Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia

SPRAWDŹ! Realizujemy kursy 3-dniowe; 4-dniowe oraz weekendowe!

Role i zadania przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.9)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Dane szkolenia

Data
17.10.2024
Godzina

Trener

Adam Mołdoch

Cena
299 zł

Podejrzenie zaistnienia przemocy domowej- zadania GKRPA

Szkolenie przybliża w praktyczny sposób realizację zadań przez członków GKRPA, w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej oraz przybliża zasady współpracy GKRPA z ZI/GDP na rzecz osób doznających przemocy i osób uzależnionych od alkoholu.

Uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszymi rozwiązaniami prawnymi, w tym z procedurą Niebieskie Karty i jej praktycznym wdrożeniem w ramach działań GKRPA. 
Szkolenie skupia się na omówieniu kluczowych aspektów związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej i uzależnieniom od alkoholu, w tym na współpracy GKRPA z Zespołami Interdyscyplinarnymi oraz Grupami Diagnostyczno-Pomocowymi

Uczestnicy zdobędą umiejętności w zakresie:

 • zarządzania dokumentacją,
 • procedurami zobowiązania do leczenia odwykowego,
 • skuteczną współpracą z innymi instytucjami zaangażowanymi w proces przeciwdziałania przemocy.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu dla Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 1. Zapoznanie uczestników z najnowszymi rozwiązaniami prawnymi, ujętymi w nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej,
 2. Nabycie praktycznej wiedzy z zakresu realizacji procedury Niebieskie Karty przez członków GKRPA,
 3. Przybliżenie i omówienie wzorów dokumentacji gromadzonej przez członków GKRPA, w ramach realizacji zadań Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej,
 4. Omówienie Procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, w ramach realizacji Procedury NK.

Adresaci szkolenia o przeciwdziałaniu przemocy domowej:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wybierając nasze szkolenie stacjonarne, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy 

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne systemu przeciwdziałania przemocy domowej;
 2. Pojęcie przemocy domowej, w związku z nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
 3. Powołanie przedstawiciela GKRPA do członkostwa w Zespole Interdyscyplinarnym;
 4. Zadania GKRPA, w ramach prac Grup Diagnostyczno-Pomocowych, wobec osób uzależnionych od alkoholu i objętych Procedurą Niebieskie Karty;
 5. Zakres współpracy GKRPA, z Zespołem Interdyscyplinarnym - możliwości, ograniczenia, wymogi Ustawowe;
 6. Dokumentacja członków GKRPA, w ramach realizacji zadań;
 7. Procedura Niebieskie Karty – omówienie krok po kroku;
 8. „Podejrzenie zaistnienia przemocy domowej” – wyjaśnienie pojęcia;
 9. Formy/rodzaje przemocy. Wyjaśnienie pojęcia przemocy ekonomicznej;
 10. GKRPA jako podmiot uprawniony do wszczęcia procedury Niebieskie Karty;
 11. Klauzula zachowania poufności w procedurze Niebieskie Karty, w pracach członków GKRPA;
 12. Niebieska Karta – „A”. Omówienie formularza po zmianie Rozporządzenia w sprawie wzorów formularzy i procedury NK;
 13. Pojęcie osoby stosującej przemoc domową;
 14. Współpraca GKRPA i ZI/GDP, w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy domowej;
 15. Procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, w ramach realizacji Procedury NK;
 16. Pierwsze posiedzenie Grupy Diagnostyczno – Pomocowej i poszerzenie składu Grupy Diagnostyczno – Pomocowej o przedstawiciela GKRPA;
 17. Indywidualny plan pomocy ustalony przez Grupę Diagnostyczno – Pomocową;
 18. Niebieska Karta „B”. Omówienie zasad przekazywania formularza;
 19. Zaproszenie osoby podejrzewanej o doznawanie przemocy i Wezwanie osoby stosującej przemoc domową na posiedzenie GDP;
 20. Zasady przekazywania informacji pomiędzy członkami GKRPA a GD-P;
 21. Niebieska Karta „C” i „D”; Omówienie zasad wypełnienia formularzy, po zmianie Ustawy i Rozporządzenia;
 22. RODO w realizacji zadań przeciwdziałania przemocy domowej i uzależnieniu od alkoholu;
 23. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w procedurze NK;
 24. Zamykanie procedury NK przez GDP i ZI;
 25. Poinformowanie o zakończeniu procedury Niebieska Karta przez GD-P;
 26. Podejmowane działania po zamknięciu procedury NK. Monitoring rodzin, przez przedstawiciela GKRPA, w których zakończono procedurę NK;
 27. Kierowanie osób stosujących przemoc domową na programy korekcyjno – edukacyjne i psychologiczno – terapeutyczne;
 28. Współpraca Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z kuratorami sądowymi i sądami w procedurze zobowiązania osoby uzależnionej do leczenia;
 29. Mity i stereotypy w realizacji Procedury NK. Czy przyczyną przemocy jest alkohol?;
 30. Wnioski/ Dyskusja/ Dobre praktyki/ Wymiana uwag.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Adam Mołdoch

Z wykształcenia socjolog UMCS w Lublinie. Wieloletni praktyk w dziedzinie przeciwdziałania przemocy domowej. Ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz studia podyplomowe z Organizacji Pomocy Społecznej.
Od 2016r. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie, Zastępca Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lublinie. Od ponad 20 lat kurator społeczny w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego Lublin-Zachód. 
Uczestnik licznych wystąpień w środkach masowego przekazu dot. przeciwdziałania przemocy domowej i procedury Niebieskie Karty.
Trener szeregu szkoleń, m.in. dla pracowników Pomocy Społecznej, Oświaty, Kuratorskiej Służby Sądowej, z zakresu przeciwdziałaniu przemocy domowej i realizacji Procedury Niebieskie Karty oraz wdrażania standardów ochrony osób małoletnich. 
W uznaniu za znaczący wkład w koordynowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych służących przeciwdziałaniu przemocy, odznaczony Medalem Prezydenta Miasta Lublin oraz Medalem Unii Lubelskiej.