✅Bezpłatny Webinar✅ Obsługa pacjenta | Kreowanie wizerunku placówki

Skorzystaj z okazji i zapisz się już dziś!

Stosowanie przepisów RODO w archiwach zakładowych i składnicach akt

Szkolenie online

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Dane szkolenia

Data
13.06.2024
Godzina

09:00 - 14:00 (5h)

Trener

Roman Stempel

Cena
549 zł

Stosowanie RODO w archiwum

Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia niezbędne do zgodnego z prawem zarządzania i ochrony danych osobowych przechowywanych w archiwach. Przedmiotem szkolenia jest przede wszystkim omówienie regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, z naciskiem na RODO, oraz ich praktyczne zastosowanie w kontekście archiwizacji dokumentów. 
Uczestnicy nauczą się, jak prawidłowo postępować z dokumentacją zawierającą dane osobowe, od jej przyjmowania, przez przechowywanie, aż po udostępnianie lub brakowanie, zawsze z zachowaniem wymogów prawnych.
Podczas szkolenia omówione zostaną także obowiązki archiwów zakładowych i składnic akt wynikające z RODO, w tym sposoby zabezpieczania danych osobowych, ograniczenia praw osób, których dane dotyczą, oraz metody anonimizacji i pseudonimizacji danych przy ich udostępnianiu. 

Jaki jest cel szkolenia z RODO w archiwach zakładowych i składnicach akt?

Szkolenie ma na celu naświetlić zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w procesie archiwizacji dokumentów i ich przechowywania w archiwum zakładowym/składnicy akt.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu z RODO w archiwum:

Podczas szkolenia uczestnicy:

 1. Zdobędą kompleksową wiedzę na temat obowiązujących przepisów archiwalnych oraz przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO i krajowych regulacji UODO
 2. Nauczą się prawidłowych metod zarządzania i przechowywania dokumentacji zawierającej dane osobowe w archiwum zakładowym/składnicy akt.
 3. Zdobędą umiejętności z zakresu ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji archiwalnej, w tym stosowania ograniczeń wynikających z RODO.
 4. Poznają praktyczne aspekty funkcjonowania archiwum zakładowego w kontekście ochrony danych osobowych, w tym pseudonimizacji, anonimizacji, udostępniania i brakowania dokumentacji.
 5. Nauczą się, jak realizować obowiązki wynikające z RODO, w tym przyjmowanie, rejestrowanie sprostowań, uzupełnień oraz zgłoszonych praw osób, których dane dotyczą.
 6. Zdobędą wiedzę, jak prawidłowo stosować przepisy RODO w kontekście archiwizacji dokumentów, w tym w kwestiach udostępniania dokumentów, przekazywania materiałów archiwalnych i zarządzania ewidencją.

Adresaci szkolenia RODO:

Szkolenie skierowane jest głównie do: 

 • pracowników archiwów zakładowych,
 • pracowników składnic akt,
 • wszystkich osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w dokumentacji przechowywanej w archiwach.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie
  • Przepisy archiwalne
   • Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
   • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy
  • Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych
   • krajowe (UODO)
   • unijne (RODO)
 2. Ochrona danych osobowych zawartych w dokumentacji
  • Dokumentacja dot. przetwarzania danych osobowych
  • Zbiory danych osobowych i upoważnienia do ich przetwarzania
  • Ograniczenia praw osób których dane dotyczą w związku z gromadzeniem akt w archiwach zakładowych/ składnicach akt
 3. Nowe obowiązki archiwów zakładowych i składnic akt w zakresie ochrony danych osobowych
  • Obowiązek przyjmowania, rejestrowania i przechowywania sprostowań i uzupełnień
  • Prawa osób wynikające z RODO, a ograniczenia ich stosowania w archiwum zakładowym/ składnicy akt:
  • Ograniczenie prawa do bycia zapomnianym
  • Ograniczenie prawa do sprostowania
  • Ograniczenie prawa dostępu do danych
  • Obowiązek nie ingerowania w materiały archiwalne
  • Zapewnienie dostępu do danych w celach naukowych i archiwalnych
 4. Funkcjonowanie archiwum zakładowego a ochrona danych osobowych
  • Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego
  • Uprawnienia archiwisty w zakresie dostępu do danych osobowych
  • Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji
  • Bezpieczeństwo danych osobowych w archiwum
  • Stosowanie pseudonimizacji i anonimizacji:
   •  w sytuacji udostępniania akt
   • w sytuacji wypożyczania akt poza instytucję
  • Zawieranie umów pomiędzy instytucją a użytkownikiem zakazujących dalszego przetwarzania danych przez osobę korzystającą z dokumentów
  • Prowadzenie rejestru sprostowań i uzupełnień oraz zgłoszonych praw osób, których dane dotyczą
  • Prowadzenie rejestru zawartych umów
  • Obowiązek usunięcia danych osobowych po ustaniu celu przetwarzania a archiwizacja
  • Prawo do „bycia zapomnianym” a przetwarzanie danych dla celów archiwalnych
  • Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
  • Kwalifikacja archiwalna dokumentacji a obowiązek usuwania danych osobowych
  • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania w kontekście przepisów RODO
  • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
 5. Dyskusja

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Roman Stempel

Roman Stempel

Dyplomowany archiwista z ponad 19-letnią praktyką w zawodzie, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, czy Zarządem Mienia Skarbu Państwa. Przez kilka lat kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych. 
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz z organizacją obiegu dokumentów papierowych i elektronicznych w jednostkach administracji publicznej na szczeblu państwowym i samorządowym. 
Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno- archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m. in. dokumentacji osobowej, technicznej, medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej. Posiada ponad 12-letni staż trenerski. W trakcie swojej kariery zawodowej przeprowadził kilka tysięcy godzin kursów i szkoleń z zakresu archiwizacji i zarządzania dokumentacją papierową i elektroniczną.