Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej i weekendowej!

Specjalista ds. zamówień publicznych 2-dniowy kurs. Teoria i praktyka.

Zapisy na szkolenie zakończone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że na szkolenie, które przeglądasz, skończyliśmy przyjmować zapisy. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Praktyczny kurs z zamówień publicznych

Program szkolenia obejmuje kompleksową analizę i prezentację przepisów niezbędnych w celu prowadzenia postępowań przetargowych jak i uczestnictwa w procedurach z pozycji wykonawcy. Gwarantuje uzyskanie kompetencji oraz umiejętności przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy przez osoby początkujące oraz podwyższenie kompetencji pracowników działów zamówień i wykonawców uczestniczących w procedurach przetargowych.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu z zamówień publicznych:

Uczestnicząc w szkoleniu, zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przygotowania i prowadzenia procedur przetargowych,
 • przygotowania i składania ofert w postępowaniu,
 • dokonywania oceny ofert,
 • dokumentowania poszczególnych etapów postępowania,
 • przygotowania umów o zamówienie publiczne,
 • umiejętności korzystania ze środków ochrony prawnej w przypadku wykonawców zaś w przypadku zamawiających możliwości reagowania na złożone środki ochrony prawnej.

Adresaci kursu „Specjalista ds. zamówień publicznych”:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

 • Zamawiających, którzy prowadzą procedury przetargowe;
 • Wykonawców uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Osób początkujących, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu składania zamówień publicznych.

Metody szkoleniowe:

Prelekcja, prezentacja, analiza orzecznictwa, case study, otwarta interakcja z uczestnikami szkolenia, pytania na bieżąco w trakcie szkolenia.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

Dzień 1 

 1. Wprowadzenie do zamówień publicznych:
  • akty prawne systemu zamówień publicznych
  • akty wykonawcze Ustawy Prawo zamówień publicznych
  • podstawowe definicje związane z ustawą Prawo zamówień publicznych
  • progi kwotowe systemu zamówień publicznych Pzp
 2. Zasady udzielania zamówień publicznych:
  • Zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji;
  • Zasada przejrzystości i proporcjonalności;
  • Zasada jawności postępowania;
  • Zasada pisemności i stosowania języka polskiego;
  • Zasada efektywności.
 3. Czynności przygotowawcze przed wszczęciem postępowania
  • klasyfikacja rodzajowa zamówienia
  • planowanie zamówienia publicznego
  • wstępne konsultacje rynkowe
  • zasady szacowania wartości zamówienia
 4. Zamówienia do wartości 130 000 zł
  • zamówienia pozaustawowe z finansowaniem krajowym
  • zamówienia pozaustawowe finansowane ze środków UE
  • zasada konkurencyjności (2021-2027)
 5. Specyfikacja Warunków Zamówienia:
  • sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia:  dostawy, usługi,  roboty budowlane
  • warunki udziału w postępowaniu wg. art.112 Pzp
  • podmiot trzeci w zamówieniach publicznych
  • przesłanki wykluczenia (przesłanki wykluczenia podstawowe, fakultatywne oraz sankcyjne).
  • kryteria oceny ofert
  • termin realizacji zamówienia
  • podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe
  • wadium w postępowaniu
 6. Wymagania dotyczące upublicznienia postępowania
  • publikacja ogłoszenia o zamówieniu
  • publikacja ogłoszeń o zmianie ogłoszenia, o zakończeniu postępowania, o zmianie umowy, wykonaniu umowy.

Dzień 2 

 1. Tryby udzielania zamówień publicznych:
  • tryb podstawowy (Wariant I oraz Wariant II) krok po kroku
  • przetarg nieograniczony – krok po kroku
  • zamówienie z wolnej ręki – krok po kroku
 2. Przygotowanie oferty. Treść oferty. Forma, termin składania.
  • prawidłowe sporządzanie i podpisywanie ofert- wady oświadczeń woli.
  • pozostałe dokumenty składane przez wykonawców- kompletowanie dokumentacji.
  • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 3. Proces wyboru oferty:
  • otwarcie ofert
  • poprawianie omyłek w ofercie
  • badanie rażąco niskiej ceny
  • przedłużenie terminu związania ofertą
  • wybór oferty po upływie terminu związania ofertą
  • odrzucenie oferty.
  • badanie i ocena ofert
  • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców – procedura odwrócona.
  • wybór najkorzystniejszej oferty.
 4. Unieważnienie postępowania – omówienie przesłanek 
 5. Umowa w zamówieniach publicznych:
  • klauzule zakazane i postanowienia obligatoryjne.
  • klauzule waloryzacyjne
  • gwarancja jakości, rękojmia za wady,
  • warunki płatności.
 6. Zmiana umowy o zamówienie publiczne
  • zmiany przewidziane
  • zmiany nieprzewidziane
 7. Środki ochrony prawnej. Odwołanie i postępowanie odwoławcze. 

 

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

 

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

 

Trener

Andrzej Łukaszewicz

Od ponad 20 lat zajmuje się zagadnieniami zamówień publicznych w tym obsługą podmiotów publicznych i wykonawców. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Współpraca autorska z Wydawnictwem Wiedza i Praktyka (Portal ZP), specjalistycznym dwumiesięcznikiem branżowym „Zamawiający” Must Read Media.
Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych: Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Na stałe współpracuje z Platformą zakupową OpenNexus, PortalemZP, Wielkopolską Grupą Prawniczą, także of cousel Kancelarii Jarzyński Brzeziński Partners.
Szkoleniowiec i prelegent ogólnopolskich konferencji poświęconych tematyce zamówień publicznych. Współzałożyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Praktyków Zamówień Publicznych https://stowarzyszenie-pzp.pl/.

Szkolenie archiwalne