Zapisz się na DARMOWY webinar: RODO w Administracji Publicznej

Sprawdź termin wydarzenia i zgłoś uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona!

Obieg i archiwizacja dokumentów, archiwum zakładowe

Szkolenie online

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Szkolenie z archiwizacji dokumentów w archiwach zakładowych

Szkolenie z zarządzania dokumentacją obejmuje obszerne zagadnienia prawne. Skupia się także na różnych rodzajach dokumentacji, ich obiegu wewnątrz podmiotu, w tym systemach kancelaryjnych, rejestracji przesyłek i klasyfikacji dokumentów. Podczas szkolenia omówione zostaną praktyki archiwizacji, w tym przechowywanie, zabezpieczanie i wycofywanie dokumentów, a także postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji czy likwidacji podmiotu.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu z archiwizacji:

Celem szkolenia jest:

 • rozwinięcie umiejętności praktycznych
 • aktualizacja wiedzy w zakresie właściwego postępowania z dokumentami
 • organizowania lub nadzorowania właściwego ich obiegu i archiwizowania
 • prowadzenia archiwum zakładowego/składnicy akt.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do: 

 • pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie archiwum zakładowego/składnicy akt
 • pracowników komórek organizacyjnych prowadzących i zdających dokumentację

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

I. Przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie

 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 2. Przepisy wykonawcze do Ustawy
 3. Wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
 4. Normatywy kancelaryjno-archiwalne Aktotwórcy

II. Dokumentacja i jej rodzaje

 1. Definicja dokumentu
 2. Podstawowe obowiązki aktotwórców
 3. Rodzaje dokumentacji

III. Obieg dokumentacji w podmiocie 

 1. System kancelaryjny i system wykonywania czynności kancelaryjnych
 2. Rejestracja przesyłek i ich rodzaje
 3. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt – budowa i stosowanie
 4. Rejestracja spraw- znak sprawy, teczka rzeczowa, dokumentacja tworząca i nie tworząca spraw
 5. Spis spraw – kiedy i dla jakiej dokumentacji się go prowadzi
 6. Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentów

IV. Archiwizacja dokumentów

 1. Przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych w komórkach organizacyjnych
 2. Przekazywanie dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego
  a) uporządkowanie wewnętrzne dokumentacji
  b) opisanie jednostek archiwalnych
  c) sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji
 3. Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych)

V. Funkcjonowanie archiwum zakładowego

 1. Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego
 2. Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji
 3. Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
 4. Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego
 5. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania
 6. Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie
 7. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
 8. Sprawozdawczość archiwum zakładowego

VI. Postępowanie z dokumentacji w przypadku reorganizacji/likwidacji podmiotu lub jego komórek organizacyjnych

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Roman Stempel

Roman Stempel

Dyplomowany archiwista z ponad 19-letnią praktyką w zawodzie, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, czy Zarządem Mienia Skarbu Państwa. Przez kilka lat kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych. 
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz z organizacją obiegu dokumentów papierowych i elektronicznych w jednostkach administracji publicznej na szczeblu państwowym i samorządowym. 
Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno- archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m. in. dokumentacji osobowej, technicznej, medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej. Posiada ponad 12-letni staż trenerski. W trakcie swojej kariery zawodowej przeprowadził kilka tysięcy godzin kursów i szkoleń z zakresu archiwizacji i zarządzania dokumentacją papierową i elektroniczną.

Szkolenie archiwalne