełożone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, zostało przełożone. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Kodeks Postępowania Administracyjnego w Ośrodkach Pomocy Społecznej

Szkolenie służy omówieniu ciągu czynności procesowych, jakie są prowadzone w postępowaniu administracyjnym dotyczącym przyznaniu świadczeń z pomocy społecznej.
 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu z KPA dla jednostek pomocy społecznej:

 1. Niebywałą korzyścią dla uczestników szkolenia jest omawianie napotykanych w pomocy społecznej problemów proceduralnych metodą analizy przypadku.
 2. Każdy problem występujący przy przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej zostanie dokładnie omówiony, a także zostanie zaprezentowane jego poprawne rozwiązanie.
 3. Każdy z uczestników posiądzie wiedzę o prawidłowym prowadzeniu postępowania zmierzającego do wszczęcia, prowadzenia i zakończenia postępowania administracyjnego w jednostkach pomocy społecznej.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do:

 • pracowników socjalnych,
 • pracowników miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej
 • centrów pomocy rodzinie
 • osób zajmujących się konstruowaniem i wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej.

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

 1. Wskazanie praktycznych przykładów stosowania KPA w jednostkach pomocy społecznej
 2. Czy w pomocy społecznej decyzja administracyjna jest zawsze konieczna? Postępowania bezdecyzyjne, tryb pilny
 3. Czy DPS może wydać decyzję administracyjną?
 4. Problematyka wszczęcia postępowania administracyjnego
 5. Formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń, tryb i właściwość podmiotów w tych sprawach
 6. Ustalanie właściwości organów, w tym: dla osób pozostających pod opieką prawną (całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych) oraz spory kompetencyjne pomiędzy jednostkami pomocy społecznej
 7. Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo w pomocy społecznej
 8. Prawo strony do wniesienia ponaglenia. Forma, tryb, termin, postępowanie organu w sytuacji wniesienia ponaglenia. Konsekwencje dla organu administracji publicznej związane z wniesieniem ponaglenia przez stronę
 9. Przewlekłość postępowania a bezczynność organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu
 10. Odpowiedzialność urzędników na podstawie art. 38 k.p.a.
 11. Liczenie terminów na załatwienie sprawy w pomocy społecznej
 12. Doręczenia tradycyjne i elektroniczne
 13. Publiczna usługa hybrydowa i jej wpływ na postępowanie administracyjne
 14. Zmiana procedury doręczenia właściwego i zastępczego
 15. Korzystanie przez organ z bazy adresów elektronicznych
 16. Problematyka ustalania skuteczności doręczenia
 17. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego
 18. Adresy doręczenia
 19. Skuteczność doręczenia pism na adres mailowy organu i pracownika organu
 20. Dochowanie terminu przy doręczeniach elektronicznych
 21. Wezwania
 22. Metryka sprawy. Protokoły i adnotacje w KPA
 23. Dowody w postępowaniu o przyznanie świadczeń
 24. Praktyczne rozwiązania dotyczące ustalania sytuacji dochodowej osoby/rodziny,
 25. Rodzinne wywiady środowiskowe, ich przeprowadzenie oraz sporządzanie protokołu
 26. Zawieszenie i umorzenie postępowania - problemy praktyczne
 27. Analiza orzekania uznaniowego. Uznanie administracyjne
 28. Przyznawanie i realizacja wybranych świadczeń pieniężnych
 29. Konstruowanie osnowy i uzasadnienia decyzji uznaniowych w pomocy społecznej
 30. Procedura wydawania decyzji administracyjnej
 31. Kontrola instancyjna decyzji – odwołanie w pomocy społecznej
 32. Procedura orzekania w sprawach nienależnie pobranych świadczeń (uznanie świadczenia za nienależne, wydanie stosownej decyzji administracyjnej, zobowiązanie do zwrotu, skierowanie do egzekucji)
 33. Prawne aspekty weryfikacji prawa do przyznanych świadczeń (uchylenie lub zmiana decyzji, wznowienie postępowania administracyjnego)
 34. Wprowadzanie zmian w wydanej decyzji
 35. Zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych dotyczących zasiłku stałego, zasiłku okresowego oraz innych świadczeń
 36. Postępowanie uproszczone, mediacja i milczenie w pomocy społecznej
 37. Zmiany w ustawie o pomocy społecznej i ich wpływ na procedurę wydawania decyzji administracyjnej

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Kamil Miśtal

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Aktualnie wykładowca akademicki, trener, dyrektor ds. ochrony danych w kancelarii prawnej, inspektor ochrony danych w spółkach grupy kapitałowej w branży ochrony zdrowia. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, sądowym postępowaniu egzekucyjnym i prawie  ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i prawie pracy. Autor licznych  publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Zajmuje się szkoleniami pracowników organów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników  przedsiębiorstw i spółek. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi, w tym Nagrodą Rektora UŁ.

 

Szkolenie archiwalne