Zapisz się na DARMOWY webinar: RODO w Administracji Publicznej

Sprawdź termin wydarzenia i zgłoś uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona!

Zasady pracy Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych. Procedura Niebieska Karta krok po kroku, z uwzględnieniem projektu nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Szkolenie online

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Adresaci:

 • Przewodniczący Zespołów Interdyscyplinarnych,
 • Zastępcy Przewodniczących,
 • Sekretarze Zespołów,
 • Koordynatorzy Grup Roboczych,
 • Pracownicy socjalni OPS,
 • Funkcjonariusze Policji,
 • Pracownicy Oświaty i służby zdrowia,
 • Członkowie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Kuratorzy sądowi oraz wszyscy członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, realizujący zadania Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 


Cel/ korzyści:

 • nabycie praktycznej wiedzy z zakresu realizacji procedury Niebieskie Karty;
 • uzyskanie informacji o roli i zadaniach Przewodniczącego Zespołu;
 • uzyskanie informacji o roli i zadaniach Koordynatorów Grup Roboczych;
 • uzyskanie informacji i podstawy prawnej czy w posiedzeniu Zespołu lub Grupy może brać udział profesjonalny pełnomocnik;
 • przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ról, zadań i funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych;
 • praktyczne omówienie nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.


 Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

1. Podstawy prawne systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

2. Pojęcie przemocy w rodzinie;

3. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego; 

4. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego;

5. Powołanie przedstawiciela do członkostwa w Zespole;

6. Regulamin wewnętrzny funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego; 

7. Rola i zadania Zespołów Interdyscyplinarnych oraz członków ZI; 

8. Role i zadania Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego;

9. Kompetencje Sekretarza Zespołu;

10. Żandarmeria Wojskowa – członkostwo w Zespole i Grupie Roboczej;

11. Odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego;

12. Co to jest procedura Niebieskie Karty?;

13. „Podejrzenie zaistnienia przemocy w rodzinie”. Warunek konieczny do wdrożenia Procedury NK?;

14. Formy/rodzaje przemocy. Omówienie poszczególnych form;

15. Przemoc a Konflikt. Rozróżnienie pojęć; 

16. Podmioty uprawnione do wszczęcia procedury Niebieskie Karty. Czy asystent rodziny może wdrożyć Procedurę NK?;

17. Algorytmy postępowania dla pracowników Oświaty – ocena ryzyka występowania przemocy – omówienie kwestionariuszy;  

18. Z jakich etapów składa się procedura i kiedy następuje jej rozpoczęcie?;

19. W jakiej sytuacji podjąć decyzję o wdrożeniu procedury Niebieskie Karty?;

20. Klauzula zachowania poufności w procedurze Niebieskie Karty;

21. Niebieska Karta – „A”. Omówienie formularza, zasad wypełniania oraz najczęściej popełnianych błędów w jego sporządzaniu;

22. Osoby małoletnie a procedura NK;

23. Terminy w procedurze NK. Czy KPA ma zastosowanie w procedurze NK?;

24. Formularz „A” a nieobecność osoby podejrzewanej o doświadczanie przemocy;

25. Zadania Grup Roboczych w realizacji procedury NK;

26. Obowiązki/zadania przedstawicieli Oświaty w procedurze NK;

27. Indywidualny Plan Pomocy, opracowany przez Grupę Roboczą; 

28. Niebieska Karta „B”. Zasady przekazywania formularza; 

29. Wytyczne ustawodawcy, dotyczące czynności podejmowanych w ramach procedury NK;

30. Notatki członków GR w ramach procedury NK;

31. Zaproszenie osoby podejrzewanej o doświadczanie przemocy i Wezwanie osoby podejrzewanej o stosowanie przemocy. Omówienie zasad sporządzania Zaproszenia i Wezwania oraz kto jest upoważniony do Zapraszania i Wzywania;

