Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej i weekendowej!

Standardy Ochrony Małoletnich- zmiany prawne i związane z nimi obowiązki

Zapisy na szkolenie zakończone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że na szkolenie, które przeglądasz, skończyliśmy przyjmować zapisy. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Szkolenie ze Standardów Ochrony Małoletnich 

Z dniem 15 lutego 2024 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. 
Nowelizacja wprowadza nowe obowiązki organów zarządzających, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni, które należy wdrożyć już w roku szkolnym 2023/ 2024.
Zmiany te wprowadzają standardy ochrony małoletnich, które mają zadbać o prawa najmłodszych i ochronić ich przed krzywdzeniem. 

Kto ma obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich?

Obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, ma każdy:

 1. organ zarządzający jedną z wymienionych jednostek systemu oświaty:
  • przedszkolem, szkołą, placówką oświatowo-wychowawczą, placówką kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia zawodowego oraz branżowym centrum umiejętności,  placówką artystyczną; poradnią psychologiczno-pedagogiczną; młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym, młodzieżowym ośrodkiem socjoterapii, specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym oraz specjalnym ośrodkiem wychowawczym dla dzieci i młodzieży, a także ośrodkiem  rewalidacyjno-wychowawczym; placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
   do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni.
 2. organ zarządzający inną placówką oświatową, medyczną, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni;
 3. organizator działalności oświatowej, medycznej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich;
 4. podmiot świadczący usługi hotelarskie oraz turystyczne, a także prowadzący inne miejsca zakwaterowania zbiorowego, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony małoletnich.

Placówki zobligowane są do wypracowania i wdrożenia konkretnych procedur ochrony małoletnich. Regulacje te dotyczą między innymi relacji uczniów z personelem szkoły, zasad interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego, oraz zasad korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu. 

Podczas szkolenia specjalistka ds. Prawa oświatowego dokładnie omówi, czym są nadchodzące zmiany i jakie nowe obowiązki spoczywają na placówkach oświatowych. Poruszymy również kwestie, związane z wymaganymi dokumentami, oraz przygotowaniem placówki na wypadek kontroli.

Jak przygotować się na wprowadzenie standardów ochrony małoletnich?

Celem szkolenia jest przygotowanie szkół i placówek do nadchodzących zmian związanych z obowiązkowym wprowadzeniem procedur dotyczących ochrony małoletnich przed krzywdzeniem. 

Omówimy na nim: 

 • z czym wiążą się najnowsze zmiany,
 • jakie dokumenty należy przygotować, a jakie zaktualizować,
 • jak przygotować placówkę na wypadek kontroli.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Standardy Ochrony Małoletnich – placówki zobowiązane do wprowadzenia procedur, obowiązki pracodawcy, odpowiedzialność kadry zarządzającej.
 2. Zasady i procedury, które wymagają aktualizacji lub wprowadzenia – jakie nowe obowiązki spoczywają na placówkach sprawujących opiekę nad dziećmi?
 3. Procedury i zasady- nowe wymagania i dokumenty w placówce
  • Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich – m.in. w zakresie kontaktu fizycznego z dziećmi, kontaktu poza godzinami pracy
  • Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem, zachowania niedozwolone wobec małoletnich.
  • Zasady wspierania bezpiecznych relacji między rówieśnikami.
  • Zasady i procedury podejmowania interwencji, w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego.
  • Procedury i spis osób odpowiedzialnych do składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego oraz zawiadamiania sądu opiekuńczego,
  • Zasady i sposób udostępniania personelowi i opiekunom dziecka polityki do jej zaznajomienia i stosowania.
  • Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu – do wdrożenia w placówce.
 4. Sposób dokumentowania wypełniania obowiązku kontroli pracowników przed dopuszczeniem do pracy z małoletnimi w zakresie spełniania przez nich warunków niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
 5. Możliwe kary za naruszenie i nieprzestrzeganie przepisów.
 6. Wzorcowe zapisy w statucie uwzględniające aktualne zmiany w prawie.
 7. Zespół interwencji kryzysowej w placówce – wytyczne, zasady tworzenia, podział obowiązków, odpowiedzialność i współpraca.
 8. Zabezpieczenie placówki na wypadek kontroli.
 9. Zasady przeglądu i aktualizacji standardów.
 10. Wytyczne dla dyrektora dotyczące sposobu dokumentowania i zasad przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Marta Handzlik- Rosuł

Doświadczona prawniczka, specjalizująca się w obszarach prawa pracy oraz prawa oświatowego. Posiada bogate doświadczenie nie tylko w pracy praktycznej, ale także jako aktywna wykładowczyni na uczelni wyższej. 

Posiada wszechstronne umiejętności zarówno w obszarze praktyki prawniczej, jak i edukacji. Jako trenerka i szkoleniowiec przeprowadza szkolenia z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego.
Współpracuje z takimi wydawnictwami jak Wolters Kluwer, Forum, czy Oficyna MM.

Szkolenie archiwalne