Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej, 4-dniowej, weekendowej oraz stacjonarnej!

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, realizacja procedury Niebieskie Karty

Szkolenie przełożone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, zostało przełożone. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Inne dostępne terminy

Typ Szkolenie online
Data
28.05.2024
Godzina

08:00 - 12:00 (4h)

Cena
389 zł (netto)
Zapisz się na szkolenie
Typ Szkolenie online
Data
27.06.2024
Godzina

08:00 - 12:00 (4h)

Cena
389 zł (netto)
Zapisz się na szkolenie
Typ Szkolenie online
Data
23.07.2024
Godzina

08:00 - 12:00 (4h)

Cena
389 zł (netto)
Zapisz się na szkolenie
Typ Szkolenie online
Data
27.08.2024
Godzina

08:00 - 12:00 (4h)

Cena
389 zł (netto)
Zapisz się na szkolenie
Typ Szkolenie online
Data
17.09.2024
Godzina

08:00 - 12:00 (4h)

Cena
389 zł (netto)
Zapisz się na szkolenie

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Szkolenie z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, procedura “Niebieskie Karty”

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 1. Zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi rozwiązaniami prawnymi, ujętymi w nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 2. Wyjaśnienie zmian w realizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w stosunku do obowiązujących przepisów;
 3. Omówienie konsekwencji nowelizacji Ustawy, w nawiązaniu do aktualnie obowiązujących gminnych aktów prawnych tj., Gminnych Programów Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców przemocy domowej;
 4. Praktyczne omówienie zmian oraz sposobów realizacji zadań przez Zespoły Interdyscyplinarne i Grupy Diagnostyczno-Pomocowe;
 5. Omówienie konieczności zmiany dokumentacji prowadzonej przez ZI/GDP, w związku ze zmianą Ustawy;
 6. Nabycie praktycznej wiedzy z zakresu realizacji procedury Niebieskie Karty;
 7. Dobre praktyki, w zakresie wdrażania nowych przepisów Ustawy.

Adresaci szkolenia z nowelizacji ustawy:

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników socjalnych OPS,
 • Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych,
 • Koordynatorów Grup Roboczych,
 • funkcjonariuszy Policji,
 • pracowników Oświaty i służby zdrowia,
 • członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Kuratorów sądowych ,
 • oraz wszystkich członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, realizujących zadania Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (przemocy domowej). 

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne systemu przeciwdziałania przemocy domowej;
 2. Pojęcie przemocy domowej;
 3. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego i jego zadania;
 4. Regulamin wewnętrzny funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego;
 5. Monitorowanie procedur Niebieskie Karty jako zadanie Zespołu Interdyscyplinarnego;
 6. Role i zadania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego ZI;
 7. Postępowanie skargowe na działalność członków Zespołu i GDP;
 8. "Podejrzenie zaistnienia przemocy domowej” – wyjaśnienie pojęcia;
 9. Formy/rodzaje przemocy;
 10. Podmioty uprawnione do wszczęcia procedury Niebieskie Karty;
 11. Klauzula zachowania poufności w procedurze Niebieskie Karty;
 12. Niebieska Karta – A, B, C, D - omówienie znowelizowanych formularzy;
 13. Osoby małoletnie a procedura NK;
 14. Pojęcie osoby stosującej przemoc domową;
 15. Odebranie broni osobie stosującej przemoc domową;
 16. Powołanie i zadania Grupy Diagnostyczno – Pomocowej;
 17. Pierwsze posiedzenie Grupy Diagnostyczno – Pomocowej;
 18. Poszerzenie składu Grupy Diagnostyczno – Pomocowej;
 19. Notatki członków GDP w ramach procedury NK;
 20. Zaproszenie osoby podejrzewanej o doznawanie przemocy i Wezwanie osoby stosującej przemoc domową na posiedzenie GDP;
 21. Protokoły z posiedzeń GDP/ZI;
 22. Zasady przekazywania informacji i dokumentacji pomiędzy ZI;
 23. Wgląd w sytuację rodzinną dziecka;
 24. Przetwarzania danych osobowych przez ZI/GDP;
 25. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
 26. Profesjonalny pełnomocnik na posiedzeniu ZI/GDP;
 27. Zamykanie procedury NK przez GDP i ZI;
 28. “Uzasadnione przypuszczenie zaprzestania dalszego stosowania przemocy domowej”;
 29. Protokół Zakończenia Procedury Niebieskie Karty;
 30. Poinformowanie o zakończeniu procedury Niebieska Karta przez GDP;
 31. Monitoring rodzin, w których zakończono procedurę NK;
 32. Dostęp do dokumentacji NK osoby podejrzewanej o doznawanie przemocy i sprawcy przemocy domowej;
 33. Organy uprawnione do żądania dokumentacji NK;
 34. Kierowanie sprawców przemocy domowej na programy korekcyjno – edukacyjne i psychologiczno – terapeutyczne;
 35. Zastosowanie art. 66c Kodeksu Wykroczeń, w ramach realizacji procedury Niebieska Karta;
 36. Omówienie znowelizowanego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta";
 37. Wnioski/ Dyskusja.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Adam Mołdoch

Z wykształcenia socjolog. Wieloletni praktyk w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie, Zastępca Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lublinie, wieloletni czynny kurator społeczny w Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód. 

W przeszłości wieloletni pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, na stanowisku m.in. pracownik socjalny i kierownik Filii MOPR. 

Uczestnik licznych wystąpień w środkach masowego przekazu dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Szkolenie archiwalne