Certyfikowany Audytor Wewnętrzny SZBI ISO 27001 z egzaminem

Zapisz się na 4-dniowy kurs i zostań audytorem wewnętrznym. Obowiązuje rabat za wczesny zapis! Spiesz się- Liczba miejsc ograniczona

Kurs kancelaryjno archiwalny I stopnia: 4-dniowe szkolenie warsztatowe z egzaminem

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.9)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Dane szkolenia

Data
14.09.2024
Godzina

Trener

Anna Rzewuska

Cena

1399 zł

1084 zł

Dostępny w tej cenie jeszcze przez

3 dni 14 godzin 45 minut 9 sekund

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 999 zł

Weekendowy kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia trwa 32 godziny dydaktyczne. 

Celem kursu jest przygotowanie Uczestników do prowadzenia archiwum zakładowego lub składnicy akt. 
Uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego, referenta kancelaryjnego czy koordynatora czynności kancelaryjnych. Szkolenie zapewnia dogłębne zrozumienie prawnych aspektów zarządzania dokumentacją oraz jej odpowiedniego archiwizowania. Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z procesem brakowania dokumentacji, obowiązkami archiwisty oraz metodyką zarządzania kancelarią. Uczestnicy nauczą się również, jak prawidłowo rejestrować i klasyfikować dokumenty, a także jak zabezpieczać materiały archiwalne przed zniszczeniem i degradacją
Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę i umiejętności.

Korzyści z udziału w 4-dniowym kursie archiwisty:

Nabyte umiejętności:

 • zgodne z przepisami zarządzanie dokumentacją;
 • poprawne prowadzenie ewidencji archiwum zakładowego;
 • rozumienie znaczenia i zasad właściwego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw;
 • właściwe zakładanie, rejestrowanie, znakowanie spraw i ich dokumentowanie, opisywanie teczek, przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego/składnicy akt.
 • samodzielne opracowanie zasobu archiwalnego;
 • przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego;
 • zgodne z przepisami brakowanie dokumentacji;
 • poznanie zasad przeprowadzania kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi i pozostałą dokumentacją;
 • poznanie obowiązków twórców materiałów archiwalnych i podmiotów, które wytwarzają jedynie dokumentację o czasowej wartości;
 • tworzenie jednolitego rzeczowego wykazu akt, odpowiadającego potrzebom podmiotu;

Dodatkową wartością jest wymiana doświadczeń z przedstawicielami innych jednostek.

Adresaci kursu kancelaryjnego:

