Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej, 4-dniowej, weekendowej oraz stacjonarnej!

Zamówienia Publiczne w podmiotach leczniczych

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Dane szkolenia

Data
27.06.2024 - 28.06.2024
Godzina

09:00 - 15:00 (12h)

Trener

Andrzej Łukaszewicz

Cena
1149 zł

Kompendium wiedzy o Zamówieniach Publicznych w sektorze medycznym

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników sektora ochrony zdrowia. Ma na celu przekazanie wiedzy na temat praktycznego stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych. Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności niezbędne do prawidłowego planowania, realizacji i dokumentowania procedur zakupowych w podmiotach leczniczych

Kurs obejmuje analizę podstaw prawnych funkcjonowania podmiotów leczniczych jako zamawiających, metody szacowania wartości zamówień oraz szczegółowe omówienie procesu przygotowania i realizacji planu zamówień publicznych
Dodatkowo uczestnicy zapoznają się z aktualnymi wymaganiami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia oraz kwalifikacji podmiotowej wykonawców.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu "Zamówienia Publiczne w ochronie zdrowia::

 1. Podstawy prawne dotyczące funkcjonowania podmiotów leczniczych w kontekście zamówień publicznych: Omówienie ustawy o działalności leczniczej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz prawa zamówień publicznych z perspektywy podmiotów leczniczych.
 2. Planowanie, realizacja i dokumentowanie zamówień publicznych w ochronie zdrowia: Zasady tworzenia planu postępowań o udzielenie zamówień, w tym agregacja zamówień i dzielenie zamówień według ustawy Pzp.
 3. Szacowanie wartości zamówień i stosowanie odpowiednich procedur zakupowych: Szczegółowe omówienie metod szacowania wartości zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane.
 4. Aktualne wymogi dotyczące opisu przedmiotu zamówienia oraz kwalifikacji wykonawców: Zasady sporządzania opisu przedmiotu zamówienia, wykorzystanie przedmiotowych środków dowodowych oraz przykładowe opisy przedmiotu zamówienia.
 5. Zwiększenie efektywności i zgodności procesów zakupowych z obowiązującymi przepisami prawa.

Adresaci szkolenia z Zamówień Publicznych w placówkach medycznych:

Szkolenie skierowane jest głównie do:

