Sprawdź nowy, rozszerzony kurs dla rejestratorek medycznych

Sześciogodzinne, intensywne szkolenie w obniżonej cenie za wczesny zapis. Sprawdź najbliższe dostępne terminy!

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym- nowelizacja ustawy, która wejdzie w życie 25.03.2024 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w procedurze egzekucyjnej, które weszły w życie w 2024 roku, oraz wyposażenie ich w praktyczne umiejętności wdrażania tych zmian w codziennej pracy. 

Program szkolenia obejmuje szeroki zakres tematów, od rodzajów postępowań egzekucyjnych, przez zasady naliczania kosztów, aż po nowe przepisy dotyczące umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Szkolenie będzie skoncentrowane na szczegółowym omówieniu zmian w zakresie:

 • rodzajów postępowań egzekucyjnych,
 • zasad ich wszczęcia,
 • przebiegu oraz zakończenia,
 • a także na aspektach związanych z kosztami, zawieszeniem oraz umorzeniem postępowania.

Dodatkowo, uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo stosować nowe przepisy w kontekście zbiegów egzekucji administracyjnych i sądowych oraz w jaki sposób te zmiany wpływają na role i obowiązki wierzyciela.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 1. Zaktualizowana wiedza o najnowszych zmianach prawnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 2. Zrozumienie praktycznego zastosowania zmienionych przepisów i ich wpływu na procesy egzekucyjne.
 3. Umiejętność efektywnego zarządzania i przeprowadzania postępowania egzekucyjnego zgodnie z nowymi regulacjami.
 4. Rozwój kompetencji w zakresie stosowania odpowiednich środków egzekucyjnych oraz rozwiązywania zbiegów egzekucji.
 5. Nauka o nowych zasadach naliczania i poboru kosztów postępowania egzekucyjnego, co jest kluczowe dla zapewnienia zgodności z aktualnym stanem prawnym.

Adresaci szkolenia z postępowania egzekucyjnego:

Szkolenie skierowane jest głównie do pracowników:

