Sprawdź nowy, rozszerzony kurs dla rejestratorek medycznych

Sześciogodzinne, intensywne szkolenie w obniżonej cenie za wczesny zapis. Sprawdź najbliższe dostępne terminy!

Rozliczanie dotacji oświatowych- jak prawidłowo wydatkować dotacje. Szkolenie dla podmiotów dotowanych

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.9)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Dane szkolenia

Data
11.12.2024
Godzina

Cena
354 zł

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom kluczowych informacji na temat prawidłowego wydatkowania środków otrzymanych z dotacji oświatowej. Podczas szkolenia omówione zostaną wszystkie istotne aspekty prawne i proceduralne, które są niezbędne do efektywnego zarządzania funduszami oświatowymi w placówkach edukacyjnych. 
Uczestnicząc w szkoleniu, zdobędziesz umiejętności niezbędne do przygotowywania odpowiedniej dokumentacji oraz nauczysz się identyfikować potencjalne błędy i dowiesz się, jak ich unikać.

Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN odpowiedzialny za dotacje oświatowe, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz wielu publikacji o dotacjach oświatowych, wydanych przez Wolters Kluwer i C.H.Beck.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych – podstawa prawna.
 2. Prawidłowe zapisy statutu i regulaminu wynagradzania pod kątem rozliczenia dotacji oświatowej. Jak prawidłowo skonstruować zapisy w statucie pod kątem wydatkowania i rozliczania dotacji?
 3. Zasady wydatkowania dotacji – na co można przeznaczyć dotację? Jakie wydatki kwestionują samorządy? Jak prawidłowo księgować i opisywać wydatki?
  • Wydatek kwalifikowalny – art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – praktyczna interpretacja
  • Wydatkowanie dotacji na wynagrodzenia pracowników: poprawność zawartych umów o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, listy płac, fakturowanie usług zewnętrznych, dokumentowanie zapłaty, dokumentowanie czasu pracy, premie i nagrody, zatrudnienie pracownika w kilku podmiotach, określenie limitów na wynagrodzenia. Jak obliczyć limit pokrywany z dotacji na wynagrodzenie dyrektora i pracowników? Jak odnieść limit do wymiaru zatrudnienia?
  • Wydatkowanie dotacji na wynagrodzenie organu prowadzącego – limity, pochodne, wzór zarządzenia, pełnienie funkcji dyrektora w kilku podmiotach
  • Wydatkowanie dotacji na wydatki rzeczowe: jakie środki trwałe nie mają limitu, ewidencja środków dotacji, poprawność wystawionych faktur, dokumentowanie zapłaty, prawidłowe uzasadnienie zakupu na opisie faktur
  • Wydatkowanie dotacji na usługi: poprawność wystawionych faktur, dokumentowanie zapłaty, prawidłowe uzasadnienie zakupu na opisie faktur
  • Wydatkowanie dotacji na szkolenia: poprawność wystawionych faktur, dokumentowanie zapłaty, prawidłowe uzasadnienie zakupu na opisie faktur, kursy i studia podyplomowe
  • Wydatkowanie dotacji na remonty: remont a inwestycja, co można sfinansować z dotacji, przygotowanie dokumentacji do oględzin, poprawność wystawionych faktur, dokumentowanie zapłaty, prawidłowy opis faktury
  • Praktyczne przykłady różnych wydatków. Case study.
 4. Wczesne wspomaganie rozwoju – ogólny zarys
  • Prawidłowość pobrania dotacji na podstawie opinii WWR
  • Prawidłowe wydatkowanie dotacji – wydatki kwalifikowalne na wczesne wspomaganie rozwoju
 5. Kształcenie specjalne – ogólny zarys (szczegółowo temat jest omawiany na oddzielnym szkoleniu z wydatkowania dotacji na kształcenie specjalne na podstawie art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych):
  • Prawidłowość pobrania dotacji na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
  • Prawidłowe wydatkowanie dotacji:
   • Wydatki kwalifikowalne na kształcenie specjalne
   • Wydatki kwalifikowalne na koszty wspólne w przedszkolu i szkole
 6. Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – ustawowy termin i odsetki
 7. Zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości – ustawowy termin i odsetki
 8. Ogólne zasady dotyczące otrzymywania dotacji
  • warunki otrzymania dotacji: podanie planowanej liczby uczniów do 30 września oraz złożenie SIO wg stanu na dzień 30 września. 
  • Jakie warunki należy spełnić, aby samorząd wypłacił dotację na kolejny rok budżetowy? 
  • Czy samorząd może odmówić wypłacenia dotacji? Kiedy samorząd może zgodzić się na wypłacenie dotacji, pomimo niedopełnienia ustawowych warunków? 
  • Przekazywanie dotacji na bieżącą liczbę uczniów – dokumentacja organizacyjna, przebiegu nauczania oraz finansowa podlegająca kontroli. 
  • Przekazanie danych do SIO a wysokość dotacji. 
  • Czy samorząd może odmówić dotacji w ciągu roku na ucznia albo na nowe orzeczenie? 
  • Czy dane na 30 września mają znaczenie dla wyliczenia dotacji?

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Przez 7 lat pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu w układzie tradycyjnym i zadaniowym. Potem pracownik w Departamencie odpowiedzialnym za finansowanie zadań oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki odpowiedzialny za system informacji oświatowej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

Absolwentka Metod Ilościowych w Ekonomii i Systemów Informacyjnych w Szkole Głównej Handlowej oraz absolwentka Administracji na Politechnice Warszawskiej. Wykształcenie w obszarze analiz (dodatkowo potwierdzone uzyskanym Certyfikatem Analityka Statystycznego SAS), bardzo dobra znajomość teorii ekonomii oraz statystyki i zagadnień modelowania ekonometrycznego w połączeniu ze znajomością specyfiki prawa oświatowego i finansowania zadań oświatowych jest dla Państwa gwarancją otrzymania wsparcia na najwyższym poziomie.

„Przez wiele lat pracy kwestie zarządzania finansami oświaty stały się moją pasją, którą teraz chcę dzielić z Państwem, oferując Państwu swoje usługi.”