 • Kierowników placówek medycznych;
 • Pracowników działów zakupów i zamówień publicznych;
 • Specjalistów prawa, którzy wspierają proces zamówień publicznych;
 • Pielęgniarek i personelu medycznego zaangażowanych w proces zakupowy;
 • Wszystkich zainteresowanych tematem zamówień publicznych w ochronie zdrowia.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne funkcjonowania podmiotów leczniczych jako zamawiających
  • Ustawa o działalności leczniczej
   • Rejestr podmiotów leczniczych
   • Finansowanie podmiotów leczniczych
  • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
   • Konstytucyjny model ochrony zdrowia
   • Zakres przedmiotowy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
   • Udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne
  • Ustawa prawo zamówień publicznych
 2. Plan zamówień publicznych
  • Plan postępowań
   • Plan postępowań o udzielenie zamówień
   • Plan postępowań o udzielenie zamówienia a plan zamówień
   • Plan postępowań a plan finansowy zamawiającego
  • Zamówienia podprogowe
   • Zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji w zamówieniach podprogowych
   • Regulacje wewnętrzne w zakresie udzielania zamówień podprogowych
   • Ewidencja zamówień podprogowych
   • Zamówienia nieplanowanie
  • Agregacja zamówień według ustawy Pzp
   • Zamówienia o charakterze mieszanym
   • Dzielenie zamówień według ustawy Pzp
 3. Metody szacowania wartości zamówienia
  • Zagadnienia ogólne
   • Szacowanie wartości zamówień nieplanowanych
  • Szacowanie wartości zamówienia dla dostaw i usług:
   • Na dostawy i usługi jednorazowe
   • Na dostawy i usługi powtarzające się
   • Na dostawy i usługi ciągłe
   • Szacowanie wartości zamówienia podlegających wznowieniu
   • Szacowanie wartości zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
  • Szacowanie wartości dostaw i usług, gdy umowa zawierana jest na czas nieoznaczony
  • Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane
   • Kosztorys inwestorski jako dokument szacowania wartości zamówienia
   • Model zaprojektuj i wybuduj- szacowanie wartości zamówienia
  • Szacowanie wartości zamówienia z prawem opcji
  • Szacowanie wartości zamówienia z uwzględnieniem zamówień polegających na powtórzeniu
  • Odpowiedzialność w zakresie szacowania
 4. Czynności przygotowawcze według ustawy Pzp
  • Wstępne konsultacje rynkowe
  • Analiza potrzeb zamawiającego
 5. Opis przedmiotu zamówienia
  • Zasady sporządzania opisu przedmiotu zamówienia
  • Przedmiotowe środki dowodowe
   • Etykieta
   • Certyfikat i inne przedmiotowe środki dowodowe
   • Przedmiotowe środki dowodowe dotyczące wyrobów medycznych
    • Deklaracja zgodności
    • Certyfikat EC
    • Karta katalogowa
   • Składanie przedmiotowych środków dowodowych
  • Przykładowe opisy przedmiotu zamówienia
   • Dostawa ambulansu sanitarnego
   • Usługa utrzymania czystości wraz z dezynfekcją
   • Usługa przeglądu i serwisu sprzętu medycznego
   • Usługa odbioru i utylizacji odpadów medycznych
   • Usługa transportu sanitarnego
 6. Zasady opisu przedmiotu zamówienia w robotach budowlanych
  • Przygotowanie inwestycji
  • Obowiązek uzyskania opinii właściwego organu o celowości inwestycji podmiotu leczniczego
  • Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
  • Opis przedmiotu zamówienia w modelu „zaprojektuj i wybuduj”
  • Błędy popełniane przy opisie przedmiotu zamówienia. Odpowiedzialność projektanta
  • Wynagrodzenie wykonawców w robotach budowlanych i proces odbiorowy
  • Wizja lokalna
 7. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
  • Podstawy wykluczenia z postępowania
   • Przesłanki wykluczenia obligatoryjne ( w tym sankcyjne)
   • Przesłanki wykluczenia fakultatywne
   • Self-cleaning w ustawie z dnia 11 września 2019r.
   • Cezury czasowe dotyczące możliwości wykluczenia
  • Warunki udziału w postępowaniu.
   • Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
   • Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
   • Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
   • Zdolność techniczna lub zawodowa
   • Udostępnienie zasobów
   • Podmiotowe środki dowodowe
  • Kryteria oceny ofert
 8. Publikacja i zmiana ogłoszenia w eNotices 2
 9. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  • Konwalidacja oferty
  • Poprawianie omyłek
  • Omyłka pisarska
  • Omyłka rachunkowa
  • Prawidłowa stawka Vat
  • Inna omyłka
  • Wybór oferty najkorzystniejszej
  • Formalne wymagania oferty
  • Metoda odwrócona w nowej ustawie Pzp
  • Okres związania z ofertą
  • Wybór oferty najkorzystniejszej po terminie związania ofertą
  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  • Badanie rażąco niskiej ceny
  • Odwołanie na wybór oferty najkorzystniejszej.
 10. Umowy o zamówienie publiczne według nowej ustawy Pzp
  • Zasady dotyczące zawierania umów o zamówienie publiczne
   • Podstawowe zasady dotyczące umów
   • Czas, na jaki zostaje zawarta umowa o zamówienie publiczne
   • Klauzule waloryzacyjne dla umów wieloletnich
  • Umowa na roboty budowlane
  • Umowa na roboty budowlane a podwykonawstwo
  • Zabezpieczenie należytego wykonania
  • Umowa z prawem opcji
  • Dopuszczalność zmiany umowy
   • Zmiany umowy o zamówienie publiczne
   • Podmiotowa zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w wyniku sukcesji
  • Jawność umów o zamówienie publiczne, czyli obowiązki informacyjne zamawiającego
  • Raportowanie
 11. Sprawozdanie roczne
  • Zasady związane z przygotowaniem sprawozdania rocznego
  • Sprawozdanie roczne składane przez grupę zakupową
 12. Dokumentowanie zamówień publicznych
  • Dokumentacja dotycząca czynności zamawiającego przed wszczęciem postępowania
  • Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Andrzej Łukaszewicz

Od ponad 20 lat zajmuje się zagadnieniami zamówień publicznych w tym obsługą podmiotów publicznych i wykonawców. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Współpraca autorska z Wydawnictwem Wiedza i Praktyka (Portal ZP), specjalistycznym dwumiesięcznikiem branżowym „Zamawiający” Must Read Media.
Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych: Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Na stałe współpracuje z Platformą zakupową OpenNexus, PortalemZP, Wielkopolską Grupą Prawniczą, także of cousel Kancelarii Jarzyński Brzeziński Partners.
Szkoleniowiec i prelegent ogólnopolskich konferencji poświęconych tematyce zamówień publicznych. Współzałożyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Praktyków Zamówień Publicznych https://stowarzyszenie-pzp.pl/.