Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia

SPRAWDŹ! Realizujemy kursy 3-dniowe; 4-dniowe oraz weekendowe!

Kurs kancelaryjno archiwalny II stopnia. 3 dniowe szkolenie z egzaminem

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.9)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Kurs archiwisty II stopnia- 24 godziny dydaktyczne

Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia to trzydniowe szkolenie, które ma na celu pogłębienie umiejętności uczestników w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną.
Szkolenie skierowane jest do pracowników administracyjnych, koordynujących pracę w archiwach zakładowych, pracowników kancelarii, sekretariatów oraz składnic akt. 

Program kursu obejmuje:

 • wprowadzenie do problematyki prawa archiwalnego,
 • omówienie obiegu dokumentacji w jednostce organizacyjnej,
 • zarządzanie profesjonalnym archiwum zakładowym,
 • warsztaty dotyczące procedur postępowania z dokumentacją,
 • praktyczną analizę wszystkich etapów porządkowania dokumentacji,
 • oraz porządkowanie dokumentacji pracowniczej. 

Korzyści z uczestnictwa w kursie archiwisty:

 1. Uczestnicy kursu zdobędą dogłębną wiedzę z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją.
 2. Szkolenie obejmuje warsztaty praktyczne, dzięki którym uczestnicy będą mogli nauczyć się konkretnych procedur postępowania z dokumentacją, w tym przyjmowania akt, brakowania dokumentacji niearchiwalnej, udostępniania i wypożyczania akt.
 3. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu końcowego potwierdza nabyte umiejętności i kwalifikacje, co może być kluczowe dla rozwoju kariery zawodowej w sektorze archiwalnym i administracyjnym.
 4. Kurs obejmuje także zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w kontekście prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 5. Uczestnicy nauczą się, jak efektywnie współpracować z Państwową Służbą Archiwalną.

Adresaci szkolenia dla archiwistów:

 • Pracownicy administracyjni, koordynujący pracę, bądź pracujący w archiwach zakładowych;
 • Pracownicy kancelarii i sekretariatów;
 • Pracownicy składnic akt,
 • Wszyscy zainteresowani pogłębieniem wiedzy z zakresu archiwistyki.

  Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

DZIEŃ 1

 1. Organizacja pracy kancelaryjnej
  • Informacja jako podstawowy produkt kancelarii i formy jej dokumentowania
  • Organizacja pracy kancelaryjnej – charakterystyka systemów kancelaryjnych
  • Podstawy prawne funkcjonowania kancelarii – instrukcja kancelaryjna i wykaz akt
  • Zasady obiegu pism w jednostkach organizacyjnych – kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego
  • Specyfika i zakres kompetencji twórców dokumentacji
  • Miejsce archiwum zakładowego w strukturze organizacyjnej jednostki
  • Przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego
  • Dokumentacja tajna, poufna, ochrona danych osobowych
 2. Zasady ogólne kwalifikacji akt – podział akt na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną
  • Ogólne zasady kwalifikacji dokumentów
  • Przepisy archiwalne oraz resortowe określające okresy przechowywania akt
  • Podział akt na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną
  • Rodzaje akt zakwalifikowanych do materiałów archiwalnych
 3. Standardy postępowania z materiałami archiwalnymi
  • Standard porządkowania materiałów archiwalnych
  • Standard ewidencjonowania materiałów archiwalnych
  • Standard technicznego zabezpieczenia materiałów archiwalnych
 4. Porządkowanie akt w archiwum zakładowym
  • Podstawowe terminy i etapy prac porządkowych w archiwum zakładowym
  • Rozpoznawanie przynależności zespołowej akt znajdujących się w archiwum zakładowym
  • Etapy porządkowania dokumentacji
  • Wydzielanie materiałów kategorii B
  • Segregacja i systematyzacja akt zaliczanych do kategorii B
  • Segregacja i systematyzacja akt kategorii A
  • Znakowanie akt – nadawanie sygnatury archiwalnej
 5. Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt
  • Cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt
  • Planowanie i sprawozdawczość archiwum zakładowego
  • Personel archiwum zakładowego i składnicy akt
  • Lokal archiwum zakładowego i składnicy akt
  • Wyposażenie archiwum zakładowego
  • Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych
  • Gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym i składnicy akt
  • Środki ewidencyjne archiwum zakładowego
  • Udostępnianie dokumentacji
  • Konserwacja akt
 6. Przekazywanie dokumentacji do archiwum państwowego
  • Przepisy prawne dotyczące przekazywania dokumentacji
  • Sporządzanie spisów dokumentacji przekazywanej do archiwum państwowego
  • Organizacja przekazywania
  • Stan fizyczny przekazywanej dokumentacji
  • Dodatkowa ewidencja przekazywanej dokumentacji
  • Opracowanie notatki wstępnej
 7. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
  • Przepisy dotyczące brakowania dokumentacji
  • Metody brakowania dokumentacji
  • Brakowanie w zasobie uporządkowanym
  • Brakowanie w zasobie nieuporządkowanym
  • Zastępcze funkcje dokumentacji niearchiwalnej
  • Komisje kwalifikujące dokumentację do brakowania
  • Sporządzanie spisów i wniosków o brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
  • Tryb uzyskiwania zezwoleń na brakowanie dokumentacji
  • Ekspertyzy archiwalne
  • Likwidacja dokumentacji
 8. Porządkowanie zasoby archiwum zakładowego
  • Rozgraniczanie zespołów archiwalnych i ich rodzaje
  • Ustalenie przynależności zespołowej
  • Archiwizowanie materiałów archiwalnych
  • Archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej
  • Archiwizowanie innych rodzajów dokumentacji
  • Systemy ewidencji zasobu archiwalnego

DZIEŃ 2 (09:00-15:00) oraz DZIEŃ 3 (GODZINY 12:00 – 15:00)

Zajęcia praktyczne:

 1. Rozpoznanie przynależności zespołowej
 2. Segregacja dokumentacji
 3. Weryfikacja kategorii archiwalnych
 4. Porządkowanie materiałów archiwalnych
 5. Porządkowanie dokumentacji niearchiwalnej
 6. Opisywanie teczek
 7. Sygnowanie dokumentacji
 8. Opracowane rysu historycznego twórcy zespołu archiwalnego

DZIEŃ 3 (9:00 – 12:00)

 1. Egzamin praktyczny wykonywany na materiałach elektronicznych – archiwizacja zespołu archiwalnego zamkniętego.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Adam Parysz

Trener, Auditor Wiodący SZBI wg. ISO 27001, Auditor Wiodący SZCD wg. ISO 22301, Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg. ISO 9001, 14001 i 45001, Six Sigma Yellow Belt, Inspektor ochrony danych, Koordynator ds. dostępności, Archiwista. Prowadził audyty w takich organizacjach jak Tauron Obsługa Klienta, Sygnity S.A., Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Karierę trenerską rozpocząłem w 2013 roku. Od tego czasu na sali szkoleniowej spędziłem 8 450 godzin szkoleniowych, szkoląc łącznie ponad 11 tysięcy osób. 
Mam przyjemność szkolić zarówno urzędy centralne, jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz firmy sektora prywatnego. Oprócz prowadzenia szkoleń przygotowuję normatywy kancelaryjno – archiwalne oraz dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych.

Miałem przyjemność szkolić między innymi 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelarię Senatu RP, TAURON Obsługa Klienta, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komendę Główną Policji, Pocztę Polską S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, ZUS, PGE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Żandarmerię Wojskową, Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, Polską Akademię Nauk, Akademię Górniczo-Hutniczą, Wojewódzkie Urzędy Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu, Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim,  Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki.

 

Szkolenie archiwalne