Sprawdź nowy, rozszerzony kurs dla rejestratorek medycznych

Sześciogodzinne, intensywne szkolenie w obniżonej cenie za wczesny zapis. Sprawdź najbliższe dostępne terminy!

Kodeks Pracy- Kompendium wiedzy na temat wszystkich zmian obowiązujących od kwietnia 2023r.

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.9)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Cel szkolenia:

Celem szkolenie jest przekazanie wiedzy popartej przykładami w postaci dokumentów w zakresie wdrożenia w firmie nowych zmian w Kodeksie Pracy obowiązujących od kwietnia 2023 r. w zakresie pracy zdalnej, nowych uprawnień pracowniczych, zmian w zasadach nawiązywania umów, rozszerzeniu zakresu informacji o warunkach zatrudnienia pracownika, prawa do równoległego zatrudnienia, zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej, elastycznej organizacji pracy dla pracowników wychowujących dzieci do lat 8, krótszego okresu wykorzystania urlopu ojcowskiego, zmian w urlopie rodzicielskim, nowego bezpłatnego urlopu opiekuńczego, zmian w szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy. Zmian w zasadach prowadzenia akt osobowych i naliczania zasiłków rodzicielskich, macierzyńskich i ojcowskich.


Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących uzyskać wiedzę na temat zmian, które należy implementować w działach Kadr.

 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • uczestnicy dowiedzą się o aktualnie obowiązujących zmianach i ich implementowaniu do organizacji,
 • dzięki licznym przykładom uczestnicy w praktyce zapoznają się z trudnymi zagadnieniami i znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania,
 • przekazana wiedza wpłynie na profesjonalną obsługę w zakresie kadr

 

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy działów kadr i płac,
 • menedżerowie firm konsultingowych,
 • kadra kierownicza i zarządzająca,
 • pracodawcy, właściciele firm,
 • wszystkie osoby zainteresowane zmianami przepisów dotyczących Kodeksy Pracy

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

1 - Nowe zasady pracy zdalnej implementowane do Kodeksu Pracy – zasady stosowania przygotowanie stosownej dokumentacji dla pracowników,

2 - Ochrona przed niekorzystnym traktowaniem w zatrudnieniu z powodu korzystania z uprawnień pracowniczych.

3 - Obowiązek pracodawcy informowania o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu.

4 - Szkolenia zapewniane przez pracodawcę - szkolenia będą odbywały się na koszt pracodawcy oraz w miarę możliwości w godzinach pracy pracownika. Czas szkolenia odbywanego poza normalnymi godzinami pracy pracownika będzie wliczał się do czasu pracy.

5 - Dodatkowe przerwy w pracy. Przerwy te wlicza się do czasu pracy.

 • jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin – pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut;
 • jest dłuższy niż 9 godzin – pracownik ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut;
 • jest dłuższy niż 16 godzin – pracownik ma prawo do kolejnej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut.

6 - Dodatkowe dni wolne w sytuacjach nadzwyczajnych

   a) Rodzaje zwolnień z pracy z tytułu,

 • siły wyższej,
 • pilnych spraw rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika,

   b) Dokumentowanie zwolnienia,

7 - Ujęcie dni wolnych w świadectwie pracy.

8 - Urlopy i inne zwolnienia związane z rodzicielstwem 

   a) Opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 14,

   b) Elektronizacja wniosków związanych z rodzicielstwem,

   c) Wydłużenie urlopu rodzicielskiego dla pracowników ojców i obowiązek jego wykorzystania,

   d) Forma elektroniczna wniosków związanych z rodzicielstwem,

   e) Zmiany w urlopie ojcowskim: termin wykorzystania,

   f) Urlop opiekuńczy: wymiar, zasady dokumentowania,

   g) Elastyczna organizacja pracy dla pracownika wychowującego dziecko do lat 8.

9 - Nowe obowiązki pracodawcy

 • Nowy katalog przesłanek zakazu dyskryminacji,

10 - Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym.

11 - Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę (stosunku pracy)

   a) Nowe wzory dokumentów 

   b) Zmiany w zawieraniu umowy na okres próbny: 

 • skrócenie okresu próby,
 • możliwość wydłużenia.

   c) Pozostawanie pracownika w kilku stosunkach pracy,

   d) Zmiany w elementach umowy o pracę: 

 • miejsce wykonywania pracy,
 • dzień rozpoczęcia pracy,
 • postanowienie o przedłużeniu umowy na okres próbny.

12 - Rozszerzenie  zakresu informacji o warunkach zatrudnienia pracownika, w tym pracowników wysyłanych do państw członkowskich lub państw trzecich.

   a) Zmiany w pisemnych warunkach zatrudnienia i możliwość przekazania ich w formie elektronicznej: 

 • poszerzenie katalogu informacji,
 • przysługujące przerwy w pracy,
 • dobowy i tygodniowy odpoczynek,
 • zasady pracy zmianowej,
 • zasady przemieszczania się,
 • inne składniki wynagrodzenia,
 • urlop wypoczynkowy,
 • procedura zwolnień,
 • prawo do szkoleń,
 • informacja o objęciu ubezpieczeniami społecznymi i instytucji do której odprowadzane są składki.

13 - Uprawnienia pracownika do zmiany warunków pracy: procedura i dokumentacja,

14 - Zmiany w wypowiadaniu umów: 

 • obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia,
 • umowy na czas określony, zakaz prowadzenia przygotowań do zwolnienia kobiety w ciąży, pracownika korzystającego z urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego.

15 - Zmiany w terminach ochronnych przed wypowiedzeniem wskutek złożenia wniosków związanych z rodzicielstwem,

16 - Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy: 

 • awans,
 • wolne stanowiska,
 • zatrudnienie w wymiarach etatu.

17 - Zaprezentowanie wzorów wymaganych dokumentów zgodnych z nowymi regulacjami Prawa Pracy.

18 - Zmiany w Aktach Osobowych.

19 - Zmiany w zasiłkach macierzyńskich i rodzicielskich.

   a) Zwolnienie z opodatkowania od 01 lipca 2022r., dla określonych grup

   b) Zasiłek macierzyński: wysokość podstawy wymiaru 70 %, 81,5%, 100 % –  zasady rozróżniania,

   c) Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego,

   d) Dodatkowe 9 tygodni zasiłku rodzicielskiego dla drugiego rodzica.

   e) Przepisy przejściowe.

20 Pracodawca będzie zobowiązany do dopuszczenia pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu na warunkach nie mniej korzystnych, od tych, które obowiązywałyby, gdyby nie korzystał z urlopu.

21 Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 25 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich

Szkolenie archiwalne