Certyfikowany Audytor Wewnętrzny SZBI ISO 27001 z egzaminem

Zapisz się na 4-dniowy kurs i zostań audytorem wewnętrznym. Obowiązuje rabat za wczesny zapis! Spiesz się- Liczba miejsc ograniczona

Realizacja procedury „Niebieskie Karty” w placówkach oświatowych, w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.9)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Szkolenie z realizacji procedury “Niebieskie Karty” w oświacie

Procedura “Niebieskie Karty” obejmuje czynności podejmowane i realizowane przez przedstawicieli uprawnionych podmiotów, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej. Podmiotem uprawnionym do wszczęcia procedury NK są przedstawiciele placówek oświatowych: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy.

Do kogo skierowane jest szkolenie z realizacji procedury "Niebieskie Karty" w oświacie?

Adresatami szkolenia są pracownicy placówek oświatowych:

 • dyrektorzy,
 • nauczyciele,
 • wychowawcy,
 • inni pracownicy placówek oświatowych zainteresowani tematyką postępowania w razie podejrzenia zaistnienie przemocy domowej.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu z realizacji procedury NK:

Szkolenie służy:

 • Pogłębieniu wiedzy z zakresu znajomości przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”.
 • Pogłębieniu wiedzy i umiejętności w obszarze funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej.
 • Zwiększeniu umiejętności w zakresie realizacji procedury  „Niebieskie Karty”.
 • Podniesieniu jakości współpracy i jakości oferowanej pomocy na rzecz osób i rodzin, zwłaszcza dzieci doświadczających przemocy domowej.

Podczas szkolenia dowiesz się m.in: 

 • Co oznacza przemoc domowa w świetle przepisów,
 • Czym jest procedura „Niebieskie Karty”,
 • Jak przebiega rozpoczęcie procedury,
 • Co zrobić w sytuacji, kiedy przemocy doświadcza dziecko,
 • Jakie działania przeprowadza się z udziałem dziecka,
 • Jakie obowiązki ma pracownik oświaty w ramach procedury?

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy. 

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne przeciwdziałania przemocy domowej w Polsce
 2. Pojęcie przemocy domowej;
 3. Pojęcie procedury Niebieskie Karty;
 4. Wyjaśnienie pojęcia „Uzasadnione podejrzenie zaistnienia przemocy domowej, na przykładzie placówki oświatowej;
 5. Formy/rodzaje przemocy:
 6. Przemoc a Konflikt – rozróżnienie pojęć;
 7. Placówki oświatowe, jako podmioty zobowiązane do wdrożenia  procedury Niebieskie Karty;
 8. Powołanie przedstawiciela Oświaty do składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej;
 9. Odwołanie przedstawiciela Oświaty z Zespołu Interdyscyplinarnego;
 10. W jakiej sytuacji podjąć decyzję o wdrożeniu procedury Niebieskie Karty w placówkach oświatowych?;
 11. Algorytmy postępowania dla pracowników Oświaty – ocena ryzyka występowania przemocy – omówienie kwestionariuszy dla dzieci do 9 roku życia oraz dzieci starszych;
 12. Zasada zachowania poufności przez przedstawiciela Oświaty, w realizacji procedury Niebieskie Karty, w tym także w odniesieniu do posiedzeń Rady Pedagogicznej;
 13. Niebieska Karta – „A”. Omówienie zasad sporządzania formularza, terminów przekazywania, itp.
 14. Formularz „A” a nieobecność osoby podejrzewanej o doznawanie przemocy. Czy można w takiej sytuacji wdrożyć procedurę NK?;
 15. Zadania Grup Diagnostyczno-Pomocowych, z udziałem pracowników oświatowy, na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej;
 16. Niebieska Karta „B”. Zasady przekazywania formularza, przez pracownika Oświaty, osobie podejrzewanej o doznawanie przemocy;
 17. Obowiązki/zadania przedstawicieli Oświaty w procedurze NK;
 18. Wytyczne ustawodawcy, dotyczące czynności podejmowanych w ramach procedury NK;
 19. Notatki pracowników Oświaty w ramach procedury NK;
 20. Brak współpracy w ramach procedury NK. Jak wówczas wyglądać może współpraca z uczniem i jego rodziną?;
 21. Protokoły z posiedzeń Grupy Diagnostyczno-Pomocowej i Zespołu Interdyscyplinarnego;
 22. Procedura NK dla osób nie mieszkających razem. Czy w takiej sytuacji pracownik Oświaty może wdrożyć NK?;
 23. Wdrożenie procedury NK na płaszczyźnie szkolnej, w stosunku do obcokrajowca;
 24. Pismo o wgląd w sytuację rodzinną, ze strony placówki Oświatowej, z chwilą wdrożenia procedury NK
 25. Niebieska Karta „C”. Zasady sporządzania;
 26. Niebieska Karta „D”. Zasady sporządzania;
 27. RODO w realizacji Procedury Niebieskie Karty w systemie Oświaty;
 28. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, ze strony placówki Oświatowej;
 29. Profesjonalny pełnomocnik na posiedzeniu ZI/GR;
 30. Kto zamyka procedurę NK?;
 31. Zakończenie Procedury Niebieskie Karty – zasady i przesłanki;
 32. Przesłanka “uzasadnione przypuszczenie zaprzestania dalszego stosowania przemocy”. Wyjaśnienie pojęcia;
 33. Protokół Zakończenia Procedury Niebieskie Karty. Zasady przekazywania dla pracowników Oświaty;
 34. Podejmowane działania po zamknięciu procedury NK, przez przedstawicieli Oświaty. Na czym polega monitoring w placówce oświatowej, po zamknięciu NK, w związku z nowelizacją Ustawy?;
 35. Udostępnianie dokumentacji Policji przez pracownika Oświaty;
 36. Wnioski/ dyskusja/ dobre praktyki.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Adam Mołdoch

Z wykształcenia socjolog UMCS w Lublinie. Wieloletni praktyk w dziedzinie przeciwdziałania przemocy domowej. Ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz studia podyplomowe z Organizacji Pomocy Społecznej.
Od 2016r. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie, Zastępca Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lublinie. Od ponad 20 lat kurator społeczny w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego Lublin-Zachód. 
Uczestnik licznych wystąpień w środkach masowego przekazu dot. przeciwdziałania przemocy domowej i procedury Niebieskie Karty.
Trener szeregu szkoleń, m.in. dla pracowników Pomocy Społecznej, Oświaty, Kuratorskiej Służby Sądowej, z zakresu przeciwdziałaniu przemocy domowej i realizacji Procedury Niebieskie Karty oraz wdrażania standardów ochrony osób małoletnich. 
W uznaniu za znaczący wkład w koordynowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych służących przeciwdziałaniu przemocy, odznaczony Medalem Prezydenta Miasta Lublin oraz Medalem Unii Lubelskiej.

Szkolenie archiwalne