32. Zawiadomienia do Policji o wdrożeniu procedury NK;

33. Brak współpracy w ramach procedury NK; 

34. Dokumentowanie czynności w ramach procedury NK, jako ustawowy obowiązek członków Grupy Roboczej;

35. Protokoły z posiedzeń GR/ZI. Kto sporządza Protokół z posiedzenia ZI i GR, sekretarz czy koordynator GR?. Zasady sporządzania i różnice;

36. Procedura NK dla osób nie mieszkających razem. Czy fakt oddzielnego zamieszkiwania lub zmiany miejsca zamieszkania przez osobę podejrzewaną o doświadczania i stosowanie przemocy, wstrzymuje realizację Procedury NK?;

37. Procedura NK w stosunku do obcokrajowca. Czy można wdrożyć procedurę NK wobec obcokrajowca?;

38. Jak postąpić gdy osoba podejrzewana o doświadczanie przemocy mieszka w innej gminie niż osoba podejrzewana o stosowanie przemocy?. Zamknąć procedurę czy przekazać do innego Zespołu?. Zasady współpracy; 

39. Pismo o wgląd w sytuację rodzinną. Dobrowolność czy obowiązek ZI/GR?;

40. Niebieska Karta „C”; Omówienie formularza i zasad wypełniania; 

41. Niebieska Karta „D”; Omówienie formularza i zasad wypełniania;

42. Formularz NK D - data urodzenia czy wiek osoby (RODO)?;

43. Częstotliwość wizyt dzielnicowego w rodzinie, w ramach realizacji procedury;

44. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w procedurze NK. Zasady sporządzania Zawiadomienia przez GR; 

45. Profesjonalny pełnomocnik na posiedzeniu ZI/GR?. Czy możemy dopuścić profesjonalnego pełnomocnika do Posiedzenia ZI/GR a jeżeli nie to na jakie przepisy należy się powołać?;

46. Nośnik CD w procedurze NK; Czy istnieje obowiązek przyjęcia CD do dokumentacji NK?;

47. Kto zamyka procedurę NK, Zespół Interdyscyplinarny czy Grupa Robocza?;

48. Przesłanka “uzasadnione przypuszczenie zaprzestania dalszego stosowania przemocy”. Wyjaśnienie i omówienie pojęcia;

49. Protokół Zakończenia Procedury Niebieskie Karty. Co zawiera Protokół, kto sporządza Protokół?. Zasady sporządzania; 

50. Poinformowanie o zakończeniu procedury Niebieska Karta;

51. Podejmowane działania po zamknięciu procedury NK. Czy monitoring ma charakter obowiązkowy?;

52. Dostęp do dokumentacji NK osoby podejrzewanej o doświadczanie i stosowanie przemocy; 

53. Postępowanie Cywilne a dokumentacja NK;

54. Udostępnianie dokumentacji Policji; 

55. Dokumentacja NK na potrzeby innych urzędów/organizacji. Organy uprawnione do żądania dokumentacji NK; 

56. Kserokopia Dokumentacji NK. Kto poświadcza za zgodność z oryginałem dokumentację NK?;

57. Osoba duchowna a członkostwo w GR/ZI;

58. Nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, z dnia 30.11.2020r. Praktyczne omówienie zmian; 

59. Projekt nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Omówienie proponowanych zmian, z punktu widzenia realizatorów procedury; 

60. Omówienie projektu ponownej nowelizacji Ustawy o Policji i Żandarmerii Wojskowej;

61. Wnioski/ Dyskusja/ Dobre praktyki.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Adam Mołdoch

Z wykształcenia socjolog. Wieloletni praktyk w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie, Zastępca Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lublinie, wieloletni czynny kurator społeczny w Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód. 

W przeszłości wieloletni pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, na stanowisku m.in. pracownik socjalny i kierownik Filii MOPR. 

Uczestnik licznych wystąpień w środkach masowego przekazu dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Szkolenie archiwalne