 • Gmin,
 • Powiatów,
 • Urzędów Marszałkowskich,
 • Urzędów Wojewódzkich,
 • Powiatowego i Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
 • Urzędu Transportu Kolejowego
 • ZUS,
 • KRUS,
 • innych organów prowadzących szeroko rozumiane postępowanie egzekucyjne.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do postępowania egzekucyjnego w administracji:
  • Rodzaje postępowań egzekucyjnych;
  • Cechy charakterystyczne postępowania egzekucyjnego w administracji:
   • źródła prawa,
   • organy,
   • strony,
   • uczestnicy postępowania.
  • Wskazanie różnic między egzekucją administracyjną a postępowaniem egzekucyjnym w administracji;
  • Źródła prawa w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  • Ogólne zasady postępowania egzekucyjnego w administracji;
  • Właściwe stosowanie regulacji KPA w postępowaniu egzekucyjnym w administracji z uwzględnieniem najnowszych zmian.
 2. Przedmiotowy zakres postępowania egzekucyjnego w administracji:
  • Obowiązek administracyjny:
   • rodzaje,
   • zobowiązanie,
   • instytucja przedawnienia.
  • Wymagalność obowiązku administracyjnego, w tym wykonalność decyzji administracyjnej;
  • Wyłączenia spod egzekucji administracyjnej.
 3. Podmiotowy zakres postępowania egzekucyjnego w administracji: 
  • Wierzyciel;
  • Zobowiązany;
  • Organ egzekucyjny i jego właściwości;
  • Pozostali uczestnicy postępowania.
 4. Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji:
  • Postępowanie wierzycielskie:
   • obowiązki wierzyciela,
   • wierzyciel i organ egzekucyjny jako jeden organ,
   • skarga na bezczynność wierzyciela.
  • Zasada obligatoryjnego wszczęcia postępowania egzekucyjnego z uwzględnieniem najnowszych zmian.
  • Postępowanie upominawcze:
   • możliwość prowadzenia działań informacyjnych,
   • zasady wystawiania upomnień,
   • upomnienia na małżonków,
   • treść upomnień,
   • wysokość kosztów postępowania upominawczego,
   • doręczenia upomnień i ich skutki,
   • zmiany w zakresie przedawnienia dochodzenia kosztów postępowania upominawczego.
  • Zasada doręczeń upomnienia i wystawiania TW-1 na ostatni wskazany adres zamieszkania zobowiązanego jako gwarancja wszczęcia i kontynuacji postępowania wierzycielskiego i egzekucyjnego;
  • Tytuły wykonawcze w postępowaniu egzekucyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian.
   • dalszy tytuł wykonawczy,
   • kolejny tytuł wykonawczy,
   • tytuł wykonawczy wystawiony ponownie,
   • tytuł wykonawczy zmieniony,
   • jednolity tytuł wykonawczy.
  • Zasady poszukiwania majątku lub źródeł dochodu przez wierzycieli z uwzględnieniem najnowszych zmian:
   • protokół o stanie majątkowym,
   • wezwanie do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu
   • ograniczenia egzekucji,
   • zmiany w zakresie obowiązku informowania OE przez Wierzyciela o majątku (art. 26 §1e upea) i art. 32 aa upea.
  • Badanie dopuszczalności egzekucji- przyczyny nieprzystąpienia do egzekucji;
  • Wszczęcie postępowania egzekucyjnego- zmiany przepisów ustawy z uwzględnieniem najnowszych zmian;
  • Wszczęcie egzekucji administracyjnej- art. 26 § 5 upea z uwzględnieniem najnowszych zmian;
  • Prawa małżonka zobowiązanego z uwzględnieniem najnowszych zmian;
  • Podstawa do prowadzenia egzekucji z rzeczy lub prawa majątkowego podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową z uwzględnieniem najnowszych zmian (art. 27k. 68)
  • Sprzeciw w postępowaniu egzekucyjnym w administracji i rola wierzyciela w postępowaniu sprawie sprzeciwu,
  • Zmiany w regulacji art. 28d. upea- kontynuowanie egzekucji administracyjnej w przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku przez zarządcę,
  • Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji i rola wierzyciela w postępowaniu;
  • Obowiązek udzielania informacji i wyjaśnień przez OE z uwzględnieniem najnowszych zmian;
  • Stosowanie środków w egzekucji administracyjnej.
 5. Skargi na czynności egzekucyjne wg. nowych regulacji prawnych.:
  • przewlekłość;
  • zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego.
 6. Zbiegi egzekucji administracyjnej, sądowej i egzekucji administracyjnej i wpływ ich rozwiązania na sytuację wierzyciela.
 7. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego wg. nowelizacji z dnia 25.03.2024 r.
 8. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z uwzględnieniem najnowszych zmian;
 9. Zasady naliczania i poboru kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji wprowadzonych nowelizacją z dnia 25 marca 2024 r.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

 • Znajdź właściwy urząd i sprawdź terminy naboru wniosków. Następnie pobierz i wypełnił wniosek, który zazwyczaj jest dostępny na stronie urzędu.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Małgorzata Czartoryska

Prawnik w jednostkach organizacyjnych samorządu powiatowego oraz na uczelni wyższej. Od 20 lat  zajmuje się egzekucją administracyjną, kontrolą zarządczą, instrukcją kancelaryjną i archiwalną, dostępem do informacji publicznej i ochroną danych oraz bezpieczeństwem informacji.
Inspektor ochrony danych w jednostkach organizacyjnych powiatu, uczelni wyższej, spółdzielni mieszkaniowej, podmiotach medycznych, audytor wewn. norm 27000, autor książek i publikacji poświęconych zagadnieniom egzekucji administracyjnej i ochrony danych osobowych, wykładowca w BDO, INFOR, Golden Training itp. 
Przeszkoliła około 5 000 słuchaczy z Kancelarii Sejmu, MSWiA, MS, Ministerstwa Energii, MZ, Ministerstwa Finansów, NIK, UOKIK, UP, WUP, PINB, WINB, PLW, WLW, Urząd transportu kolejowego, Urząd Górniczy, urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, gmin, placówki oświatowe, sądy, prokuratury, wojsko polskie, podmioty prywatne.


 

Szkolenie archiwalne