Certyfikowany Audytor Wewnętrzny SZBI ISO 27001 z egzaminem

Zapisz się na 4-dniowy kurs i zostań audytorem wewnętrznym. Obowiązuje rabat za wczesny zapis! Spiesz się- Liczba miejsc ograniczona

Nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Dokumentacja i zadania Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Diagnostyczno- Pomocowych. Aspekty praktyczne i problematyczne w realizacji Procedury Niebieska Karta

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.9)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Dane szkolenia

Data
27.08.2024
Godzina

Trener

Adam Mołdoch

Cena
389 zł

Szkolenie z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, procedura “Niebieskie Karty”

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 1. Zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi rozwiązaniami prawnymi, ujętymi w nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej; 
 2. Wyjaśnienie zmian w realizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w tym nowych zadań nałożonych na Zespoły Interdyscyplinarne i Grupy Diagnostyczno-Pomocowe. 
 3. Praktyczne omówienie zmian oraz sposobów realizacji zadań przez Zespoły Interdyscyplinarne i Grupy Diagnostyczno-Pomocowe, z uwzględnieniem aspektów praktycznych i problematycznych.
 4. Nabycie praktycznej wiedzy z zakresu realizacji procedury Niebieskie Karty, po zmianie Ustawy. 
 5. Dobre praktyki, w zakresie realizacji nowych przepisów Ustawy.

Adresaci szkolenia z nowelizacji ustawy:

Szkolenie skierowane jest do:

 • Pracowników socjalnych OPS/CUS,
 • Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych,
 • Zastępców Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych,
 • Sekretarzy Zespołów Interdyscyplinarnych,
 • Koordynatorów Grup Diagnostyczno-Pomocowych,
 • Funkcjonariuszy Policji,
 • Pracowników Oświaty i Służby zdrowia,
 • Członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Kuratorów sądowych ,
 • wszystkich członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Diagnostyczno-Pomocowych, realizujących zadania Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy przemocy domowej. 

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne systemu przeciwdziałania przemocy domowej;
 2. Pojęcie przemocy domowej;
 3. Rola i zadania nowych Zespołów Interdyscyplinarnych;
 4. Dokumentacja i monitorowanie procedur Niebieskie Karty jako zadanie nowego Zespołu Interdyscyplinarnego;
 5. Role i zadania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego;
 6. Usprawiedliwianie nieobecności na posiedzeniu Zespołu ( formy, zasady, terminy, dokumentacja);
 7. Podmioty ( w tym nowe) uprawnione do wszczęcia procedury Niebieskie Karty;
 8. Niebieska Karta – „A”. Omówienie zasad wypełnienia nowego formularza;
 9. Osoby małoletnie a procedura NK po zmianie Ustawy;
 10. Pojęcie osoby stosującej przemoc domową;
 11. Powołanie i zadania Grupy Diagnostyczno – Pomocowej;
 12. Upoważnienie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego do podejmowania uchwał w sprawie powołania, poszerzenia i zmiany składu Grup Diagnostyczno – Pomocowych;
 13. Protokół odstąpienia od dalszych działań w związku z niepotwierdzeniem stosowania przemocy domowej;
 14. Protokół z pierwszego posiedzenia GDP, celem rozwiązania problemu związanego z wystąpieniem przemocy domowej;
 15. Skierowanie do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym lub programie psychologiczno-terapeutycznym osoby stosującej przemoc domową;
 16. Uchwała Zespołu Interdyscyplinarnego w sprawie powołania Grupy Diagnostyczno-Pomocowej;
 17. Uchwała Zespołu Interdyscyplinarnego w sprawie poszerzenia i zmiany składu Grupy Diagnostyczno-Pomocowej;
 18. „Zastępstwo” w Grupie Diagnostyczno-Pomocowej, w związku z nieobecnością powołanego członka GDP;
 19. Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego określający szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu oraz tryb i sposób powoływania Grup Diagnostyczno- Pomocowych;
 20. Wniosek Przewodniczącego ZI o wytypowanie osoby do składu Grupy Diagnostyczno-Pomocowej;
 21. Dokumentacja indywidualnego planu pomocy ustalonego przez GDP;
 22. Notatki członków GDP;
 23. Zaproszenie osoby podejrzewanej o doznawanie przemocy i Wezwanie osoby stosującej przemoc domową na posiedzenie GDP;
 24. Zasady przekazywania informacji i dokumentacji pomiędzy Zespołami Interdyscyplinarnymi, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania osób, objętych realizacją Procedury NK;
 25. Zasady przekazywania informacji do Zespołu Interdyscyplinarnego, o efektach podejmowanych działań, w realizacji NK;
 26. Wgląd w sytuację rodzinną, w ramach Procedury NK;
 27. Niebieska Karta „C” i „D”. Omówienie zasad wypełnienia nowych formularzy;
 28. Przetwarzania danych osobowych przez ZI/GDP;
 29. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w procedurze NK;
 30. Profesjonalny pełnomocnik na posiedzeniu ZI/GDP
 31. Zamykanie procedury NK przez GDP i ZI. Zasady i różnice;
 32. Odstąpienie od dalszych działań a Zakończenie Procedury NK – różnice;
 33. Poinformowanie o zakończeniu procedury Niebieska Karta przez GDP;
 34. Podejmowane działania po zamknięciu procedury NK i dokumentowanie działań w ramach monitoringu rodzin, w których zakończono procedurę NK;
 35. Sposoby realizacji monitoringu przez GDP, z chwilą zmiany miejsca zamieszkania osób, których dotyczyła Procedura NK, w trakcie prowadzenia działań monitorujących;
 36. Dostęp do dokumentacji NK osoby podejrzewanej o doznawanie przemocy i osoby stosującej przemoc domową. Rola Zespołu Interdyscyplinarnego;
 37. Organy uprawnione do żądania dokumentacji NK;
 38. Dokumentacja postępowania skargowego na działalność członków Zespołu i GDP;
 39. Opracowanie i przyjęcie gminnych programów przeciwdziałania przemocy domowej;
 40. Zastosowanie art. 66c Kodeksu Wykroczeń, w ramach realizacji procedury Niebieska Karta;
 41. Wnioski/ Dyskusja/ Dobre praktyki/ Wymiana uwag.

Rodzaje finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

 

Inne formy tego szkolenia:

 

 

 

Trener

Adam Mołdoch

Z wykształcenia socjolog UMCS w Lublinie. Wieloletni praktyk w dziedzinie przeciwdziałania przemocy domowej. Ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz studia podyplomowe z Organizacji Pomocy Społecznej.
Od 2016r. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie, Zastępca Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lublinie. Od ponad 20 lat kurator społeczny w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego Lublin-Zachód. 
Uczestnik licznych wystąpień w środkach masowego przekazu dot. przeciwdziałania przemocy domowej i procedury Niebieskie Karty.
Trener szeregu szkoleń, m.in. dla pracowników Pomocy Społecznej, Oświaty, Kuratorskiej Służby Sądowej, z zakresu przeciwdziałaniu przemocy domowej i realizacji Procedury Niebieskie Karty oraz wdrażania standardów ochrony osób małoletnich. 
W uznaniu za znaczący wkład w koordynowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych służących przeciwdziałaniu przemocy, odznaczony Medalem Prezydenta Miasta Lublin oraz Medalem Unii Lubelskiej.