 • przedstawiciele podmiotów publicznych i prywatnych;
 • obecni i przyszli archiwiści zakładowi;
 • referenci spraw;
 • osoby oddelegowane do uporządkowania zasobu archiwum zakładowego/składnicy akt;
 • osoby, które przejęły prowadzenie archiwum/składnicy po innym pracowniku;
 • kierownicy podmiotów chcący uporządkować zgromadzoną i narastającą dokumentację;
 • osoby chcące zdobyć praktyczną i użyteczną wiedzę z zakresu porządkowania dokumentacji;
 • pracownicy firm prywatnych, zajmujących się archiwizacją dokumentów;
 • wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia, chcące podnieść kwalifikacje lub planujące przebranżowienie się.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją
  • Ważniejsze regulacje polskiego prawa archiwalnego
  • Podstawowe konstrukcje prawa archiwalnego
  • Obowiązki aktotwórców (w tym wynikające z przepisów resortowych)
  • Sankcje prawno-karne 
 2. Podział współczesnej dokumentacji
  • Podział dokumentacji współczesnej pod względem formy zapisu
  • Podział dokumentacji w zależności od jej przeznaczenia
  • Akta typowe i specyficzne
  • Dokumenty elektroniczne
  • Podział dokumentacji w zależności od stopnia jej dostępności
  • Podział dokumentacji w zależności od jej znaczenia
  • Dokumentacja źródłowa i opracowanie końcowe
 3. Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji
  • Kryteria kwalifikacji archiwalnej
  • Podział dokumentacji na kategorie archiwalne, sposoby oznaczania
  • Okresy przechowywania najważniejszych rodzajów dokumentacji.
  • Jak liczyć okresy przechowywania? - najczęstsze „pułapki”
  • Wytyczne CKAOD i kryteria wartościowania niektórych rodzajów dokumentacji;
 4. Czynności kancelaryjne
  • Systemy kancelaryjne: PODSTAWOWE RÓŻNICE
  • system kancelaryjny a podstawowy sposób dokumentowania;
  • wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania rozstrzygania spraw
  • czego nie znajdziemy w regulacjach?
  • składy chronologiczne, składy informatycznych nośników danych – podstawowe zasady;
  • Obieg dokumentacji, typowe punkty zatrzymania 
  • Dokumentacja tworząca i nietworząca akt sprawy
  • Obowiązki referentów, w tym rejestrowanie, znakowanie spraw;
  • Formy prowadzenie teczek aktowych
  • elektroniczne zarządzania dokumentacją.
 5. Archiwum zakładowe/składnica akt – organizacja i zadania
  • Archiwum zakładowe a składnica akt – różnice
  • Personel archiwum zakładowego – kwalifikacje i zakres obowiązków
  • Lokal archiwum zakładowego 
  • Zadania archiwum zakładowego i składnicy akt 
  • Ewidencja archiwum zakładowego – jak to usprawnić? 
  • Profilaktyka i konserwacja akt w archiwum zakładowym
  • Konserwacja dokumentacji
 6. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
  • Inicjowanie brakowania (typowanie dokumentacji);
  • opiniowanie spisów
  • Procedura brakowania – zasady sporządzania wniosku i spisu/spisów; 
  • Odpowiedzialność kierownika podmiotu;
  • Zmiana kwalifikacji archiwalnej, wyłączanie dokumentacji z procedury brakowania;
  • Przekazywanie wybrakowanej dokumentacji do zniszczenia – niszczyć samodzielnie czy za pośrednictwem specjalistycznych firm? 
  • aktualizowanie ewidencji.
 7. Warsztaty: Case study, wypełnianie formularzy, zadania
 8. Dyskusja
 9. Egzamin (odbywa się pisemnie, ostatniego dnia kursu)

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

 

Trener

Anna Rzewuska

Absolwentka Archiwistyki na UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz kursów kancelaryjno-archiwalnych i szkoleń metodycznych, organizowanych przez Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej SAP i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Praktyk, na co dzień współpracuje z archiwami państwowymi, dzięki czemu wiedza przekazywana podczas szkoleń jest zawsze aktualna i zgodna z najnowszymi przepisami. Od wielu lat tworzy i wdraża przepisy kancelaryjne, a także prowadzi szkolenia, warsztaty, konsultacje i prace archiwizacyjne na terenie całego kraju, dzięki czemu szkolenia charakteryzują się wysokim stopniem wiedzy praktycznej. 
Pracuje na zlecenie jednostek administracji rządowej i samorządowej, porządkując zasób archiwalny ministerstw, urzędów centralnych, samorządowych jednostek administracyjnych i firm prywatnych oraz organizując i prowadząc ich archiwa zakładowe i składnice akt. 

Współpracowała/współpracuje m.in. z: 

Centralną Komisją Egzaminacyjną, Polską Akademią Nauk, Ośrodkiem Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Fundacją BGK, Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, Krajowym Instytutem Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa,
Naczelną i Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie, Krajową Radą Radców Prawnych, Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie, Centralnym Ośrodkiem Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Sportu, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Generalną i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, WFOŚiGW, Lasami Państwowymi, Polską Grupą Energetyczną, Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, Polskim LNG, Instytutami  Sieci Badawczej „Łukasiewicz”, Głównym Urzędem Miar, sądami, teatrami, instytucjami i ośrodkami kultury, biurami festiwalowymi, urzędami miast i gmin, starostwami powiatowymi, placówkami oświatowymi i medycznymi, ośrodkami naukowo badawczymi. 
Aktualnie zarządza archiwum zakładowym PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.
Specjalizuje się w archiwizacji dokumentów, obiegu i zarządzaniu dokumentacją w jednostce, prowadzeniu archiwów zakładowych i składnic akt oraz tworzeniu i wdrażaniu przepisów kancelaryjno-archiwalnych.