Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej i weekendowej!

Zespoły Interdyscyplinarne i Grupy Robocze. Ich role, zadania i zasady funkcjonowania. Wybrane elementy realizacji procedury Niebieska Karta

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Cele oraz korzyści szkolenia:

 • uzyskanie informacji na temat podstaw prawnych i praktycznego funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych oraz Grup Roboczych;
 • uzyskanie informacji o roli i zadaniach Przewodniczącego Zespołu, ZastępcyPrzewodniczącego oraz Sekretarza Zespołu;
 • uzyskanie informacji o roli i zadaniach Koordynatorów Grup Roboczych;
 • uzyskanie informacji i podstawy prawnej czy w posiedzeniu Zespołu lub Grupy może brać udział profesjonalny pełnomocnik;
 • przekazanie uczestnikom dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych;
 • uzyskanie praktycznej wiedzy o realizacji wybranych elementów Procedury „Niebieskie Karty”;
 • omówienie nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w odniesieniu do działalności Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych
 • omówienie projektu ponownej nowelizacji Ustawy o Policji i Żandarmerii Wojskowej, w odniesieniu do m.in. możliwości stosowanych środków zapobiegawczych, w stosunku do sprawcy przemocy w rodzinie.

 

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane jest do pracowników socjalnych OPS,
 • przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • zastępców Przewodniczących,
 • koordynatorów Grup Roboczych,
 • funkcjonariuszy Policji,
 • pracowników Oświaty i Służby Zdrowia,
 • członków GKRPA,
 • Kuratorów Sądowych,
 • a także wszystkich członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych związanych z realizacją Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Procedury „Niebieska Karta”.

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

 1. Podstawy prawne;
 2. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego;
 3. Regulamin wewnętrzny funkcjonowania Zespołu;
 4. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego;
 5. Prokurator jako członek Zespołu;
 6. Żandarmeria Wojskowa – członkostwo w Zespole i Grupie Roboczej;
 7. Rola i zadania Zespołów Interdyscyplinarnych;
 8. Powołanie przedstawiciela do członkostwa w Zespole;
 9. Zasada zachowania poufności;
 10. Odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego;
 11. Role i zadania Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego;
 12. Kompetencje Sekretarza Zespołu;
 13. Role i zadania Zastępcy Przewodniczącego Zespołu;
 14. Budżet i finansowanie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego;
 15. Podmioty uprawnione do wszczęcia procedury Niebieskie Karty;
 16. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa;
 17. Przekazanie formularza „A” członkom Zespołu, jako obowiązek Przewodniczącego;
 18. Powiadomienie dzielnicowego o wszczęciu procedury NK, przez inny podmiot – obowiązek czy dobrowolność?;
 19. Powoływanie Grup Roboczych;
 20. Role i zadania Grup Roboczych;
 21. Częstotliwość zwoływania posiedzeń Grup Roboczych;
 22. Zadania Członków Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grup Roboczych wobec osoby podejrzewanej o stosowanie przemocy;
 23. Indywidualny Plan Pomocy, opracowany przez Grupę Roboczą;
 24. Protokoły z posiedzenia Grupy Roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego;
 25. Zaproszenie ofiary i Wezwanie sprawcy – kto zaprasza a kto wzywa?;
 26. Profesjonalny pełnomocnik na posiedzeniu Grupy Roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego;
 27. Dostęp do dokumentacji Zespołu i Grup Roboczych. Omówienie zasad dostępu do dokumentacji;
 28. Informacja czy zaświadczenie o procedurze NK, dla potrzeb osoby podejrzewanej o doświadczanie lub stosowanie przemocy w rodzinie?;
 29. Kto poświadcza dokumentację NK za zgodność z oryginałem, Przewodniczący ZI czy Koordynator GR?;
 30. Zamykanie Procedury Niebieskie Karty – Zespół czy Grupa Robocza?;
 31. Przesłanki do zamknięcia Procedury Niebieskie Karty;
 32. Protokół z zakończenia Procedury NK. Zasady sporządzania Protokołu;
 33. Czynności ZI i GR po zakończeniu procedury Niebieskie Karty;
 34. Omówienie projektu nowelizacji Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie;
 35. Dylematy Przewodniczących Zespołów;
 36. Podsumowanie i dyskusja.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Adam Mołdoch

Z wykształcenia socjolog UMCS w Lublinie. Wieloletni praktyk w dziedzinie przeciwdziałania przemocy domowej. Ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz studia podyplomowe z Organizacji Pomocy Społecznej.
Od 2016r. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie, Zastępca Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lublinie. Od ponad 20 lat kurator społeczny w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego Lublin-Zachód. 
Uczestnik licznych wystąpień w środkach masowego przekazu dot. przeciwdziałania przemocy domowej i procedury Niebieskie Karty.
Trener szeregu szkoleń, m.in. dla pracowników Pomocy Społecznej, Oświaty, Kuratorskiej Służby Sądowej, z zakresu przeciwdziałaniu przemocy domowej i realizacji Procedury Niebieskie Karty oraz wdrażania standardów ochrony osób małoletnich. 
W uznaniu za znaczący wkład w koordynowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych służących przeciwdziałaniu przemocy, odznaczony Medalem Prezydenta Miasta Lublin oraz Medalem Unii Lubelskiej.

Szkolenie archiwalne