Zapisz się na DARMOWY webinar: RODO w Administracji Publicznej

Sprawdź termin wydarzenia i zgłoś uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona!

Wydawanie decyzji administracyjnych w pomocy społecznej

Szkolenie online

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Kodeks Postępowania Administracyjnego w ośrodkach pomocy społecznej

Szkolenie to kompleksowe źródło wiedzy dla pracowników sektora pomocy społecznej, które pozwoli na usystematyzowanie i pogłębienie znajomości przepisów oraz praktyk związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych. 
Uczestnicy zostaną zapoznani z aktualnym orzecznictwem, przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o pomocy społecznej, z naciskiem na ich wzajemne relacje oraz na procesy decyzyjne dotyczące świadczeń. 
Szkolenie skupi się na praktycznych aspektach przygotowania i prowadzenia procedur administracyjnych, właściwego informowania stron oraz rzetelnego uzasadniania decyzji

Program obejmuje również analizę błędów popełnianych w decyzjach i metody ich prostowania, omówienie zasad brakowania dokumentacji oraz wyjaśnienie nowych obowiązków wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych. 

Uczestnicy nauczą się, jak efektywnie zarządzać postępowaniami administracyjnymi, maksymalizując pomoc świadczoną osobom potrzebującym.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu z postępowania administracyjnego w pomocy społecznej:

 1. Zdobycie aktualnej i kompleksowej wiedzy na temat przepisów prawnych i procedur administracyjnych w pomocy społecznej.
 2. Nauczenie się, jak unikać typowych błędów i jak prawidłowo prostować ewentualne pomyłki w decyzjach administracyjnych.
 3. Zrozumienie zasad efektywnego komunikowania się z beneficjentami i właściwego uzasadniania decyzji.
 4. Poznanie nowych wymogów dotyczących doręczeń elektronicznych i sposobów ich implementacji.
 5. Rozwój umiejętności praktycznych w zakresie przygotowania i prowadzenia procedur przetargowych zgodnie z aktualnymi przepisami.
 6. Wzmocnienie kompetencji zawodowych, co przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy i poprawy jakości obsługi beneficjentów.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia: 

 1. Zasady postępowania administracyjnego jako normy prawne
 2. Ostateczność, prawomocność i wykonalność decyzji administracyjnej
 3. Wszczęcie postępowania
  • Data wpływu podania czy data uzupełnienia wniosku w przypadku braków formalnych.
  • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, przekazanie wniosku wg właściwości.
  • Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – przesłanki.
 4. Wezwanie do usunięcia braków pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania
  • forma zakończenia sprawy w przypadku braku reakcji strony, procedura postępowania w przypadku uzupełnienia braków po terminie wyznaczonym wezwaniem (analiza orzecznictwa).
  • Wniosek złożony mailem a pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
 5. Terminy w postępowaniu administracyjnym
  • Sposoby obliczania terminów w dniach, tygodniach, miesiącach i latach.
  • Koniec terminu a sobota, niedziela i święto. " Podwójne awizo".
 6. Zawiadomienie o niezałatwienie sprawy w terminie
  • Przedłużenie terminu,
  • Niezbędne elementy zawiadomienia,
  • Wskazanie nowego terminu.
 7. Elementy decyzji administracyjnej- język uzasadnienia- ostateczność decyzji wydanej w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony (nowelizacja art.127) - nowe pouczenie (wzór)
 8. Błędy w decyzjach i ich prostowanie- jakie błędy można uznać za "oczywistą omyłkę pisarską", a jakie nie. (przykłady)
 9. Potwierdzanie za zgodność z oryginałem, w tym na potrzeby prowadzonych postępowań- upoważnianie pracowników prowadzących postępowanie do tych czynności.,
  opłaty skarbowe.
 10. Zawiadomienie strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów- elementy zawiadomienia, klauzula zawiadomienia o możliwości wydania decyzji niezgodnej
  z żądaniem strony- praktyczna realizacja art.10.
 11. E-doręczenia
  • publiczna usługa doręczenia elektronicznego ( PURDE) - publiczna usługa hybrydowa ( PUH)
  • zmiany w KPA wprowadzane ustawą o doręczeniach elektronicznych- KPA a prawo pocztowe- nowe obowiązki podmiotów publicznych w związku z wejściem w życie ustawy o
   doręczeniach elektronicznych (terminy obowiązywania)
  • Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym
 12. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego skutki  termin na złożenie oświadczenia, skuteczność odwołania oświadczenia
 13. Wyłączenie pracownika- czy pracownik może brać udział w postępowaniu, w którym jedną ze stron jest szwagier, teściowa, bratanek. Jak liczy się stopnie pokrewieństwa i
  powinowactwa.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Kamil Miśtal

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Aktualnie wykładowca akademicki, trener, dyrektor ds. ochrony danych w kancelarii prawnej, inspektor ochrony danych w spółkach grupy kapitałowej w branży ochrony zdrowia. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, sądowym postępowaniu egzekucyjnym i prawie  ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i prawie pracy. Autor licznych  publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Zajmuje się szkoleniami pracowników organów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników  przedsiębiorstw i spółek. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi, w tym Nagrodą Rektora UŁ.

 

Szkolenie archiwalne